Mechanika ogólna. Tom 1 - Statyka i kinematyka

  • Dodaj recenzję:
  • 2034
  • Producent: WNT
  • Autor: Jan Misiak
  • szt.
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł
Mechanika ogólna. Tom 1 - Statyka i kinematyka

rok wydania: 2019, wydanie siódme
ilość stron: 348
ISBN: 978-83-01-18789-7
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Pierwszy tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Mechanika ogólna, obejmującego statykę, kinematykę i dynamikę w zakresie wymaganym na studiach dziennych i zaocznych kierunków magisterskich i inżynierskich, takich jak : mechanika i budowa maszyn, robotyka i automatyka, inżynieria materiałowa, transport, budownictwo, elektrotechnika itp.

Spis treści
Wstęp

Część I. Statyka
1. Podstawowe pojęcia i zasady mechaniki
1.1. Zakres przedmiotu mechaniki
1.2. Zarys historii rozwoju mechaniki
1.3. Podstawowe określenia i pojęcia mechaniki
1.4. Zasady statyki
1.5. Stopnie swobody, wieży i ich oddziaływania
1.6. Elementarne wiadomości z rachunku wektorowego
1.6.1. Pojęcia skalara i wektora
1.6.2. Dodawanie i odejmowanie wektorów
1.6.3. Mnożenie wektorów

2. Zbieżny układ sił
2.1. Piaski układ sil zbieżnych
2.2. Przestrzenny układ sił zbieżnych
2.3. Równowaga płaskiego układu sił zbieżnych
2.4. Równowaga trzech sił nierównoległych
2.5. Równowaga przestrzennego układu sił zbieżnych

3. Podstawy redukcji układów sił
3.1. Moment siły względem punktu
3.2. Moment siły względem osi
3.3. Siły równoległe
3.4. Para sił i jej moment. Równolegle przesunięcie siły
3.4.1. Twierdzenia o parach sił
3.4.2. Redukcja! równowaga układu par sił
3.4.3. Równoległe przesuniecie siły

4. Płaskie układy sił bez tarcia
4.1. Redukcja płaskiego układu sił
4.2. Redukcja płaskiego układu sił do jednej siły wypadkowej
4.3. Równowaga dowolnego płaskiego układu sił
4.4. Równowaga płaskiego układu sił równoległych
4.5. Równowaga układów złożonych z ciał sztywnych
4.6. Zagadnienia statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

5. Tarcie i prawa tarcia
5.1. Tarcie ślizgowe
5.2. Tarcie cięgna o krążek
5.3. Tarcie toczenia

6. Dowolny przestrzenny układ sił
6.1. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił
6.1.1. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił do skrętnika
6.1.2. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił do dwóch sił skośnych
6.1.3. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił do siły wypadkowej
6.1.4. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sil do pary sił
6.2. Równowaga dowolnego przestrzennego układu sił

7. Redukcja przestrzennego układu sił równoległych. Środki ciężkości
7.1. Redukcja przestrzennego układu sił równoległych
7.2. Środki ciężkości
7.2.1. Środki ciężkości brył
7.2.2. Środki ciężkości powierzchni (powłoki)
7.2.3. Środki ciężkości figur płaskich
7.2.4. Środki ciężkości linii
7.3. Twierdzenia Guldina (Pappusa)

8. Metoda wieloboku sznurowego
8.1. Zastosowanie metody wieloboku sznurowego do redukcji płaskiego układu sił
8.2. Zastosowanie metody wieloboku sznurowego do wyznaczania momentów sił
8.3. Zastosowanie metody wieloboku sznurowego do wyznaczania reakcji w belkach przegubowych

9. Kratownice statycznie wyznaczalne
9.1. Kratownice płaskie
9.2. Obliczanie płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych
9.2.1. Analityczny sposób równoważenia węzłów kratownicy
9.2.2. Analityczny sposób równoważenia węzłów, traktowanych jako dyskretny zbiór punktów
9.2.3. Wykreślna metoda równoważenia węzłów kratownicy
9.2.4. Plan siły Cremony
9.2.f. Analityczna metoda przecięć (metoda Rittera)
9.2.6. Wykreślna metoda przecięć (metoda Culmanna)
9.2.7. Sposób wymiany prętów (metoda Henneberga)
9.3. Kratownice przestrzenne
9.3.1. Analityczna metoda równoważenia węzłów
9.3.2. Metoda integralnych sił wewnętrznych

Część II. Kinematyka
10. Zasadnicze pojęcia i określenia
10.1. Przedmiot i zakres kinematyki
10.2. Różniczkowanie! całkowanie wektorów
10.2.1. Pochodna jednostkowego wektora (wersora)
10.2.2. Pochodna wektora względem skalara
10.2.3. Całkowanie wektorów

11. Kinematyka punktu
11.1 Opis matematyczny ruchu punktu
11.1.1. Ruch punktu opisany promieniem-wektorem
11.1.2. Ruch punktu opisany współrzędnymi prostokątnymi
11.1.3. Ruch punktu opisany współrzędną łukową
11.1.4. Ruch punktu opisany współrzędnymi krzywoliniowymi
11.2. Prędkość i przyspieszenie
11.2.1 Prędkości średnia i chwilowa
11.2.2. Hodograf prędkości
11.2.3. Przyspieszenia średnie i chwilowe
11.3. Ruch prostoliniowy
11.3.1. Wykreślny sposób przedstawienia ruchu
11.3.2. Ruch harmoniczny prosty
11.4. Ruch krzywoliniowy
11.4.1. Przyspieszenia styczne i normalne
11.4.2. Ruch punktu po okręgu
11.5. Prędkość i przyspieszenie punktu we współrzędnych prostokątnych. biegunowych i walcowych
11.5.1. Składowe prędkości i przyspieszenia punktu we współrzędnych prostokątnych
11.5.2. Składowe prędkości i przyspieszenia punktu we współrzędnych biegunowych
11.5.3. Składowe prędkości i przyspieszenia punktu we współrzędnych walcowych
11.5.4. Zależności między składowymi przyspieszenia punktu we współrzędnych naturalnych, biegunowych i prostokątnych

12. Podstawowe pojęcia ruchu ciała sztywnego
12.1. Ciało sztywne, liczba stopni swobody
12.2. Metoda wyznaczania prędkości punktów ciała sztywnego
12.3. Ruch postępowy ciała sztywnego
12.4. Ruch obrotowy ciała sztywnego

13. Ruch złożony
13.1. Prędkości przyspieszenie w ruchu złożonym
13.2. Przyspieszenie Coriolisa na powierzchni Ziemi
 
14. Ruch płaski
14.1. Ogólne wiadomości o ruchu płaskim ciała sztywnego
14.2. Metody wyznaczania prędkości w ruchu płaskim
14.2.1. Metoda analityczna
14.2.2. Metoda chwilowego środka obrotu
14.2.3. Metoda superpozycji
14.2.4. Metoda przewodnich
14.2.5. Metoda Burmestra (prędkości obróconych)
14.3. Centrodie stała i ruchoma
14.4. Metody wyznaczania przyspieszeń w ruchu płaskim
14.4.1. Metoda analityczna
14.4.2. Metoda superpozycji
14.4.3. Metoda chwilowego środka (bieguna) przyspieszeń
14.5. Plany prędkości i przyspieszeń

15. Ruch kulisty
15.1. Opis położenia ciała sztywnego za pomocą kątów Eulera
15.2. Prędkość i przyspieszenie (kątowe i liniowe) w ruchu kulistym
15.3. Aksoida stała i ruchoma
15.4. Precesja regularna

Literatura