Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd.12 - stan prawny na dzień 1 listopada 2018 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 3477
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki

Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd. 12 - stan prawny na dzień 1 listopada 2018 r.

rok wydania: 2018, wydanie dwunaste
ilość stron: 294
ISBN: 978-83-64795-43-5
format: B6 (120x170mm)
oprawa: miękka

Opis
Kolejne 12. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone).
Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.)

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276). Zmiany z dniem 30 czerwca z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz z dniem 14 lipca 2018 r.

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Wejście w życie zmian z dniem 22 sierpnia 2018 r.

4. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Wejście w życie zmian z dniem 1 października 2018 r.

Książka zawiera komentarze oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

- USTAWA – PRAWO BUDOWLANE

- Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Spis treści
Przedmowa / 5
USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]
Wprowadzenie / 12
Tekst ustawy / 55
Rozdział 1. Przepisy ogólne / 56
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 65
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / 74
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych / 82
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych / 108
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych / 129
Rozdział 7.  Katastrofa budowlana / 140
Rozdział 8.  Organy administracji architektoniczno--budowlanej i nadzoru budowlanego / 143
Rozdział 9.  Przepisy karne / 162
Rozdział 10.  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie / 165
Rozdział 11.  Przepisy przejściowe i końcowe / 168
Załącznik. Współczynniki kategorii i wielkości obiektów budowlanych / 170

WYBRANE AKTY WYKONAWCZE PRAWA BUDOWLANEGO
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [ZAP 3] / 177
Wprowadzenie / 178
Tekst rozporządzenia / 179

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [ZAP 8] / 203
Wprowadzenie / 204
Tekst rozporządzenia / 211

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [ZAP 9] / 227
Wprowadzenie / 228
Tekst rozporządzenia / 235

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego [ZAP 9.4] / 244
Wprowadzenie / 244
Tekst rozporządzenia / 247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœcią na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę [ZAP 9.3] / 259
Wprowadzenie / 260
Tekst rozporządzenia / 261

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [ZAP 8.1] / 273
Wprowadzenie / 274
Tekst rozporządzenia / 275

Skorowidz rzeczowy do ustawy – Prawo budowlane / 284
Skorowidz rzeczowy do aktów / 290