Nowe prawo przedsiębiorców

  • Dodaj recenzję:
  • 3956
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Ewa Grzegorzewska-Mischka, Wojciech Wyrzykowski

Nowe prawo przedsiębiorców

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 114
ISBN: 978-83-7348-754-3
oprawa: miękka

Wstęp

W 2018 roku, po prawie 14 latach obowiązywania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dalej zwaną w skrócie usdg (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807), przyjęto w naszym kraju nowe przepisy dotyczące przedsiębiorcy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ujęto je razem pod nazwą Konstytucja Biznesu, która obejmuje pakiet 5 ustaw; aktów prawnych wprowadzających nowe rozwiązania i częściowo reformujących wcześniej obowiązujące przepisy w obszarze dotyczącym działalności gospodarczej przedsiębiorców.
Na Konstytucję Biznesu składają się następujące akty prawne:
― ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646);
― ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650);
― ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.2018 , poz. 648);
― ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018, poz. 647);
― ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018, poz. 649).

Celem przyjętych aktów prawnych było dążenie ustawodawcy do ułatwienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej, a służyć temu mają m.in. ustanowione regulacje dotyczące uruchomiania działalności, jej prowadzenia, w tym też możliwości jej zawieszenia, czy relacji przedsiębiorców z urzędami i załatwiania przez nie ich spraw. Wiodącą rolę w przyjętym zestawie aktów w Konstytucji Biznesu przyznano ustawie Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. Weszła ona w życie z dniem 30 kwietnia 2018r. Wyjątek stanowi jej art. 24 ust. 6, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Wynika to z zapisu art. 1 ustawy z 6 marca 2018 r.– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Ustawa Prawo przedsiębiorców (dalej w skrócie upp) zgodnie z założeniem ustawodawcy reguluje w sposób całościowy rozproszoną (rozrzuconą) wcześniej po różnych aktach prawnych materię dotyczącą działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorcy znajdują w jednym akcie podstawowy katalog swych praw i zarazem gwarancji dla ich poszanowania, co umożliwia im tym samym bezpośrednie odwoływanie się do tego aktu. Ustawa ta stanowi podstawowy akt prawa, w którym przedsiębiorca i jego uprawnienia są w jej centrum. Ustawa stanowi zarówno o prawach przedsiębiorców, jak i o najważniejszych zasadach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Zasady te mają związek bezpośrednio (lub pośrednio) z Konstytucją RP, a należą do nich m.in.: zasada wolności działalności gospodarczej, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, obowiązek wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka.

Należy dodać, że generalnie wraz ze zmianą prawa, jego adresaci oczekują na ogół lepszych, korzystniejszych dla nich rozwiązań w stosunku do poprzednio obowiązujących. W przyjętych przepisach upp dostrzega się pozytywne nastawienie do przedsiębiorcy w przyjętych przepisach, które mają służyć poprawie w budowaniu relacji między nimi i urzędniczą administracją. Można wskazać dla przykładu choćby te spośród nich, które podkreślają obowiązek poszanowania przez organy administracji zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy czy też przestrzegania obowiązku stosowania korzystnej dla przedsiębiorcy interpretacji przepisów. Istotne są także i te kierowane do organów administracji publicznej w formie postulatów nakazujących już na etapie tworzenia prawa przyjazne nastawienie do przedsiębiorców. W ustawie umieszczono nawet specjalny rozdział, zatytułowany „Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania”. Ustanowiono w nim konieczność stosowania przy tworzeniu prawa zasad proporcjonalności i adekwatności, co oznacza dążenie do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych, a jeżeli nie jest to możliwe, dążenie do ich nakładania jedynie ws topniu koniecznym do osiągnięcia ich celów (art. 67 pkt. 1).

Ważne wydaje się też ustanowienie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, mającego służyć m.in. wydawaniu wyjaśnień skomplikowanych często przepisów prawa. Istotne jest więc w upp to, że akt ten ma zasadniczo poprawić relację przedsiębiorców z organami administracji publicznej.

Na pełniejszą ocenę przyjętych w ustawie rozwiązań należy jednak poczekać do czasu stosowania przepisów tego aktu i to w dłuższym okresie czasu. Znaczenie bowiem rozwiązań i ich doceniana rola wynika często nie z deklaratywnych ich zapisów w akcie prawnym, ale z praktyki ich stosowania.


Spis treści

Wstęp / 5

Rozdział 1
Przepisy ogólne / 7

Rozdział 2
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej / 24

Rozdział 3
Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej / 34

Rozdział 4
Reglamentacja działalności gospodarczej / 51

Rozdział 5
Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej / 59

Rozdział 6
Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania / 79

Rozdział 7
Przepis końcowy / 84

Bibliografia / 85

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców / 88


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl