Uprawnienia budowlane 2019. Pytania i testy. Część 2 Ćwiczenia

  • Dodaj recenzję:
  • 3437
  • Producent: Polcen
  • Autor: Praca zbiorowa
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Uprawnienia budowlane 2019. Pytania i testy. Część 2 Ćwiczenia

rok wydania: 2019, wydanie szesnaste
ilość stron: 414
ISBN: 978-83-64795-48-0
format: B5
oprawa: miękka

 

Opis
stan prawny: 1 lipca 2019 r.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.

Najlepsza książka dla specjalności:
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- inżynieryjnej:
a) mostowej
b) drogowej
c) kolejowej
d) hydrotechnicznej
e) wyburzeniowej
- instalacyjnej
a) telekomunikacyjnej
b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)
c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:
- wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 662 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 523 pytań zawartych w 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących:

· 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
· 233 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· 72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,
· 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;

- rozdziału 4, zawierającego 106 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny;

- rozdziału 5, zawierającego pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym;

- wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.

 

Spis treści
OD WYDAWCY / 7

WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / 9

ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 27

ROZDZIAŁ 2. PYTANIA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE – ĆWICZENIA / 35
2.1. Pytania z zakresu ustawy – Prawo budowlane / 35
2.1.1. Odpowiedzi / 84
2.2. Pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 92
2.2.1. Odpowiedzi / 129
2.3. Pytania z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego / 141
2.3.1. Odpowiedzi / 151
2.4. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / 154
2.4.1. Odpowiedzi / 162

ROZDZIAŁ3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE / 165
3.1. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 165
3.1.1. Odpowiedzi / 175
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 178
3.2.1. Odpowiedzi / 185
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 188
3.3.1. Odpowiedzi / 195
3.4. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 197
3.4.1. Odpowiedzi / 207
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 210
3.5.1. Odpowiedzi / 217
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 220
3.6.1. Odpowiedzi / 226
3.7. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 229
3.7.1. Odpowiedzi / 239
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 242
3.8.1. Odpowiedzi / 249
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 252
3.9.1. Odpowiedzi / 259
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 261
3.10.1. Odpowiedzi / 270
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 274
3.11.1. Odpowiedzi / 281
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 283
3.12.1. Odpowiedzi / 290
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 292
3.13.1. Odpowiedzi / 301
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 304
3.14.1. Odpowiedzi / 313
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotamibudowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 316
3.15.1. Odpowiedzi / 325
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 328
3.16.1. Odpowiedzi / 335
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 337
3.17.1. Odpowiedzi / 344
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 346
3.18.1. Odpowiedzi / 355
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 358
3.19.1. Odpowiedzi / 365
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 367
3.20.1. Odpowiedzi / 374

ROZDZIAŁ4. PRZYKŁADOWE TEZY NA EGZAMIN USTNY Z ODPOWIEDZIAMI / 377

ROZDZIAŁ5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE – PYTANIA PROBLEMOWE I ODPOWIEDZI / 391WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA NA EGZAMINIE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 403
Wykaz reklam
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 / 26
Zbiór Aktów Prawnych / 34
Vademecum projektanta t. 1 / 140
Uprawnienia budowlane 2019. Pytania i testy egzaminacyjne część 1. PORADNIK z kluczem / 164
Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady obliczania / 273
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem 2018 / 376
Prawo budowlane – przepisy z omówieniem / 390
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / 402