Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe

  • Dodaj recenzję:
  • 2107
  • Producent: WNT
  • Autor: Tadeusz Niezgodziński, Michał Edward Niezgodziński
Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe

rok wydania: 2013, wydanie dziewiąte
ilość stron: 300
ISBN:     978-83-63623-66-1
format: 16,5x23,8 cm

Opis
W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów w biurach projektowych.
Na szczególną uwagę zasługuje zbiór tablic zawierających własności wytrzymałościowe i zmęczeniowe materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn oraz konstrukcji, z uwzględnieniem różnych warunków pracy i zakresów temperatury.

Spis treści
Część pierwsza
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE W PRZYPADKU OBCIĄŻEŃ STAŁYCH
1. Tok przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych
1.1. Kryteria wytrzymałościowe w obliczeniach elementów maszyn i konstrukcji
1.2. Obliczenia wytrzymałościowe na naprężenia dopuszczalne
1.2.1. Definicja naprężeń nominalnych
1.2.2. Naprężenia dopuszczalne
1.2.3. Przybliżony sposób wyznaczania wymaganego współczynnika bezpieczeństwa
1.3. Obliczenia wytrzymałościowe na dopuszczalne odkształcenia (przemieszczenia)
1.4. Obliczenia wytrzymałościowe na stateczność
1.5. Obliczenia wytrzymałościowe na pełzanie
1.6. Obliczenia metodą nośności granicznej
1.7. Obliczenia wytrzymałościowe metodą stanów granicznych

2. Zestawienie podstawowych wzorów wytrzymałościowych
2.1. Rozciąganie i ściskanie
2.2. Ścinanie
2.2.1. Ścinanie czyste
2.2.2. Ścinanie technologiczne
2.3. Skręcanie prętów okrągłych
2.3.1. Skręcanie prętów o przekroju kołowym
2.3.2. Obliczanie sprężyn śrubowych
2.4. Zginanie
2.4.1. Zginanie płaskie
2.4.2. Zginanie ukośne
2.5. Obliczenia na docisk powierzchniowy
2.5.1. Docisk powierzchniowy liczony na rzut powierzchni styku
2.5.2. Naprężenia dociskowe według wzorów Hertza
2.6. Naprężenia zredukowane według aktualnych hipotez wytrzymałościowych
2.6.1. Obliczanie naprężeń zredukowanych dla materiałów sprężysto-kruchych
2.6.2. Obliczanie naprężeń zredukowanych w przypadku materiałów sprężysto-plastycznych

3. Stateczność prętów ściskanych lub zginanych oraz sprężyn śrubowych
3.1. Wyboczenie pryzmatycznych prętów ściskanych
3.1.1. Zestawienie wzorów teoretycznych
3.1.2. Praktyczne metody obliczania prętów ściskanych
3.2. Wyboczenie prętów dwugałęziowych i wielogałęziowych o przekroju stałym
3.3. Wyboczenie prętów o przekroju zmiennym
3.4. Wyboczenie sprężyn śrubowych
3.5. Zwichrzenie belek

4. Skręcanie prętów o niekołowych kształtach przekroju poprzecznego
4.1. Skręcanie swobodne i nieswobodne prętów
4.2. Skręcanie swobodne prętów cienkościennych o przekroju zamkniętym
4.3. Skręcanie prętów o przekroju prostokątnym
4.4. Zestawienie wzorów dotyczących swobodnego skręcania prętów o przekroju zamkniętym
4.5. Skręcanie swobodne prętów o przekrojach otwartych
4.6. Uproszczony sposób obliczania profili walcowanych na czyste skręcanie

5. Obliczanie belek zginanych
5.1. Podstawowe wzory dotyczące belek zginanych
5.2. Przykłady rozwiązania belek metodą superpozycji

6. Obliczanie ram

7. Pręty zakrzywione o małej krzywiźnie względnej

8. Pręty zakrzywione o dużej krzywiźnie względnej

9. Belki na sprężystym podłożu

10. Pręty smukłe obciążone siłami poprzecznymi i osiowymi
10.1. Pręty smukłe ściskane i zginane
10.2. Pręty smukłe zginane i rozciągane

11. Obliczanie płyt
11.1. Cienkie płyty kołowosymetryczne
11.1.1. Podstawy teoretyczne i wzory ogólne
11.1.2. Przykłady obliczania płyt kołowosymetrycznych
11.2. Zginanie cienkich płyt prostokątnych
11.2.1. Oznaczenia i wzory ogólne
11.2.2. Walcowe zginanie płyt
11.2.3. Przykłady zginania cienkich płyt prostokątnych
11.3. Zginanie płyt grubych
11.4. Stateczność płyt cienkich

12. Obliczanie rur i zbiorników
12.1. Obliczanie rur cienkościennych lub powłok walcowych
12.1.1. Osiowosymetryczne zginanie rur cienkościennych
12.1.2. Naprężenia w rurach cienkościennych lub powłokach walcowych poddanych działaniu ciśnienia wewnętrznego lub zewnętrznego
12.1.3. Wyboczenie rur lub powłok walcowych poddanych równomiernemu ściskaniu osiowemu
12.2. Obliczanie naczyń i powłok cienkościennych
12.3. Obliczanie rur i naczyń grubościennych

13. Obliczanie zbiorników ciśnieniowych i połączeń śrubowo-kołnierzowych według metod wzorowanych na przepisach Urzędu Dozoru Technicznego
13.1. Obliczanie zbiorników ciśnieniowych
13.1.1. Obliczanie elementów walcowych
13.1.2. Obliczanie den zbiorników ciśnieniowych
13.2. Obliczanie połączeń śrubowo-kołnierzowych

14. Obliczanie połączeń spawanych

15. Własności wytrzymałościowe metali w temperaturach obniżonych

16. Własności wytrzymałościowe metali w temperaturach podwyższonych

16.1. Zmiany własności wytrzymałościowych metali w temperaturach podwyższonych
16.2. Pełzanie materiałów i relaksacja naprężeń

Część druga
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE W PRZYPADKU OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH
17. Tok przeprowadzania obliczeń zmęczeniowych
17.1. Wpływ spiętrzenia naprężeń, stanu powierzchni i wielkości przedmiotu na wytrzymałość zmęczeniową
17.1.1. Wprowadzenie
17.1.2. Współczynniki kształtu ?k
17.1.3. Współczynnik działania karbu ßk
17.1.4. Współczynnik stanu powierzchni ßp
17.1.5. Zmęczeniowy współczynnik spiętrzenia naprężeń ß
17.1.6. Współczynnik wielkości przedmiotu y
17.2. Obliczenia zmęczeniowe w przypadku symetrycznych cykli obciążeń
17.3. Obliczenia zmęczeniowe w przypadku niesymetrycznych cykli obciążeń
17.3.1. Wprowadzenie
17.3.2. Budowa uproszczonego wykresu Smitha
17.3.3. Przeprowadzanie obliczeń zmęczeniowych za pomocą wykresu Smitha
17.3.4. Analityczne obliczanie współczynnika bezpieczeństwa przy stałym stosunku amplitud do naprężeń
17.3.5. Analityczne obliczanie współczynnika bezpieczeństwa przy stałych naprężeniach średnich
17.4. Obliczenia zmęczeniowe w złożonym stanie naprężeń
17.4.l. Obliczenia wytrzymałościowe w przypadku zmęczeniowego rozciągania i zginania
17.4.2. Obliczenia wytrzymałościowe w przypadku zmęczeniowego działania naprężeń normalnych i naprężeń stycznych
17.5. Wytrzymałość zmęczeniowa żeliw, staliw i metali nieżelaznych
17.5.1. Wytrzymałość żeliw
17.5.2. Obliczanie wytrzymałościowe staliw
17.5.3. Wytrzymałość stopów lekkich
17.6. Obliczenia zmęczeniowe elementów dźwignic

18. Wykresy stosowane w obliczeniach zmęczeniowych
18.1. Współczynniki wielkości przedmiotu y
18.2. Współczynniki stanu powierzchni ßp wrażliwości ? oraz promienie minimalne pm
18.3. Współczynniki kształtu ?k dla prętów okrągłych (wałów) pełnych
18.4. Współczynniki kształtu ?k dla wałów wydrążonych
18.5. Współczynniki kształtu ?k dla płaskowników
18.6. Współczynniki kształtu ?k dla gwintów i sprężyn

Część trzecia
TABLICE STOSOWANE DO OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
19. Tablice własności fizycznych i wytrzymałościowych materiałów

Literatura
SkorowidzKsięgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl