Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem. Najnowsze zmiany obowiązujące od 5 i 19 stycznia, 4 i 18 lutego, 13 maja oraz 1 lipca 2021 r. - wyd. 18

  • Dodaj recenzję:
  • 4676
  • Producent: Polcen
  • Autor: Agata Bienia
  • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem. Najnowsze zmiany obowiązujące od 5 i 19 stycznia, 4 i 18 lutego, 13 maja oraz 1 lipca 2021 r. - wyd. 18

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-64795-66-4
ilość stron: 298
format: B6 (12x17 cm)
oprawa: miękka

Opis

Stan prawny 1 maja 2021 r.

Zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 5 i 19 stycznia, 4 i 18 lutego, 13 maja oraz 1 lipca 2021 r.

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 18. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 13 maja 2021 r.).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką. Z kolei przepisy, które obowiązują do 1 lipca 2021 r., wyróżniono [kursywą oraz nawiasem kwadratowym]. Bezpośrednio pod nimi wprowadzano przepisy, które je zastąpią i wejdą w życie od 1 lipca 2021 r.

Ustawa ta zmienia ponad 50 przepisów. Najważniejsze obszary zmian dotyczą:
- podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,
- liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę,
- zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
- ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,
- wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
- granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę,
- wprowadzenia łatwiejszej legalizacji "starych" samowoli budowlanych,
- zmiany definicji obiektu liniowego,
- doprecyzowania oraz uporządkowania przepisów dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych,
- uzupełnienia definicji budowli o morską turbinę wiatrową,
- usprawnienia procesu inwestycyjnego i umożliwienia załatwiania spraw i składania wniosków przez Internet.

Publikacja zawiera omówienia zmian oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:
- USTAWA – PRAWO BUDOWLANE,*
- Rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- Rozporządzenie MR w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,**
- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego,
- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowla-ne, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

* Książka zawiera tekst ujednolicony ustawy Prawo budowlane obejmujący najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone:

1) ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r.

2) ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127), które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7 ustawy zmieniającej.

3) ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

4) ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), które wchodzą w życie z dniem: 5 i 19 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r. oraz 1 lipca 2021 r.

5) ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234), które weszły w życie z dniem 18 lutego 2021 r.

6) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. Akt P 15/17 (Dz.U. z 2021 r. poz. 282). Artykuł 91a w ww. zakresie utracił moc 12 lutego 2021 r.

7) ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 784), które wchodzą w życie 13 maja 2021 r.

** W książce zamieszony jest również tekst nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).