Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 4142
  • Producent: Polcen
  • Autor: Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 wyd. 13 + Suplement z 2021 r.

rok wydania: 2019, wydanie trzynaste rozszerzone + suplement 2021 r.
ilość stron: 578
ISBN: 978-83-64795-45-9
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i 9 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2021 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Przepisy weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. i 25 grudnia 2020 r.
Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

Dlaczego warto mieć ten poradnik?

• Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami (w tym 6 nowymi). Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów) oraz 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana (w tym nowy Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany).

Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, studentów oraz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, gdyż jego stosowanie, na co mocny nacisk kładą w komentarzu autorzy, ma charakter obligatoryjny.

W niniejszym wydaniu autorzy rozbudowali komentarz dotyczący mieszkań w budynkach wielorodzinnych i związanych z nimi wymagań (Dział III, rozdział 7). Omówili nowe kwestie związane z lokalizacją pralki w mieszkaniu oraz zagadnienie projektowania łazienek (co zobrazowano nowymi rysunkami). Pojawił się też temat projektowania aneksów kuchennych w pokojach dziennych. Istotną omówioną zmianą jest również określenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania na 25 m2 oraz odstąpienie od określania minimalnej powierzchni pomieszczeń w mieszkaniu.

Autorzy precyzyjnie omawiają również zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie z rocznym opóźnieniem w stosunku do pozostałych, czyli z początkiem 2019 r. (Dział III, rozdział 10, § 104). Dotyczy to szerokości dróg manewrowych oraz wymiarów stanowisk postojowych na parkingach i w garażach.

Nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Spis treści

Od Wydawcy / 7
Wprowadzenie / 9
Wykaz skrótów i oznaczeń / 20
Przepisy z komentarzem / 21

Dział I. Przepisy ogólne / 21

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej / 53
Rozdział 1. Usytuowanie budynku / 53
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy / 82
Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów / 93
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych / 117
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych / 124
Rozdział 6 . Studnie / 127
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe / 131
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne / 136
Rozdział 9 . Ogrodzenia / 140

Dział III. Budynki i pomieszczenia / 145
Rozdział 1. Wymagania ogóle / 145
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie / 156
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań / 163
Rozdział 4. Schody i pochylnie / 172
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi / 181
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne / 187
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych / 203
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 225
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych / 227
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych / 230
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich / 243

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków / 245
Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 246
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa / 251
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych / 257
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze / 261
Rozdział 5. Przewody kominowe / 271
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja / 278
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 293
Rozdział 8. Instalacja elektryczna / 319
Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna / 327
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe / 339

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji / 347

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe / 355
Rozdział 1. Zasady ogólne / 355
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków / 363
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 374
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne / 382
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 406
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 410
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 414
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży / 425
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich / 435
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych / 437

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania / 443

Dział VIII. Higiena i zdrowie / 459
Rozdział 1. Wymagania ogólne / 459
Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza / 460
Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 462
Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną / 464

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami / 471

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 479

Dział XI. Przepisy końcowe i przejściowe / 483

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu / 485
Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii / 497
Załącznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny / 502

Aneks 1. Wybrane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy / 505
Aneks 2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego / 525
Aneks 3. O przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę i drogach pożarowych / 533
Aneks 4. Wykaz aktów prawnych / 545

Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia WT-2019 / 557