Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

  • Dodaj recenzję:
  • 4087
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

rok wydania: 2020, wydanie czternaste
ilość stron: 82
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: luty 2020 r.

Opis

W książce szczególny nacisk nałożono na właściwą organizację stanowiska pracy dla pracowników administracyjno-biurowych i zagrożenia związane z taką pracą. Nie zapomniano też o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Książka przygotowana została jako materiał pomocniczy dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na cztery części:

- Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

  •  praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  •  ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  •  wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

- Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy,
- Organizacja stanowisk pracy biurowej,
- Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Spis treści

Wstęp / 7
Wykaz skrótów użytych w treści / 8
Literatura / 8

I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / 9
2. Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu bhp / 11
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp / 13
3.1. Odpowiedzialność pracodawcy oraz osoby kierującej pracownikami / 13
3.1.1.Odpowiedzialność wykroczeniowa / 13
3.1.2.Odpowiedzialność karna / 15
3.2. Odpowiedzialność pracownika / 16
4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem / 17
4.1. Uprawnienia pracowników / 17
4.2. Uprawnienia pracownika-ojca / 18
4.3. Prace wzbronione dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią / 18
5. Zatrudnianie młodocianych / 19
5.1. Zasady zatrudniania młodocianych / 19
5.2. Ochrona pracy młodocianych / 19
5.3. Prace wzbronione młodocianym / 20
6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / 21
6.1. Defi nicje związane z wypadkiem przy pracy / 21
6.2. Postępowanie w razie wypadku przy pracy / 24
6.3. Choroby zawodowe – definicja, postępowanie / 25
6.4. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej / 27
6.5. Przykłady wypadków przy pracy charakterystycznych dla pracy biurowej / 28
7. Profilaktyczna ochrona zdrowia / 31
7.1. Służba medycyny pracy / 31
7.2. Badania lekarskie / 32
7.3. Profilaktyczna opieka zdrowotna i orzeczenia lekarskie / 33

II. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
8. Czynniki występujące w procesach pracy / 34
8.1. Rodzaje czynników w procesach pracy / 34
8.2. Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy / 35
8.3. Charakterystyka podstawowych zagrożeń / 36
8.3.1. Hałas / 36
8.3.2. Drgania mechaniczne / 37
8.3.3. Czynniki chemiczne / 38
8.3.4. Czynniki biologiczne / 40
8.3.5. Zagrożenia elektryczne / 41

III. Organizacja stanowisk pracy biurowej
9. Stanowisko pracy biurowej – przepisy ogólne / 43
9.1. Przestrzeń robocza / 43
9.2. Dojście do stanowiska pracy / 44
9.3. Praca z monitorami ekranowymi / 44
10. Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej / 45
11. Organizacja stanowiska pracy przy komputerze / 47
11.1. Stół roboczy / 47
11.2. Krzesło / 50
11.3. Podnóżek / 51
11.4. Dostosowanie stanowiska do potrzeb i możliwości pracownika / 51
11.5. Oświetlenie na stanowisku pracy z komputerem / 52
11.6. Klawiatura i mysz / 53
11.7. Telefon / 54
11.8. Mikroklimat w biurze / 54
11.9. Hałas w biurze / 55
11.10. Organizacja pracy na stanowiskach komputerowych / 55
12. Praca z laptopem / 56

IV. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
13. Zgłaszanie wypadków / 58
14. Pożar – zapobieganie i gaszenie / 59
14.1. Podstawowe pojęcia / 59
14.2. Kategorie zagrożenia ludzi / 59
14.3. Rodzaje i przyczyny pożarów / 60
14.4. Instrukcja alarmowania / 62
14.5. Podręczny sprzęt gaśniczy / 62
14.5.1.Koc gaśniczy / 62
14.5.2.Hydrant wewnętrzny / 63
14.5.3.Gaśnice / 63
14.5.3.1. Gaśnica proszkowa / 64
14.5.3.2. Gaśnica śniegowa / 64
14.5.3.3. Gaśnica ze zbijakiem pianowa lub proszkowa / 65
14.6. Zasady gaszenia pożarów za pomocą gaśnic / 66
14.7. Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne / 67
14.8. Zasady ewakuacji / 68
15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / 70
15.1. Udzielanie pomocy / 70
15.2. Postępowanie w razie wypadku / 70
15.3. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 71
15.4. Kolejność czynności ratunkowych / 71
15.4.1. Ocena przytomności / 71
15.4.2. Udrożnienie górnych dróg oddechowych / 72
15.4.3. Ocena oddechu / 72
15.4.4. RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) / 73
15.5. Pozycja bezpieczna / 74
15.6. Pierwsza pomoc w określonych przypadkach / 75
15.6.1. Krwotok / 75
15.6.2. Krwotok z tętnicy szyjnej / 76
15.6.3. Omdlenie / 77
15.6.4. Zakrztuszenie / 77
15.6.5. Udar mózgu / 78
15.6.6. Cukrzyca / 79
15.6.7. Uraz kręgosłupa / 80
15.6.8. Oparzenie termiczne / 81
15.6.9. Porażenie prądem elektrycznym / 81
15.7. Wzywanie pomocy / 82