Przepisy techniczno-budowlane dla budynków projektowanych i użytkowanych z omówieniem. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 3703
  • Producent: Polcen
  • Autor: Agata Bienia
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

 

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków projektowanych i użytkowanych z omówieniem.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 

rok wydania: 2018, wyd. 5 z omówieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018
ISBN: 978-83-64795-36-7
ilość stron: 360
format: B6 (12x17 cm)
oprawa: miękka

Książka, znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2, zawiera pełne ujednolicone na dzień 1 stycznia 2018 r. teksty dwóch rozporządzeń
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Książka zawiera również. m.in. krótkie omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Jest to nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 (tekst ujednolicony).

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Wyżej wymieniona nowelizacja obejmuje:
· przepisy ogólne,
· zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
· budynki i pomieszczenia,
· wyposażenie techniczne budynków,
· bezpieczeństwo pożarowe,
· oszczędność energii i izolacyjność cieplna
oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie minimalnej powierzchni mieszkania: 25 m2.

Publikację tę adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i użytkowaniem budynków. Znajomość ww. przepisów techniczno-budowlanych jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny.
Na końcu książki czytelnik znajdzie skorowidz rzeczowy.

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków projektowanych i użytkowanych z omówieniem.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Spis treści
PRZEDMOWA / 9
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE / 11
OMÓWIENIE ZMIAN / 13
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 15

Dział I    Przepisy ogólne / 16

Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej / 25
Rozdział 1 Usytuowanie budynku / 25
Rozdział 2 Dojścia i dojazdy / 29
Rozdział 3 Parkingi i garaże dla samochodów / 30
Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych / 34
Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych / 37
Rozdział 6 Studnie / 39
Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe / 41
Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne / 44
Rozdział 9 Ogrodzenia / 45

Dział III Budynki i pomieszczenia / 46
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 46
Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie / 50
Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań / 53
Rozdział 4 Schody i pochylnie / 54
Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi / 58
Rozdział 6 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne / 61
Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych / 68
Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 70
Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych / 72
Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych / 73
Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich / 79

Dział IV Wyposażenie techniczne budynków / 80    
Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 80
Rozdział 2 Kanalizacja ściekowa i deszczowa / 85    
Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych / 88
Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze / 90     
Rozdział 5 Przewody kominowe / 101    
Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja / 104     
Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 116
Rozdział 8 Instalacja elektryczna / 137    
Rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna / 145    
Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe / 153

Rozdział V Bezpieczeństwo konstrukcji / 157

Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe / 159
Rozdział 1 Zasady ogólne / 159
Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków / 164
Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 175
Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne / 183
Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 198
Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 202
Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 209
Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży / 213
Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich / 218
Rozdział 10 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych / 219

Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania / 222

Dział VIII Higiena i zdrowie / 232
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 232
Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza / 233
Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 234
Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną / 235

Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami / 238

Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 243

Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe / 247

ZAŁĄCZNIKI / 248
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 16 SIERPNIA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH / 289
WPROWADZENIE / 291
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 293
Rozdział 1 Przepisy ogólne / 294
Rozdział 2 Kontrola okresowa budynku / 298
Rozdział 3 Remont budynku / 300
Rozdział 4 Ogólne warunki użytkowania budynku / 301
Rozdział 5 Użytkowanie lokali / 304
Rozdział 6 Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych / 309
Rozdział 7 Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych / 310
Rozdział 8 Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej / 312
Rozdział 9 Użytkowanie instalacji wodociągowej / 313
Rozdział 10 Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej / 314
Rozdział 11 Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych / 315
Rozdział 12 Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania / 316
Rozdział 13 Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych / 318
Rozdział 14 Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym / 320
Rozdział 15 Użytkowanie instalacji elektrycznej / 322
Rozdział 16 Użytkowanie instalacji piorunochronnej / 324
Rozdział 17 Przepis końcowy / 325
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia WT-2018 / 327
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych / 355
    


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl