Podręcznik spawania metodą MAG, stali niestopowych, nisko i średniostopowych. Zeszyt 6

  • Dodaj recenzję:
  • 4162
  • Producent: Agenda Wydawnicza SIMP
  • Autor: Kazimierz Ferenc
  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Podręcznik spawania metodą MAG, stali niestopowych, nisko i średniostopowych. Zeszyt 6

rok wydania: 2019
ilość stron: 192
ISBN: 9788387982898
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami kwalifikowanie spawaczy obejmuje ich szkolenie i egzaminowanie zarówno z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie spawania poszczególnych rodzajów materiałów przy użyciu określonych metod. Zasady te są opisane w pierwszym zeszycie serii wydawniczej Podręcznik spa­wania - zagadnienia ogólne, zawierającym informacje niezbędne w nauczaniu każdej metody spawania.

Seria podręczników zawierających zwięźle podany słuchaczom materiał dotyczący poszczególnych procesów spawania, jest wydawana i rozprowadzana przez Przegląd Spawalnictwa.

Niniejszy zeszyt - oznaczony numerem 6 - obejmuje wiadomości niezbędne uczestnikom (i praktykującym absolwentom) kursów spawania stali ferrytycznych - od niestopowych do średniostopowych - metodą MAG drutami litymi. Inne procesy spawania są opisane w następujących zeszytach:

Zeszyt 2: Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG

Zeszyt 3: Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG

Zeszyt 4: Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą TIG

Zeszyt 5: Podręcznik spawania stali niestopowych metodą TIG

Zeszyt 7: Podręcznik spawania stali niestopowych elektrodami otulonymi

Zeszyt 8: Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą MAG

Zeszyt 9: Podręcznik spawania stali nierdzewnych elektrodami otulonymi

Zeszyt 10: Podręcznik spawania miedzi i jej stopów metodą TIG

Zeszyt 11: Podręcznik spawania gazowego i cięcia stali

Często zdarza się, że osoba szkolona w zakresie spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG (lub w innym zakresie) posiada już kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem z innego procesu spawania. Wówczas szkolenie teoretycz­ne może trwać tylko 8 godzin i obejmować zagadnienia wyłącznie dotyczące spawania procesem 135, zawarte w niniejszym podręczniku. Jeśli natomiast szkolenie w spawa­niu stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG drutami litymi (135) jest pierw­szym szkoleniem spawalniczym, nauczanie teoretyczne powinno obejmować również materiał zawarty w Podręczniku spawania - zagadnienia ogólne. Zeszyt 1. Liczba godzin pełnego szkolenia jest wtedy oczywiście większa.

W tym zeszycie szczegółowo scharakteryzowano tylko spawanie metodą MAG drutami litymi (proces 135) w zastosowaniu do ferrytycznych stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i średniostopowych ujętych w grupach materiałowych od 1 do 6 oraz 11 wg Raportu Technicznego CR ISO 15608. Spawanie metodą MAG stali wysokostopowych (głównie nierdzewnych), występujących w grupach materiałowych od 7 do 10, jest treścią Podręcznika spawania stali nierdzewnych - Zeszyt 8.

Podano tu również krótkie charakterystyki spawania niektórymi odmianami meto­dy MAG, np. drutami proszkowymi o rdzeniu topnikowym (proces 136) i metalicznym (proces 138), spawania punktowego, spawania z impulsowym podawaniem drutu (STT, CMT) i innymi.

Zamieszczono też informacje na temat spawalności poszczególnych grup stali ferrytycznych (od niestopowych średniostopowych), technologii ich spawania, przygo­towania złączy oraz niezgodności spawalniczych charakterystycznych dla metody 135. Scharakteryzowano też urządzenia stosowane do spawania metodą MAG .

Zgodnie z zasadą przyjętą dla całej serii podręczników nie opisano w tym zeszy­cie tematów dotyczących zagadnień wspólnych dla wszystkich metod spawania, jak np. podstaw elektrotechniki, rodzajów złączy i spoin oraz ich oznaczania na rysunkach, na­prężeń i odkształceń spawalniczych, kontroli jakości spoin, zagrożeń i bezpieczeństwa w spawalnictwie, szkolenia i egzaminowania spawaczy. Są one zamieszczone w Pod­ręczniku spawania - zagadnienia ogólne. Zeszyt 1.

Podkreślić należy, że niektóre wiadomości zawarte w tym zeszycie wykraczają poza wymagany zakres tematyczny przewidziany na kursach spawania stali konstrukcyjnych, ale z pewnością będą one przydatne w praktyce zawodowej. Pozostawia się decyzji wy­kładowcy, które z nich należy włączyć do programu nauczania.

Podręczniki tej serii są przeznaczone nie tylko dla słuchaczy, wykładowców i in­struktorów kursów spawania, ale również dla innych osób związanych ze spawal­nictwem, w tym technologów, inspektorów, kontrolerów, projektantów konstrukcji stalowych.