Marketing na rynkach międzynarodowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3383
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Nemezjusz M. Pazio
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
Marketing na rynkach międzynarodowych

rok wydania: 2016
ilość stron: 258
ISBN: 978-83-7814-522-6

Opis
Skrypt jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych. Głównym celem opracowania było zgromadzenie w jednym miejscu różnorodnych materiałów dotyczących międzynarodowego marketingu przemysłowego, co dla studentów oznacza dużą oszczędność czasu. Bogata literatura przytoczona w odnośnikach umożliwia pogłębione studia tematyczne. Zaletą publikacji jest także zamieszczenie przykładów prac projektowych oraz omówienie sposobów prowadzenia analizy z wykorzystaniem poznanych metod.

Spis treści
Przedmowa / 9
1. Istota i znaczenie marketingu międzynarodowego / 11
1.1. Pojęcie marketingu międzynarodowego / 11
1.2. Internacjonalizacja marketingu / 12
1.3. Pomiar internacjonalizacji / 14
1.4. Rodzaje orientacji przedsiębiorstw i odpowiadającego im typu marketingu / 18
1.5. Marketing multilokalny a marketing globalny / 22
2. Globalizacja / 26
2.1. Istota globalizacji / 26
2.2. Historia globalizacji / 31
2.3. Następstwa globalizacji / 31
2.4. Rodzaje globalizacji / 36
2.5. Firmy globalne / 36
2.6. Firmy born global / 37
2.7. Globalizacja – kto zyskuje, kto traci? / 39
2.8. Powstanie globalnego rynku pracy / 41
3. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek / 44
3.1. Pojęcie konkurencyjności / 44
3.2. Konkurencja wewnątrz- i międzygałęziowa / 46
3.3. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek /46
3.4. Pomiar konkurencyjności / 47
3.4.1. Zasady doboru mierników / 47
3.4.2. Miary konkurencyjności międzynarodowej / 48
4. Otoczenie przedsiębiorstwa w marketingu międzynarodowym / 64
4.1. Rodzaje otoczenia międzynarodowego przedsiębiorstw / 64
4.1.1. Otoczenie polityczne / 65
4.1.2. Otoczenie ekonomiczne / 66
4.1.3. Otoczenie społeczno-kulturowe / 68
4.1.4. Otoczenie techniczne / 81
4.1.5. Otoczenie społeczno-demograficzne / 82
4.1.6. Otoczenie naturalne (geograficzne) / 83
4.2. Sposoby analizy otoczenia międzynarodowego / 84
4.2.1. Metoda 5 sił Portera / 84
4.2.2. Analiza PEST / 87
4.2.3. Analiza okazji i zagrożeń wg Ph. Kotlera / 89
4.3. Cele i proces analizy otoczenia międzynarodowego / 91
4.4. Dylemat emic-etic / 92
4.5. Analizy i badania poprzedzające wejście na rynek/rynki zagraniczne / 94
4.5.1. Wstępna selekcja rynków zagranicznych / 94
4.5.2. Analiza poziomu ryzyka / 95
4.5.3. Badanie wielkości i potencjału rynku / 99
4.5.4. Analiza branżowa / 101
4.5.5. Grupowanie i ostateczna selekcja rynków / 101
4.6. Równoważność w badaniach międzynarodowych / 107
4.7. Koncepcja efektywnej obsługi konsumenta / 108
5. Segmentacja rynku międzynarodowego / 110
5.1. Pojęcie segmentacji w marketingu / 110
5.2. Makrosegmentacja / 111
5.3. Mikrosegmentacja / 119
5.4. Segmentacja transnarodowa / 121
5.5. Wybór rynku docelowego w układzie kraj-segment / 124
6. Produkt w marketingu międzynarodowym / 127
6.1. Strategie produktowe / 127
6.1.1. Strategia standaryzacji / 128
6.1.2. Strategia adaptacji / 132
6.2. Marka w marketingu międzynarodowym / 133
6.3. Opakowanie w marketingu międzynarodowym / 137
6.4. Strategie wprowadzania produktów na obce rynki / 137
6.5. Teoria międzynarodowego cyklu życia produktu / 139
7. Ceny w marketingu międzynarodowym / 144
7.1. Czynniki wpływające na ustalanie cen na rynkach międzynarodowych / 144
7.2. Strategie cenowe na rynkach międzynarodowych / 145
7.3. Strategie konkurowania a strategie cenowe / 148
7.4. Strategie cenowe ze względu na rynek / 149
7.5. Metody ustalania cen / 150
7.5.1. Metoda kosztowa /151
7.5.1.1. Międzynarodowe formuły handlowe / 151
7.5.1.2. Ubezpieczenia towarów w transporcie morskim / 153
7.5.2. Metoda popytowa / 153
7.5.3. Metoda porównawcza / 154
7.6. Ceny transferowe / 154
7.7. Strategia kształtowania cen na produkty nowe / 155
7.8. Rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym / 157
7.9. Różnego rodzaju indeksy (wskaźniki) jako barometry tendencji cenowych / 162
7.10. Dumping / 165
7.11. Konwergencja cen na rynkach międzynarodowych / 166
7.12. Wpłw stóp procentowych i inflacji na ceny na rynkach międzynarodowych / 167
7.13. Narzędzia polityki handlowej mające wpływ na ceny w handlu zagranicznym / 169
8. Dystrybucja międzynarodowa / 171
8.1. Istota dystrybucji międzynarodowej / 171
8.2. Funkcje kanałów dystrybucji / 172
8.3. Kanały dystrybucji wg kryterium ich długości i szerokości / 173
8.4. Kanały długie / 175
8.4.1. Dystrybucja bezpośrednia/ 176
8.4.2. Dystrybucja pośrednia / 177
8.4.3. Dystrybucja wielokanałowa / 187
8.5. Kanały szerokie / 189
8.5.1. Dystrybucja intensywna / 190
8.5.2. Dystrybucja selektywna / 191
8.5.3. Dystrybucja wyłączna / 191
8.6. Składy celne jako „ogniwo” dystrybucji na rynkach międzynarodowych / 192
8.7. Zakres standaryzacji dystrybucji na rynkach zagranicznych / 194
9. Promocja na rynkach międzynarodowych / 195
10. Typologia strategii marketingowych na rynkach międzynarodowych / 201
10.1. Strategie EPRG / 201
10.2. Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym / 202
10.3. Strategie ze względu na rodzaj przewagi konkurencyjnej / 232
10.4. Strategie ze względu na sposób traktowania innych przedsiębiorstw / 233
Załączniki  / 237
Załącznik 1. Przykładowy temat i struktura projektu „A”: Projekt wprowadzenia zabezpieczeń cyfrowych do rozdzielnic SN na rynek energetyczny Niemiec /237
Załącznik 2. Przykładowy temat i struktura projektu „B”: Projekt eksportu śruby szybkozłącznej na rynek niemiecki / 23
Załącznik 3. Przykładowy temat i struktura projektu „C”: Projekt eksportu bezpośredniego indykatorów TTI-COOLID na rynek niemiecki / 240
Załącznik 4. Test / 242
Spis tablic / 245
Spis rysunków / 247
Literatura zalecana do przedmiotu MIMAP /249
Bibliografia /250
Netografia / 254