Uprawnienia budowlane 2019 Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem

  • Dodaj recenzję:
  • 3425
  • Producent: Polcen
  • Autor: Mirosław Giera
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Uprawnienia budowlane 2019 Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem
Stan prawny: 1 lipca 2019 r.

rok wydania: 2019, wydanie 16.
ilość stron: 582
ISBN: 978-83-64795-47-3
format: B5 (165x235 mm)
oprawa: miękka

 

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Najlepszy dla:
- architektów
- konstruktorów budowlanych
- drogowców
- mostowców
- kolejarzy
- hydrotechników
- wyburzeniowców
- instalatorów teletechnicznych, energetycznych oraz elektrycznych

Część 1. PORADNIK składa się z:

- przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy (niezależnych od 662 pytań zawartych w 2 części książki) obejmujących:

· 66 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,

· 216 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych (14 rozporządzeń),

· 24 przykładowych pytań z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,

· 43 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (7 rozporządzeń)

· 174 pytań z zakresu innych 43 aktów prawnych;

z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, gdzie zamieszczono 20 przykładowych testów egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź;

- wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.

 

Spis treści
OD WYDAWCY / 7
WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / 9ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 27

ROZDZIAŁ 2. PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – JESIEŃ 2019 / 35
2.1. Przykładowe pytania na egzamin testowy / 35
2.2. Odpowiedzi / 11

ROZDZIAŁ 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ / 241
3.1. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 241
3.1.1. Odpowiedzi / 255
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 259
3.2.1. Odpowiedzi / 270
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 274
3.3.1. Odpowiedzi / 285
3.4. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotamibudowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 289
3.4.1. Odpowiedzi / 303
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 307
3.5.1. Odpowiedzi / 319
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 323
3.6.1. Odpowiedzi / 334
3.7. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 338
3.7.1. Odpowiedzi / 352
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 357
3.8.1. Odpowiedzi / 368
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 372
3.9.1. Odpowiedzi / 383
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 387
3.10.1. Odpowiedzi / 401
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 406
3.11.1. Odpowiedzi / 417
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 421
3.12.1. Odpowiedzi / 432
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 436
3.13.1. Odpowiedzi / 450
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 454
3.14.1. Odpowiedzi / 468
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 472
3.15.1. Odpowiedzi / 486
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 490
3.16.1. Odpowiedzi / 501
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 505
3.17.1. Odpowiedzi / 516
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 520
3.18.1. Odpowiedzi / 534
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 538
3.19.1. Odpowiedzi / 550
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 553
3.20.1. Odpowiedzi / 565

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA NA EGZAMINIE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 569

Wykaz reklam
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 2019 / 26
Zbiór Aktów Prawnych / 34
VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych / 322
Prawo budowlane – przepisy z omówieniem / 356
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z wprowadzeniem / 405
Powierzchnie i kubatury budynku / 420
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / 537