Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem. Stan prawny na dzień 1 września 2019 r.+ SUPLEMENT wg stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2019 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 4126
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem
Stan prawny na dzień 1 września 2019 r.

rok wydania: 2019, wydanie czternaste
ilość stron: 298
ISBN: 978-83-64795-50-3
format: B6

Opis

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 14. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 630). Wejście w życie zmian z dniem 18 kwietnia 2019 r.

2. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695). Wejście w życie zmian z dniem 30 kwietnia 2019 r.

3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Wejście w życie zmian z dniem 4 maja 2019 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309). Wejście zmian w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r.

6. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524). Wejście w życie zmian z dniem 29 sierpnia 2019 r.

Książka zawiera również nowe Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Wejście w życie zmian z dniem 7 maja 2019 r.

Książka zawiera omówienia zmian oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

- USTAWA – PRAWO BUDOWLANE

- Rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Spis treści

Przedmowa / 5

USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]
Wprowadzenie / 12
Tekst ustawy / 59

Rozdział 1. Przepisy ogólne / 59
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 69
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / 83
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych / 90
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych / 117
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych / 138
Rozdział 7. Katastrofa budowlana / 149
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego / 152
Rozdział 9. Przepisy karne / 172
Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie / 175
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe / 178

Załącznik. Współczynniki kategorii i wielkości obiektów budowlanych / 180

WYBRANE AKTY WYKONAWCZE PRAWA BUDOWLANEGO

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [ZAP 3] / 187
Wprowadzenie / 188
Tekst rozporządzenia / 189

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [ZAP 8] / 207
Wprowadzenie / 208
Tekst rozporządzenia / 215

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [ZAP 9]/ 231
Wprowadzenie / 232
Tekst rozporządzenia / 239

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego [ZAP 9.4] / 247
Wprowadzenie / 248
Tekst rozporządzenia / 251

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę [ZAP 9.3] / 263
Wprowadzenie / 264
Tekst rozporządzenia / 265

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [ZAP 8.1] / 277
Wprowadzenie / 278
Tekst rozporządzenia / 279
Skorowidz rzeczowy do ustawy – Prawo budowlane / 288
Skorowidz rzeczowy do aktów wykonawczych / 294