Termodynamika techniczna

  • Dodaj recenzję:
  • 2091
  • Producent: WNT
  • Autor: Stefan Wiśniewski
Termodynamika techniczna

rok wydania: 2014, wydanie piąte
ilość stron: 498
ISBN: 978-83-01-19408-6
format:  16,5x24 cm
oprawa: miękka

Książka ta zawiera główne zagadnienia z termodynamiki, a wśród nich:
podstawowe zasady termodynamiki
- termodynamikę gazów doskonałych, rzeczywistych i par
- termodynamikę przepływów ściśliwych
- termodynamikę układów wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów spalania termodynamikę układów specjalnych
- podstawy termodynamiki procesów nierównowagowych

Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami liczbowymi ułatwiającymi ich lepsze zrozumienie.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych, inżynierów oraz pracowników uczelni i instytutów naukowych zawodowo związanych z zagadnieniami termodynamiki

Spis treści:
Oznaczenia i jednostki miary ważniejszych wielkości termodynamicznych

1. Stan termodynamiczny
1.1. Zakres i metody termodynamiki
1.2. Określanie stanu termodynamicznego
1.3. Zerowa zasada termodynamiki
1.4. Ciśnienie
1.5. Równanie stanu gazów doskonałych
1.6. Wnioski z prawa Avogadra
1.7. Przykłady

2. Bilansowanie energii
2.1. Przemiany termodynamiczne
2.2. Praca
2.3. Pierwsza zasada termodynamiki
2.4. Bilans energii dla ruchomego układu zamkniętego
2.5. Zastosowanie pierwszej zasady termodynamiki do obiegów
2.6. Ciepło właściwe
2.7. Bilanse substancji oraz energii dla nieruchomego układu otwartego
2.8. Bilans energii dla ruchomego układu otwartego
2.9. Przykłady

3. Druga zasada termodynamiki
3.1. Właściwości wyrażeń Pfaffa
3.2. Entropia
3.3. Zasada wzrostu entropii
3.4. Statystyczna interpretacja entropii oraz drugiej zasady termodynamiki
3.5. Zastosowanie drugiej zasady termodynamiki do obiegów
3.6. Potencjały termodynamiczne
3.7. Kierunek przebiegu samorzutnych zjawisk nieodwracalnych
3.8. Egzergia
3.9. Przykłady

4. Właściwości gazów doskonałych
4.1. Ciśnienie, temperatura, energia wewnętrzna, entalpia, ciepło właściwe gazów doskonałych w interpretacji teorii kinetycznej
4.2. Zależność ciepła właściwego gazów doskonałych od temperatury
4.3. Przyrosty energii wewnętrznej, entalpii, entropii gazów doskonałych
4.4. Przemiany gazów doskonałych
4.5. Opróżnianie i napełnianie zbiorników
4.6. Procesy sprężania
4.7. Obiegi silników spalinowych tłokowych
4.8. Obiegi silników spalinowych turbinowych
4.9. Gazowe obiegi chłodnicze
4.10. Przykłady

5. Właściwości rzeczywistych substancji jednoskładnikowych
5.1. Zastosowanie jakobianów w termodynamice
5.2. Współczynniki termodynamiczne
5.3. Równania stanu gazów rzeczywistych
5.4. Energia wewnętrzna, entalpia, entropia, ciepło właściwe gazów rzeczywistych
5.5. Efekt zjawiska Joule’a-Thomsona
5.6. Warunki równowagi i stabilności równowagi substancji jednoskładnikowej
5.7. Przejścia fazowe
5.8. Wytwarzanie pary wodnej przy stałym ciśnieniu
5.9. Przemiany pary wodnej
5.10. Obiegi siłowni parowych
5.11. Obiegi parowe urządzeń chłodniczych
5.12. Skraplanie gazów
5.13. Przykłady

6. Termodynamika przepływów ściśliwych
6.1. Podstawowe równania dla przepływów ściśliwych
6.2. Parametry krytyczne 
6.3. Dysza zbieżna
6.4. Dysza de Lavala
6.5. Przepływ adiabatyczny przez dysze
6.6. Zasady działania maszyn wirnikowych
6.7. Zasada działania silników odrzutowych
6.8. Przykłady

7. Układy wieloskładnikowe bez reakcji chemicznych
7.1. Roztwory gazów doskonałych
7.2. Właściwości gazów wilgotnych
7.3. Przemiany wilgotnego powietrza
7.4. Równania stanu roztworów gazów rzeczywistych
7.5. Potencjał chemiczny
7.6. Aktywność ciśnieniowa
7.7. Bilanse substancji oraz energii w układzie wieloskładnikowym otwartym bez reakcji chemicznych
7.8. Warunki równowagi i stabilności równowagi w układzie wieloskładnikowym bez reakcji chemicznych
7.9. Właściwości roztworów doskonałych i rzeczywistych
7.10. Przykłady

8. Termodynamika procesów spalania
8.1. Bilansowanie ilości substancji w procesach spalania
8.2. Zapotrzebowanie powietrza do spalania
8.3. Ilość i skład spalin
8.4. Opracowanie wyników analizy spalin
8.5. Bilansowanie substancji, energii i entropii układów równowagowych z reakcjami chemicznymi
8.6. Bilans energii przy spalaniu
8.7. Praca maksymalna reakcji chemicznej
8.8. Trzecia zasada termodynamiki 
8.9. Warunki równowagi i stabilności równowagi w układzie z reakcjami chemicznymi
8.10. Zgazowanie paliw stałych
8.11. Dysocjacja termiczna
8.12. Przykłady

9. Termodynamika układów specjalnych
9.1. Ujemne temperatury bezwzględne
9.2. Termodynamika gazu fotonowego
9.3. Właściwości termodynamiczne ciał w polu magnetycznym
9.4. Zależności termodynamiczne dla nadprzewodników
9.5. Termodynamika napięcia powierzchniowego
9.6. Termodynamika sprężystego ciała stałego
9.7. Przykłady

10. Termodynamika procesów nierównowagowych
10.1. Postulaty liniowej termodynamiki procesów nierównowagowych
10.2. Właściwości stanów ustalonych
10.3. Równania bilansu wielkości ekstensywnych dla płynów wieloskładnikowych
10.4. Przepływ prądu elektrycznego i ciepła przez przewodniki
10.5. Bezpośrednia konwersja energii wewnętrznej w elektryczną
10.6. Przykłady

Literatura
SkorowidzKsięgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl