Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę

  • Dodaj recenzję:
  • 1333
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: M. Kwietniewski, W. Olszewski, E. Osuch-Pajdzińska
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę

rok wydania: 2016, wydanie pięte porawione
ilość stron: 200
ISBN: 978-83-7207-815-5
oprawa: miękka

Opis
W skrypcie ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienione.

Spis treści

Przedmowa do wydania I / 5
Przedmowa do wydania IV / 6

1.  Elementy systemu wodociągowego (Elżbieta Osuch-Pajdzińska) / 7

2.  Zasady sporządzania dokumentacji technicznej (Witold Olszewski) / 9
2.1. Zasady ogólne / 9
2.2. Uzgodnienia dokumentacji / 11
2.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia / 12

3.  Obliczanie zapotrzebowania na wodę (Elżbieta Osuch-Pajdzińska) / 14
3.1. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę / 14
3.2. Przykłady obliczeniowe / 27

4.  Wybrane podstawy  obliczeń  hydraulicznych  przewodów  wodociągowych (Marian Kwietniewski) / 36

5.  Ujęcia wody podziemnej za pomocą studzien wierconych ( Elżbieta Osuch-Pajdzińska) / 44
5.1. Zasady obliczeń i doboru urządzeń / 44
5.1.1. Pojedyncze studnie wiercone / 44
5.1.2. Ujęcia grupowe za pomocą studzien wierconych / 48
5.1.3. Sposoby czerpania wody ze studzien wierconych / 53
5.1.4. Czerpanie wody ze studzien wierconych za pomocą lewara / 51
5.1.5. Infiltracyjne ujęcia wody / 55
5.2. Przykłady obliczeniowe / 59

6.  Ujęcia wody powierzchniowej (Elżbieta Osuch-Pajdzińska) / 75
6.1. Rodzaje ujeć i zasady ich projektowania / 75
6.2. Przykłady obliczeniowe / 83

7.  Zbiorniki wodociągowe (Marian Kwietniewski) / 86
7.1. Rola i znaczenie zbiorników w systemach zaopatrzenia w wodę / 86
7.2. Wybór lokalizacji zbiornika sieciowego / 86
7.3. Podstawy wyznaczania pojemności zbiorników / 87
7.4. Obliczanie pojemności zbiorników sieciowych / 88
7.5. Przykłady obliczeniowe / 91

8.  Projektowanie sieci wodociągowych (Marian Kwietniewski) / 97
8.1. Wymagania  dotyczące sieci wodociagowej oraz podstawowy zakres czynności projektowych / 97
8.2. Trasowanie układu sieci / 99
8.3. Określanie przepływów obliczeniowych / 101
8.3.1. Wielkość przepływu obliczeniowego / 101
8.3.2. Podział jednostki osadniczej na powierzchnie cząstkowe / 102
8.3.3. Ustalanie rozbiorów odcinkowych i węzłowych / 103
8.3.4. Założenie przepływów wody w sieci  / 108
8.4. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej / 110
8.4.1. Cel i zakres obliczeń / 110
8.4.2. Zasady obliczeń hydraulicznych / 111
8.4.3. Wymagania dotyczące średnic  przewodów sieci wodociągowych / 115
8.5.   Ustalanie rozkładu ciśnienia w sieci wodociagowej / 116
8.5.1. Wymagane ciśnienie w sieci wodociagowej / 116
8.5.2. Wykreślanie linii ciśnienia / 118
8.6.   Dobór i zasady rozmieszczania uzbrojenia przewodów wodociągowych / 121
8.6.1. Ogólny podział uzbrojenia / 121
8.6.2. Zasuwy / 121
8.6.3. Hydranty przeciwpożarowe /123
8.6.4. Odpowietrzniki / 123
8.6.5. Odwodnienia / 124
8.6.6. Inne rodzaje uzbrojenia / 124
8.6.7. Ułożenie  i rozmieszczenie przewodów w przekroju ulicy / 125
8.7.   Przykłady obliczeniowe / 127
8.7.1. Przykład obliczeniowy nr 1 podstawowe zasady obliczeń projektowych / 127
8.7.2. Przykład obliczeniowy nr 2 wykorzystanie oprogramowania EPANET (Katarzyna Miszta-Kruk) / 142

9.  Obliczanie przewodów tranzytowych (przesyłowych) (Marian Kwietniewski) / 166

10. Pompownie wodociągowe (Witold Olszewski) / 170
10.1. Klasyfikacja pompowni wodociągowych / 170
10.2. Charakterystyka i podstawowe parametry pracy pomp / 171
10.3. Wydajność pompowni i ustalanie wysokości podnoszenia pomp / 174
10.4. Zasady doboru pomp / 177
10.5. Współpraca pomp i regulacja wydajności pompowni / 181
10.6. Ogólne zasady projektowania  obiektów  i  podstawowego wyposażenia pompowni wodociągowych / 185
10.6.1. Hala pomp / 186
10.6.2. Rozmieszczenie zespołów pompowych / 187
10.6.3. Przewody ssawne i tłoczenie / 188
10.6.4. Urządzenia zabezpieczające pompy przed uszkodzeniem / 190
10.6.5. Automatyzacja działania pompowni / 191
10.6.6. Instalacje elektryczne / 191
10.6.7. Instalacje sanitarne / 192
10.6.8. Pomieszczenia pomocnicze / 192
10.7. Pompownie hydroforowe / 193
10.7.1. Zespoły pompowe / 194
10.7.2. Hydrofornie / 194
10.7.3. Zbiorniki hydroforowe / 195
10.7.4. Rurociągi, armatura i osprzęt / 196
10.8. Pompownie przeciwpożarowe / 197

Literatura / 199