Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3045
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski
  • Cena netto: 55,14 zł 57,90 zł

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-249-8574-6
numer w serii: A3/2020
ilość stron: 66
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót murowych. Opracowanie zawiera wymagania dotyczące dokumentacji budowy, określania czynników środowiskowych wpływających na trwałość konstrukcji oraz jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Mury będące przedmiotem opracowania mogą być wykonywane z elementów murowych łączonych zaprawą murarską lub za pomocą kleju murarskiego (poliuretanowego). W załącznikach zamieszczono zasady: klasyfikacji warunków środowiskowych stosowania konstrukcji murowej oraz doboru elementów murowych, zapraw i wyrobów dodatkowych do murów. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji murowych, w których elementy murowe łączone są za pomocą zapraw o specjalnym przeznaczeniu, wykonywanych z wielkowymiarowych prefabrykatów murowych, wykonywanych z elementów murowych układanych na sucho, bez użycia zaprawy murarskiej, sprężonych, sklepień (przekryć krzywiznowych) oraz wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych. Konstrukcje murowe budynków wznoszonych na terenach podlegających wpływom górniczym oraz przewidzianych do eksploatacji w specyficznych warunkach należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, wynikających z takiej lokalizacji oraz procesów technologicznych w nich realizowanych.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
2. Dokumentacja budowy / 10
3. Wyroby i materiały / 13
3.1. Wymagania ogólne / 13
3.2. Elementy murowe / 13
3.3. Zaprawy murarskie / 16
3.4. Kleje murarskie (poliuretanowe) / 19
3.5. Beton wypełniający / 19
3.6. Stal zbrojeniowa / 20
3.7. Wyroby dodatkowe do murów / 20
3.8. Transport i składowanie / 29
3.9. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 29
4. Wykonywanie konstrukcji murowych / 30
4.1. Zasady wznoszenia murów / 30
4.2. Wiązanie elementów w murze / 32
4.3. Metody murowania / 33
4.4. Spoinowanie muru / 34
4.5. Ściany jednowarstwowe / 36
4.6. Ściany szczelinowe / 37
4.7. Ściany (mury) skrępowane / 41
4.8. Ściany (mury) zbrojone / 42
4.9. Ściany działowe / 42
4.10. Nadproża / 43
4.11. Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe / 45
4.12. Odchyłki wymiarów / 46
5. Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych / 49
5.1. Program badań / 49
5.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną / 50
5.3. Badania materiałów i wyrobów / 50
5.4. Badania konstrukcji murowych / 50
5.5. Odbiór końcowy / 52
5.6. Ocena wykonania konstrukcji / 53
4 Bibliografia / 53
Załącznik Z.1 / 57
Klasyfikacja warunków ekspozycji / 57
Załącznik Z.2 / 60
Dobór elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość / 60

KONSTRUKCJE MUROWE
Streszczenie
Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji muro-wych, wznoszonych z różnych elementów murowych i różnych zapraw murar-skich. Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględnia-nia czynnikówśrodowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wy-magania dotyczącejakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbior-ników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przekryć krzy- wiznowych).W załącznikach przedstawiono zasady określania klas ekspozycji konstrukcji murowych dla różnych warunków środowiskowych oraz doboru elementów muro- wych i zapraw z uwagi na trwałość muru w różnych warunkach ekspozycji.MASONRY

STRUCTURES
Summary
These technical requirements apply to execution and acceptance of masonry constructed of masonry units and various types of masonry mortars. They include requirements for design specification, principles of taking into account exposure conditions of the structure and requirements regarding the quality of applied mate-rials and ancillary components for masonry, in relation to durability. The technical requirements are not applicable to prestressed masonry, water supply and sewage masonry, water tanks, industrial furnaces and stacks and vaults.The appendices contain principles for classification of the exposure conditions of completed masonry and acceptable specifications of masonry units and mortar for durable masonry in various exposure conditions.