Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

  • Dodaj recenzję:
  • 3252
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
  • szt.
  • Cena netto: 32,86 zł 34,50 zł

Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków
Seria Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych C5/2019

rok wydania: 2019, wydanie poprawione i uzupełnione
ilość stron: 31
numer w serii: C5/2019
ISBN: 978-83-249-8554-8
oprawa: miękka

Opis

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych, zarówno w obiektach nowych, jak też remontowanych, z podziałem na grupy wyrobów hydroizolacyjnych, z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw hydroizolacyjnych. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do: dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty hydroizolacyjne, a także podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7

2. Dokumentacja techniczna / 8
2.1. Wymagania ogólne / 8
2.2. Projekt techniczny / 8
2.3. Dokumentacja powykonawcza / 10

3. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych / 10
3.1. Rodzaje izolacji / 10
3.2. Wymagania ogólne / 11
3.3. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych / 12
3.4. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych / 12

4. Wymagania dotyczące podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne / 13

5. Wymagania formalne odnośnie do materiałów i wyrobów stosowanych w izolacjach przeciwwilgociowych i wodochronnych / 15
5.1. Wymagania ogólne / 15
5.2. Przyjęcie wyrobów na budowie i ich przechowywanie / 17

6. Wbudowywanie wyrobów hydroizolacyjnych w obiekty nowo wznoszone / 17
6.1. Izolacje powłokowe z mas hydroizolacyjnych / 17
6.2. Izolacje wykonywane metodą krystalizacji wgłębnej / 19
6.3. Izolacje z pap asfaltowych / 19
6.4. Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku / 22
6.5. Maty bentonitowe / 23

7. Wbudowywanie wyrobów hydroizolacyjnych w obiektach remontowanych / 25
7.1. Zasada ogólna / 25
7.2. Wyroby do stopowania przecieków wody / 25
7.3. Wykonywanie wtórnej izolacji poziomej / 25
7.4. Wykonywanie wtórnej izolacji pionowej − iniekcja kurtynowa / 27

8. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych ścian i posadzek / 28

9. Odbiór robót / 29
9.1. Kontrola jakości robót / 29
9.2. Dokumenty stanowiące podstawę do odbioru robót / 29
Bibliografia / 30