Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków

  • Dodaj recenzję:
  • 2754
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Krzysztof Pawłowski
  • Cena netto: 40,95 zł 45,00 zł 43,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE

oprawa miękka, stron 168, ISSN 2300-3944, numer 2/2013

O Autorze

Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy. Jest autorem i współautorem ponad 30 artykułów z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków i lokali w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Przedmowa

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1) [1]. W tym akcie prawnym określono m.in. niższe wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła UC [W/(m2•K)] dotyczące przegród zewnętrznych budynków oraz niższe wartości graniczne wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2•rok)].

W związku z wprowadzeniem nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne dokonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Pojawia się także potrzeba opracowania poradnika projektowego, ułatwiającego zrozumienie podstawowych zjawisk i wspomagającego projektowanie według nowych wytycznych.

Głównym celem niniejszej publikacji jest przybliżenie najważniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków. W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania wybranych obowiązujących przepisów prawnych i metod obliczeniowych. Zamieszczono przykłady obliczeniowe obejmujące projektowanie termiczne przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie), określanie parametrów złączy budowlanych (mostków cieplnych) za pomocą programów komputerowych, sposoby uwzględniania mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz sprawdzenia możliwości kondensacji wilgoci i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody. Omówiono również zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych za pomocą programu komputerowego. W załączniku 12) zestawiono 8 przykładowych kart katalogowych opracowanych w ramach prowadzonych badań i obliczeń. Warto zaznaczyć, że przykłady prezentowane w poradniku nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Przedstawione procedury pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych konstrukcji przegród, z uwzględnieniem zastosowania materiałów budowlanych o korzystniejszych niż przyjęte w obliczeniach wartościach parametrów fizycznych deklarowanych przez producentów poszczególnych wyrobów.

Publikacja skierowana jest do projektantów i wykonawców budynków, a także do studentów kierunków technicznych, takich jak architektura i urbanistyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.

Spis treści

O Autorze / 5
Przedmowa / 6
Wprowadzenie / 7

1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno‑wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy / 10
1.1. Dyrektywy Unii Europejskiej / 10
1.2. Polskie normy i rozporządzenia / 11
1.2.1. Ochrona cieplna / 11
1.2.2. Ochrona wilgotnościowa / 17

2. Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego / 18

3. Projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych / 21
3.1. Procedury obliczeniowe według normy PN-EN ISO 6946:2008 / 22
Przykład obliczeniowy 1 / 27
Przykład obliczeniowy 2 / 29
Przykład obliczeniowy 3 / 30
Przykład obliczeniowy 4 / 32
Przykład obliczeniowy 5 / 35
Przykład obliczeniowy 6 / 37
Przykład obliczeniowy 7 / 39
Przykład obliczeniowy 8 / 41
Przykład obliczeniowy 9 / 43
Przykład obliczeniowy 10 / 45
Przykład obliczeniowy 11 / 47
Przykład obliczeniowy 12 / 50
Przykład obliczeniowy 13 / 54
3.2. Straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 / 57
Przykład obliczeniowy 14 / 60

4. Projektowanie złączy przegród zewnętrznych / 64
4.1. Definicje i przykłady mostków cieplnych / 64
4.2. Konsekwencje występowania mostków cieplnych / 66
4.3. Obliczanie parametrów mostków cieplnych / 68
4.4. Charakterystyka wilgotnościowa mostków cieplnych / 75
4.5. Zasady opracowywania kart katalogowych mostków cieplnych / 77
Przykład obliczeniowy 15 / 79
Przykład obliczeniowy 16 / 81
Przykład obliczeniowy 17 / 85
4.6. Mostki cieplne a obligatoryjne wymagania prawne / 89
Przykład obliczeniowy 18 / 92
Przykład obliczeniowy 19 / 94
Przykład obliczeniowy 20 / 96

5. Wybrane ściany zewnętrzne w świetle wymagań WT 2013 / 100

Załącznik 1 – Katalog mostków cieplnych / 108
Załącznik 2 – Parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych materiałów budowlanych / 126
Literatura / 13


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl