Uzdatnianie wody. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 17
  • Producent: Proj-przem-EKO
  • Cena netto: 96,00 zł 100,80 zł
  • Niedostępny
Rok: 2000, Praca zbiorowa, ISBN: 83-906015-5-9

Merytoryczna zawartość książki przyniosła jej duże uznanie środowiska inżynierskiego, w którego opiniach podkreśla się czxęsto wyjątkowo trafne, syntetyczne ujęcie tematu, w zwartej formie poradnika. O wyjatkowym powodzeniu tej książki świadczy najlepiej to, że w Niemczech doczekała się ona już ośmiu wydań.
Książka stanowi niezwykle cenny materiał pomocniczy do rozwiązywania konkretnych zadań, zarówno dla projektanta i planisty, jak dla inżyniera zatrudnionego w eksploatacji albo w organach zarządzających i kontrolnych. Będzie też z pewnością przydatna jako uzupełnienie biblioteki podręczników akademickich.

SPIS TREŚCI: 

1. Objaśnienie znaków i jednostek miar

2. Podstawowe pojęcia stosowane w chemii wody
2.1. Ogólna zawartość wapniowców i zasolenie wody surowej
2.2. Równoważniki chemiczne i roztwory
2.3. Dysocjacja elektrochemiczna
2.4. Stężenie jonów wodorowych
2.5. Kwasy, zasady, sole
2.6. Związki azotu,
2.7. Zasadowość i kwasowość wody
2.8. Ogólna zawartość jonów organicznych

3. Metody i urządzenia pomiarowe
3.1. Miareczkowanie
3.2. Przewodność elektryczna
3.3. Pomiary zmętnienia
3.4. Substancje stałe i pozostałość po prażeniu
3.5. Stężenie jonów wodorowych
3.6. Spektrofotometria
3.7. Chromatografia gazowa
3.8. Absorpcyjna spektroskopia atomowa
3.9. Elektrody jonoselektywne
3.10. Kolorymetria
3.11. Ogólne związki organiczne
3.12. Pomiary zawartości tlenu

4. Technika procesów uzdatniania
4.1. Metody fizyczne i odpowiednie urządzenia
4.2. Metody chemiczne i odpowiednie urządzenia
4.3. Wymieniacze jonowe
4.4. Metody biologiczne

5. Woda w pracy kotłowni
5.1. Kwas krzemowy
5.2. Kwas węglowy
5.3. Miedź w wodzie zasilającej i wodzie kotłowej
5.4. Transport soli z rdzenia strumienia do ściany rury
5.5. Zasadowość wody kotłowej
5.6. Zawartość soli w wodzie kotłowej i jej odsalanie

6. Uzdatnianie wody do chłodzenia
6.1. Wymagania
6.2. Woda gruntowa jako medium chłodzące
6.3. Woda powierzchniowa jako medium chłodzące
6.4. Woda słonawa jako chłodziwo
6.5. Woda morska jako chłodziwo
6.6. Kondycjonowanie wody chłodzącej w obiegowych układach chłodzenia

7. Oczyszczanie ścieków z kotłowni
7.1 Ścieki z instalacji odsiarczania spalin
7.2 Ścieki z instalacji do eliminowania azotu ze spalin
7.3 Ścieki ze spalarni śmieci
7.4 Pozostała ścieki

8. Wskaźniki wód wykorzystywanych do celów przemysłowych

9. Woda w siłowniach jądrowych
9.1 Dezaktywacja i kondycjonowanie obiegów pierwotnych
9.2 Woda wtórna w reaktorze wodnym ciśnieniowym
9.3 Woda w basenach do przechowywania wypalonych elementów paliwowych
9.4 Dekontaminacja ścieków

10. Korozja i ochrona antykorozyjna parowych instalacji energetycznych
10.1 Definicja korozji i jej wpływ na eksploatowane kotły parowe
10.2 Korozja sucha
10.3 Korozja elektrochemiczna (mokra)
10.4 Procesy korozji podczas eksploatacji kotłów
10.5 Erozja i kawitacja

11. Zakładowa analiza laboratoryjna
11.1. Pobieranie próbek
11.2. Oznaczanie pH
11.3. Pomiary przewodności
11.4. Zużycie kwasu i ługu przez wodę
11.5. Agresywny dwutlenek węgla
11.6. Oznaczanie zawiesin po dekarbonizacji wapnem
11.7. Oznaczanie wapniowców
11.8. Fotometryczne oznaczanie kwasu krzemowego
11.9. Oznaczanie fosforanów
11.10. Oznaczanie jonów siarczanowych
11.11. Oznaczanie chlorków
11.12. Oznaczanie jonów amonowych
11.13. Oznaczanie hydrazyny
11.14. Oznaczanie tlenu
11.15. Oznaczanie miedzi
11.16. Oznaczanie manganu
11.17. Oznaczanie substancji organicznych
11.18. Wykrywanie obecności cukru
11.19. Oznaczanie olejów
11.20. Oznaczanie jonów sodowych i potasowych
11.21. Indeks zablokowania
11.22. Pomiar zmętnienia
11.23. Szybkie oznaczanie materiałów jonowymiennych
11.24. Oznaczanie pojemności materiałów jonowymiennych
11.25. Napełnianie materiału i obliczanie pojemności użytkowej (NK).

12. Badanie chemikaliów stosowanych do uzdatniania wody
12.1. Kwas solny
12.2. Kwas siarkowy
12.3. Ług sodowy
12.4. Amoniak
12.5. Hydrat hydrazyny
12.6. Wapno hydratyzowane
12.7. Dolomit palony
12.8. Magnezyt

13. Oczyszczanie i wytrawianie instalacji do wytwarzania pary
13.1. Wygotowywanie wytwornic pary roztworami alkalicznymi
13.2. Wytrawianie instalacji do wytwarzania pary

14. Konserwacja instalacji do wytwarzania pary
14.1. Konserwacja mokra
14.2. Próba ciśnienia i konserwacja nowych instalacji do wytwarzania pary
14.3. Próba wodna przy użyciu wody surowej
14.4. Zabiegi na rzecz ochrony środowiska przy spuszczaniu wody konserwującej
14.5. Konserwacja sucha
14.6. Konserwacja kanałów spalinowych wytwornicy pary

15. Tabele i wykresy (48 pozycji) 

16. Literatura

17. Indeks haseł