Współczesna problematyka odorów

  • Dodaj recenzję:
  • 19888
  • Producent: WNT
Współczesna problematyka odorów, praca zbiorowa pod red. M. Szynkowskiej i J. Zawoździaka,
rok wydania 2010, format B5, oprawa miękka, s. 524, rys. 196, tab. 162,ISBN:  978-83-204-3674-7

Zbiór artykułów stanowiący przegląd zagadnień dotyczących ogólnej współczesnej problematyki odorów. Jest to pewnego typu poradnik w którym przedstawiono główne procedury identyfikacji źródeł zapachowo uciążliwych , zasięgu uciążliwości zapachu emitowanych gazów oraz skuteczności procesów dezodoryzacji gazów.
Studenci, doktoranci wydziałów ochrony środowiska politechnik, akademii rolniczych oraz wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów. Także pracownicy przygotowujący ustawodawstwo nt. odorów.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
1. Badania emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich
1.1. Wprowadzenie
1.2. Materiały i metodyka  
1.3. Wyniki i dyskusja
Literatura

2. Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w  
            gospodarce komunalnej w Polsce
2.1. Znaczenie problemu emisji odorantów z obiektów gospodarki komunalnej
2.2. Materiały i metodyka badań potencjalnych źródeł odorantów
2.3. Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej
2.3.1. Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków
2.3.2. Ocena uciążliwości zapachowej transportu ścieków
2.3.3. Ocena uciążliwości zapachowej mechanicznego oczyszczania ścieków
2.3.4. Ocena uciążliwości zapachowej biologicznego oczyszczania ścieków
2.3.5. Ocena uciążliwości zapachowej przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
2.3.6. Podsumowanie oceny obiektów gospodarki ściekowej
2.4. Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce odpadami
2.4.1. Inwentaryzacja obiektów gospodarki odpadami
2.4.2. Ocena uciążliwości zapachowej składowisk odpadów
2.4.3. Ocena uciążliwości zapachowej zakładów segregacji odpadów
2.4.4. Ocena uciążliwości zapachowej zakładów biologicznego przetwarzania odpadów
2.4.5. Ocena uciążliwości zapachowej zakładu termicznego przekształcania odpadów
2.4.6. Podsumowanie oceny obiektów gospodarki odpadami
2.5.   Ocena końcowa oddziaływania zapachowego obiektów komunalnych w Polsce
Literatura
   
3. Przemysłowe źródła emisji zapachów
3.1. Wprowadzenie
3.2. Stężenie zapachowe, definicja i metoda pomiaru
3.3. Metoda poboru próbek do pomiarów stężenia zapachowego
3.4. Źródła emisji zapachów w przetwórstwie rolno-spożywczym
3.4.1. Zakłady mięsne
3.4.2. Przetwórstwo odpadów poubojowych
3.4.3. Przetwórstwo ryb i odpadów rybich
3.4.4. Piekarnie i wytwórnie pieczywa cukierniczego    
3.4.5. Palarnie kawy
3.4.6. Wytwórnie kakao i czekolady
3.4.7. Przetwórstwo ziemniaków na cele spożywcze
3.4.8. Browary
3.4.9. Gorzelnie
3.4.10. Cukrownie
3.4.11. Produkcja olejów roślinnych
3.4.12. Zakłady tytoniowe
3.4.13. Wytwórnie płyt wiórowych i paździerzowych
3.4.14. Odlewnie
3.4.15. Przemysł chemiczny
3.5. Możliwości dezodoryzacji gazów odlotowych
3.5.1. Spalanie
3.5.2. Adsorpcja
3.5.3. Absorpcja z reakcją chemiczną
3.5.4. Metody biologiczne
3.5.5. Zamgławianie
3.6. Podsumowanie
Literatura
 
4. Charakterystyka wybranych metod badań terenowych stosowanych w ocenie zapachowej jakości powietrza wokół obiektów przemysłowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Percepcja zapachów
4.3. Uciążliwość zapachowa
4.4. Badania ankietowe
4.4.1. Ankiety  ustne
4.4.2. Ankiety pisemne
4.4.3. Ankiety telefoniczne
4.5. Badania terenowe stosowane w ocenie jakości zapachowej powietrza - pomiary w siatce
  i w smudze
4.5.1. Wymagania ogólne
4.5.2. Pomiary w siatce
4.5.3. Pomiary w smudze
4.6. Podsumowanie
Literatura

5. Instrumentalne metody w pomiarach zapachowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Metody oparte na chromatografii gazowej
5.3. Wzorcowanie metody pomiarowej na związki zapachowej
5.4. Techniki oznaczeń końcowych
5.5. Metody oparte na urządzeniach wyposażonych w sensory wyczulone na
składniki  zapachowe
5.5.1.    Podział czujników
5.6. Pomiar lotnych związków za pomocą rezystancyjnych czujników tlenkowych
5.6.1. Przygotowanie mieszaniny wzorcowej
5.6.2. Stanowisko do pomiaru statycznego
5.6.3. Stanowisko do pomiaru dynamicznego
5.6.4. Badania statyczne - pomiar odpowiedzi czujników na ustalone stężenie odorantów   
5.7. Pomiary próbek zanieczyszczonego powietrza pobranych do worków tedlarowych
5.8. Mikrowaga kwarcowa
5.9. Metody analizy sygnału z urządzeń wieloczujnikowych
5.9.1. Analiza PCA
5.9.2. Sieci neuronowe
5.10. Podsumowanie
Literatura

6. Urządzenia eliminujące odory z wykorzystaniem technik  
         plazmowych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Instalacja badawcza
6.3. Mechanizm powstawania wyładowań
6.4. Budowa i działanie urządzeń generujących plazmę
Literatura

7. Dezodoryzacja gazów odlotowych metodą ozonowania
7.1. Wprowadzenie
7.2. Właściwości i wytwarzanie ozonu
7.3.  Dezodoryzacja gazów złowonnych za pomocą ozonu
7.4. Procesy dezodoryzacji w środowisku plazmy niskotemperaturowej
7.5. Metodyka badań, wyniki i dyskusja
7.5.1. Stanowisko badawcze
7.5.2. Identyfikacja związków odorowych
7.5.3. Degradacja związków odorów z modelowych gazowych mieszanin wzorcowych  
             metodą ozonowania
Literatura
 
8. Opracowanie katalizatorów heterogenicznych do utleniania   odorów
8.1. Wprowadzenie
8.2. Materiały i metodyka
8.2.1. Preparatyka katalizatorów
8.2.2. Testy aktywności katalizatorów
8.2.3. Badania właściwości fizykochemicznych
8.3. Wyniki i dyskusja
8.3.1. Badania katalizatorów stosowanych w reakcjach utleniania
związków azotu
8.3.2. Badania katalizatorów stosowanych w reakcjach utleniania odorowych związków siarki
8.3.3. Badania katalizatorów stosowanych w reakcjach fotokatalitycznego utleniania
związków  odorowych
Literatura
 
9. Zastosowanie jonitów włóknistych do dezodoryzacji powietrza
9.1. Wprowadzenie
9.2. Właściwości jonitów włóknistych
9.3. Usuwanie substancji zapachowych na włóknistych materiałach jonowymiennych
9.3.1. Usuwanie amoniaku z powietrza za pomocą jonitów włóknistych
9.3.2. Wpływ grubości warstwy filtracyjnej
9.3.3. Usuwanie amin z powietrza za pomocą jonitów włóknistych
9.4. Filtry do dezodoryzacji powietrza z jonitami włóknistymi
9.4.1. Filtr ramowy
9.4.2. Filtr szczelinowy
9.5. Przykłady zastosowań filtrów jonowymiennych do usuwania odorów z powietrza
9.6. Materiały i metodyka
9.7. Wyniki i dyskusja
9.8. Podsumowanie
Literatura
 
10. Redukcja mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza emitowanego z chlewni bezściołowej przy zastosowaniu różnych złóż biofiltracyjnych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Materiał i metody badań   
10.3. Wyniki badań i dyskusja
Literatura
 
11. Zastosowanie sorbentów mineralnych i huminowych do filtracji powietrza zanieczyszczonego substancjami odorotwórczymi
11.1. Wprowadzenie
11.1.1. Szkodliwe i toksyczne gazy w pomieszczeniach inwentarskich oraz skutki ich
działania
11.1.2. Metody ograniczania emisji substancji odorotwórczych
11.2. Materiały i metodyka
11.3. Wyniki i dyskusja
11.3.1. Efektywność aerofiltracji w redukcji stężenia amoniaku
11.3.2. Efektywność aerofiltracji w redukcji stężenia związków odorotwórczych
Literatura
 
12. Uciążliwość zapachowa w procesach wytwarzania i stosowania
nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
12.1. Wprowadzenie
12.2. Geneza występowania substancji zapachowych w produktach nawozowych
12.3. Geneza występowania substancji odorowych w nawozach naturalnych
12.5. Metody realizacji pomiarów emisji gazów w instalacji nawozowej
12.6. Omówienie wyników
12.7. Podsumowanie
Literatura

13. Ocena skuteczności działania nanopreparatów do higienizacji
pomieszczeń inwentarskich
13.1. Wprowadzenie
13.2. Materiał badawczy
13.3. Metody badawcze
13.3.1. Komory bilansowe
13.3.2. Komory respiracyjne
13.3.3. Chlewnia
13.3.4. Aparatura pomiarowa
13.3.5. Metody obliczeń
1 3.4. Wyniki badań
13.5. Podsumowanie
Literatura
    
14. Eliminacja i ograniczanie emisji odorów w przemyśle mięsnym za pomocą preparatów dezynfekcyjnych zawierających nanozwiązki srebra
14.1. Wprowadzenie
14.2. Cel stosowania i działanie środków dezynfekcyjnych
14.3. Materiały i metodyka
14.4. Wyniki i dyskusja
14.5. Usuwanie substancji złowonnych z dymów powędzarniczych
14.5.1.  Metoda termiczna usuwania substancji złowonnych  z dymów powędzarniczych
14.6. Usuwanie bakterii z powietrza instalacji nawiewnej
14.7. Przedłużenie trwałości hydrolizatu białkowego
Literatura

15. Badania nad nowymi inhibitorami hydrolizy mocznika
z grupy związków fosforoorganicznych - projektowanie, synteza i metody oceny
15.1. Wprowadzenie
15.2. Materiały i metodyka
15.3. Wyniki badań i dyskusja
Literatura

16. Żywieniowe metody ograniczania wydalania azotudo środowiska
         podczas chowu trzody chlewnej
16.1. Wprowadzenie
16.2. Materiał i metodyka
16.3. Wyniki i dyskusja
Literatura

 17. Prognozowanie i zapobieganie emisji odorów i                                                
         bioaerozoli do środowiska w przemyśle rolno       
        spożywczym   i gospodarce komunalnej
 1 7.1.  Inwentaryzacja i zasięg emisji substancji z terenu kompostowni odpadów
 1 7.1.1. Wprowadzenie
17.1.2. Materiały i metody
17.1.3. Wyniki i dyskusja
17.2. Opracowanie nowego preparatu mikrobiologicznego do usuwania związków
  odorowych z kompostu
1 7.2.1. Wprowadzenie
17.2.2. Materiały i metody
17.2.3. Omówienie wyników
17.3. Zapobieganie emisji odorów w czasie przetwarzania komunalnych osadów
  ściekowych
17.3.1. Wprowadzenie
17.3.2. Materiały i metoda
17.3.3. Wyniki i dyskusja
17.4. Badania monitoringowe składu bioaerozolu na terenie wybranego zakładu
rolno - spożywczego
1 7.4.1. Wprowadzenie
17.4.2. Materiały i metody
17.4.3. Wyniki i dyskusja
 Literatura

18.   Chemiczne i biotechnologiczne preparaty do ściółki, pomiotu
i gnojowicy ograniczające emisję odorów i gazów toksycznych „u źródła”
18.1. Wprowadzenie
18.2. Odory i źródła ich emisji
18.3. Powstawanie i rodzaje odorów
18.4. Charakterystyka wybranych gazów odorotwórczych
18.4.1. Amoniak
18.4.2. Siarkowodór
18.4.3. Lotne związki organiczne
18.5. Wybrane metody ograniczania emisji związków złowonnych w chowie zwierząt
  gospodarskich
18.6. Materiały i metody
18.6.1. Opracowanie preparatów biotechnologicznych
18.6.2. Opracowanie preparatów chemicznych i mineralnych
18.6.3. Metoda aspiracyjna
18.6.4. Metoda SPME
18.6.5. System SCADA PRO
18.7. Wybrane wyniki
18.7.1. Preparaty biotechnologiczne
18.7.2. Preparaty mineralne i chemiczne
            Literatura
 
19. Stosowanie biopreparatu EM-BIO w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych
19.1. Ogólna charakterystyka odpadów ściekowych
19.2. Uciążliwość zapachowa odpadów ściekowych
19.3. Przemiany biochemiczne w odpadach ściekowych
19.4. Metody fizykochemiczne ograniczania uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych
19.5. Technologie eliminacji odorów z odpadów ściekowych
19.6. Zastosowanie biopreparatów do eliminacji odorów
19.7. Zastosowanie biopreparatu EM-BIO
19.8. Wnioski
Literatura

20. Biofiltracja lotnych związków organicznych za pomocą bakterii i  grzybów mikroskopowych
Wstęp   
20.1. Wprowadzenie
20.2. Przegląd metod biofiltracyjnych
20.3. Mechanizmy biodegradacji lotnych związków organicznych
20.4. Przegląd prac dotyczących biofiltracji
20.5. Badania własne
20.6. Podsumowanie
Literatura