Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dodaj recenzję:
 • 4084
 • Producent: Tarbonus
 • Autor: praca zbiorowa
 • szt.
 • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Stan prawny: luty 2020 r.

rok wydania: 2020, wydanie dwudzieste
ilość stron: 196
ISBN:
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na osiem części:

- Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy.

- Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
- Organizacja bezpiecznych stanowisk pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem
- Analiza okoliczności i przyczyn oraz profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp
- Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
- Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
- Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Spis treści

Wstęp / 11
Wykaz skrótów użytych w treści / 12
Literatura / 12

I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Międzynarodowe źródła prawa / 13
1.1. Dyrektywy UE / 14
1.2. Konwencje MOP / 16
1.3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE / 17
2. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / 18
3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami z zakresu bhp / 20
4. Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu bhp / 21
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp / 23
5.1. Odpowiedzialność pracodawcy oraz osoby kierującej pracownikami / 23
5.1.1. Odpowiedzialność wykroczeniowa / 23
5.1.2. Odpowiedzialność karna / 25
5.2. Odpowiedzialność pracownika / 26
6. Uprawnienia związane z rodzicielstwem / 27
6.1. Ochrona pracy kobiet – podstawy prawne / 27
6.2. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem / 27
6.3. Uprawnienia pracownika-ojca / 29
6.4. Prace wzbronione dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią / 29
7. Zatrudnianie młodocianych / 30
7.1. Podstawy prawne / 30
7.2. Zasady zatrudniania młodocianych / 30
7.3. Ochrona pracy młodocianych / 31
7.4. Prace wzbronione młodocianym / 32
8. Profilaktyczna ochrona zdrowia / 33
8.1. Służba medycyny pracy / 33
8.2. Profilaktyczna opieka zdrowotna / 34
8.3. Badania lekarskie i orzeczenia lekarskie / 35
9. Szkolenia z zakresu bhp / 36
9.1. Podstawowe informacje / 36
9.2. Organizatorzy szkoleń / 37
9.3. Warunki i rodzaje szkolenia / 39
9.4. Przebieg szkolenia wstępnego / 41
9.5. Dokumentowanie szkolenia wstępnego / 42
9.6. Szkolenie pracodawcy / 42
9.7. Szkolenie okresowe / 43
10. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy / 45
10.1. Państwowa Inspekcja Pracy / 46
10.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna / 48
10.3. Urząd Dozoru Technicznego / 49
10.4. Społeczna inspekcja pracy / 50
10.5. Związki zawodowe / 52

II. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
11. Czynniki występujące w procesach pracy / 54
12. Podstawowe zagrożenia / 56
12.1. Hałas / 56
12.1.1. Informacje podstawowe / 56
12.1.2. Skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka / 57
12.1.3. Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego / 58
12.1.4. Środki przeciwdziałania hałasowi / 59
12.1.4.1. Eliminowanie lub ograniczanie narażenia / 59
12.1.4.2. Środki ochrony / 60
12.1.4.3. Profilaktyka / 61
12.2. Drgania mechaniczne / 62
12.2.1. Informacje podstawowe / 62
12.2.2. Wpływ drgań na organizm człowieka / 63
12.2.3. Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego / 64
12.2.4. Środki przeciwdziałania drganiom mechanicznym / 65
12.2.4.1. Eliminowanie lub ograniczanie narażenia / 65
12.2.4.2. Środki ochrony / 66
12.2.4.3. Profilaktyka / 66
12.3. Mikroklimat / 66
12.3.1. Informacje podstawowe / 66
12.3.2. Mikroklimat gorący / 68
12.3.3. Mikroklimat zimny / 69
12.4. Promieniowanie / 71
12.4.1. Promieniowanie optyczne / 71
12.4.1.1. Informacje ogólne / 71
12.4.1.2. Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego / 72
12.4.1.3. Środki przeciwdziałania promieniowaniu optycznemu / 73
12.4.1.4. Promieniowanie widzialne / 74
12.4.1.5. Promieniowanie nadfioletowe / 75
12.4.1.6. Promieniowanie podczerwone / 76
12.4.1.7. Promieniowanie laserowe / 77
12.4.2. Promieniowanie jonizujące / 79
12.4.3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne / 81
12.4.3.1. Informacje podstawowe / 81
12.4.3.2. Wpływ pól na otoczenie / 82
12.4.3.3. Obowiązki użytkownika / 83
12.4.3.4. Środki przeciwdziałania / 84
12.5. Pyły / 86
12.5.1. Informacje ogólne / 86
12.5.2. Oddziaływanie pyłów na organizm człowieka / 87
12.6. Czynniki chemiczne / 88
12.6.1. Informacje podstawowe / 88
12.6.2. Karta charakterystyki substancji (mieszaniny) chemicznej / 90
12.6.3. Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego / 91
12.6.4. Środki chroniące przed czynnikami chemicznymi / 91
12.6.4.1. Eliminowanie lub ograniczanie ryzyka zawodowego / 91
12.6.4.2. Środki ochrony / 93
12.6.4.3. Profilaktyka / 93
12.6.5. Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym / 93
12.7. Czynniki biologiczne / 95
12.7.1. Informacje podstawowe / 95
12.7.2. Prace narażające pracowników na działanie czynników biologicznych / 96
12.7.3. Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego / 96
12.7.4. Dodatkowa ochrona pracowników / 98

III. Organizacja bezpiecznych stanowisk pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
13. Bezpieczne stanowisko pracy / 99
13.1. Przestrzeń robocza / 99
13.2. Pomieszczenia pracy / 100
13.2.1. Oświetlenie / 100
13.2.2. Ogrzewanie i wentylacja / 100
13.3. Dojście do stanowiska pracy / 101
13.4. Organizacja stanowisk pracy / 102
13.5. Maszyny i urządzenia na stanowisku pracy / 103
13.6. Praca z monitorami ekranowymi / 104
13.6.1. Informacje ogólne / 104
13.6.2 Obowiązki pracodawcy / 105
13.6.3. Organizacja pracy przy komputerze / 106
13.6.3.1. Wyposażenie stanowiska pracy / 107
13.6.3.2. Oprogramowanie / 109
13.6.3.3. Mikroklimat / 110
13.6.3.4. Hałas / 110
14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / 111
14.1. Definicje / 111
14.2. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy / 112
14.3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / 114
14.3.1. Informacje podstawowe / 114
14.3.2. Przegląd wstępny / 116
14.3.3. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa / 118
14.3.4. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy / 119
14.3.5. Dokumentacja systemu / 120
14.3.6. Przegląd zarządzania / 122

IV. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – okoliczności, przyczyny oraz profilaktyka
15. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / 123
15.1. Definicje związane z wypadków przy pracy / 123
15.2. Postępowanie w razie wypadku przy pracy / 126
15.3. Choroby zawodowe – definicja, postępowanie / 127
15.4. Analiza wypadkowości / 129
15.5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / 129
16. Przyczyny wypadków przy pracy / 130
16.1. Piramida zdarzeń wypadkowych / 130
16.2. Przyczyny wypadków / 132
16.3. Liczba wypadków i poszkodowanych / 133
16.4. Przykłady zaistniałych wypadków / 135

V. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp
17. Szkolenie w zakresie bhp / 141
17.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / 141
17.2. Uczenie się – nauczanie dorosłych / 141
17.3. Cele i treści szkolenia / 143
17.4. Zasady szkolenia / 144
17.5. Metody i formy szkolenia / 145
17.6. Metody szkolenia w dziedzinie bhp / 147
17.7. Metody i formy kontroli oraz oceny skuteczności szkoleń / 149
17.8. Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego / 150

VI. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
18. Zgłaszanie wypadków / 151
19. Pożar – zapobieganie i gaszenie / 152
19.1. Podstawowe pojęcia / 152
19.2. Kategorie zagrożenia ludzi / 152
19.3. Rodzaje i przyczyny pożarów / 153
19.4. Podręczny sprzęt gaśniczy / 155
19.4.1. Koc gaśniczy / 155
19.4.2. Hydrant wewnętrzny / 156
19.4.3. Gaśnice / 156
19.4.3.1. Gaśnica proszkowa / 157
19.4.3.2. Gaśnica śniegowa / 158
19.4.3.3. Gaśnica ze zbijakiem pianowa lub proszkowa / 159
19.5.Zasady gaszenia pożarów za pomocą gaśnic / 159
19.6. Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne / 160
19.7. Zasady ewakuacji / 161
20. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / 162
20.1. Udzielanie pomocy / 162
20.2. Postępowanie w razie wypadku / 162
20.3. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 163
20.4. Kolejność czynności ratunkowych / 163
20.4.1. Ocena przytomności / 163
20.4.2. Udrożnienie górnych dróg oddechowych / 164
20.4.3. Ocena oddechu / 164
20.4.4. RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) / 165
20.5. Pozycja bezpieczna / 166
20.6. Pierwsza pomoc w określonych przypadkach / 167
20.6.1. Krwotok / 167
20.6.2. Krwotok z tętnicy szyjnej / 168
20.6.3. Omdlenie / 169
20.6.4. Zakrztuszenie / 169
20.6.5. Cukrzyca / 170
20.6.6. Uraz kręgosłupa / 171
20.6.7. Oparzenie termiczne / 172
20.6.8. Porażenie prądem elektrycznym / 172
20.6.9. Zawał mięśnia sercowego / 173
20.7. Wzywanie pomocy / 173

VII. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
21. Ekonomiczne aspekty wypadków przy pracy / 174
21.1. Koszty wypadków przy pracy / 174
21.2. Koszty działalności profilaktycznej / 175
21.3. Stymulatory poprawy warunków pracy / 176
21.4. Składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / 178
21.4.1. Kategorie ryzyka dla płatników składek / 178
21.4.2. Kategorie ryzyka dla grup działalności / 179

VIII. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
22. Ochrona przeciwpożarowa / 181
22.1. Definicja / 181
22.2. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 182
23. Ochrona środowiska / 190
23.1. Obowiązki / 190
23.2. Kierunki działania / 192
23.2.1. Ochrona powietrza / 192
23.2.2. Ochrona wód / 192
23.2.3. Ochrona powierzchni ziemi / 192
23.2.4. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi / 193
23.2.5. Gospodarka odpadami / 193