Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 3466
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych


rok wydania: 2017
ilość stron: 40
numer w serii: C12/2017
ISBN: 978-83-249-8479-4

Opis
W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania projektowe i wykonawcze związane z zabezpieczeniem wodochronnym fragmentów konstrukcji budynków wykonanych z betonu o stopniu wodoszczelności W8, położonych w częściach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych, do których można zaliczyć: przerwy w betonowaniu w obrębie płyty dennej i ścian wraz z uszczelnieniem styków ścian i płyty dennej, rozwiązania dylatacji konstrukcyjnych oraz uszczelnienia miejsc przebić instalacyjnych. Pracę uzupełniono o zalecane wartości wymagań dla wyrobów przeznaczonych do stosowania do wyżej wymienionych uszczelnień oraz o wymagania formalne odnośnie do: dokumentacji technicznej, według której realizowane są ww. roboty oraz podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja techniczna  / 9
2.1. Wymagania ogólne /  9
2.2. Projekt techniczny / 9
2.3. Dokumentacja powykonawcza / 10
3. Wymagania w zakresie zapewnienia szczelności części podziemnej budynku / 10
3.1. Wymagania dotyczące betonu wodoszczelnego / 10
3.2. Klasyfikacja miejsc newralgicznych w konstrukcjach z betonu wodoszczelnego / 12
3.3. Wymagania użytkowe dotyczące uszczelnień miejsc newralgicznych konstrukcji z betonu wodoszczelnego / 12
4. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych do uszczelnień miejsc newralgicznych / 13
4.1. Wymagania formalne / 13
4.2. Przeznaczenie i podział wyrobów / 15
4.3. Wyroby stosowane w przerwach roboczych w betonowaniu oraz w połączeniach płyty dennej i ścian / 16
4.4. Wyroby stosowane w dylatacjach konstrukcyjnych / 21
4.5. Wyroby stosowane do zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych / 24
5. Wyroby stosowane do odbioru wody z powierzchni posadzki / 25
5.1. Informacje ogólne / 25
5.2. Wpusty / 25
5.3. Kanały odwodnienia liniowego / 26
6. Wymagania odnośnie do wykonania uszczelnień części podziemnych budynków / 27
6.1. Montaż taśm uszczelniających z tworzyw sztucznych i/lub kauczuku (do przerw roboczych i dylatacyjnych) / 27
6.2. Montaż taśm i/lub sznurów pęczniejących / 31
6.3. Montaż węży iniekcyjnych / 32
6.4. Montaż blach szczelinowych / 33
6.5. Zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych / 33
7. Wykonanie odprowadzenia wody z powierzchni posadzki / 36
8. Uszczelnienia miejscowych pęknięć konstrukcji betonowej oraz dodatkowe powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji / 38
9. Odbiór robót / 38
9.1. Kontrola jakości robót / 38
9.2. Dokumenty stanowiące podstawę do odbioru robót / 39
Bibliografia / 39
Przepisy prawne / 39
Normy / 40

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl