Wózki podnośnikowe w zakładzie

  • Dodaj recenzję:
  • 4057
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Lesław Zieliński

Wózki podnośnikowe w zakładzie

rok wydania: 2019
ilość stron: 100
ISBN: 978-83-269-7908-8
format: 16x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W podręczniku przedstawiono: wymagania prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zgłaszanie wózków do dozoru technicznego, uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień do kierowania wózkami, warunki bezpiecznej eksploatacji wózków, wymagania dotyczące instruktażu, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp operatora wózka.

Dzięki książce dowiesz się:
- kto może być operatorem wózka podnośnikowego;
- jakie szkolenia bhp i badania lekarskie dotyczą operatora wózka;
- jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkującym wózki podnośnikowe;
- jaką dokumentację należy prowadzić w związku z eksploatacją wózków;
- jak powinien być zorganizowany transport z użyciem wózków podnośnikowych;
- na jakie zagrożenia jest narażony operator wózka, a na jakie osoby uczestniczące w procesie prac transportowych.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Wózki, rodzaje, dane techniczne
1.1. Rodzaje wózków i definicje
1.2. Parametry techniczne wózków podnośnikowych
1.3. Udźwig wózka podnośnikowego
1.4. Tabliczka znamionowa

Rozdział 2. Kwalifikacje osób obsługujących i osób konserwujących wózki podnośnikowe z napędem silnikowym
2.1. Informacje wstępne
2.2. Uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków
2.3. Szkolenia (kursy) w celu uzyskania kwalifikacji do obsługi wózków z napędem silnikowym
2.4. Kwalifikacje do obsługi i konserwacji wózków podnośnikowych uzyskane w innym kraju UE
2.5. Wydawanie imiennych zezwoleń
2.6. Badania lekarskie (w tym psychofizyczne) obsługujących wózki podnośnikowe
2.7. Kwalifikacje konserwatora wózków podnośnikowych
2.8. Cofnięcie uprawnień

Rozdział 3. Wyposażenie podstawowe i osprzęt wózków podnośnikowych
3.1. Wyposażenie wózka związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy
3.2. Osprzęt do wózków podnośnikowych – przykłady

Rozdział 4. Urząd Dozoru Technicznego a wózki podnośnikowe
4.1. Informacje o dozorze technicznym
4.2. Wózki jezdniowe podlegające dozorowi technicznemu
4.3. Dozór techniczny nad wózkami podnośnikowymi
4.4. Rejestracja wózka podnośnikowego w jednostce UDT
4.5. Badania odbiorcze wózków
4.6. Badania eksploatacyjne wózków – okresowe i doraźne
4.7. Wyrejestrowanie wózka z ewidencji oddziału UDT

Rozdział 5. Dokumentacja dotycząca eksploatacji wózków podnośnikowych
5.1. Dokumentacja wózków jezdniowych – wiadomości ogólne
5.2. Prowadzenie Książki Pracy Wózka
5.3. Prowadzenie Dziennika Konserwacji Wózka
5.4. Pozostała dokumentacja

Rozdział 6. Obsługa techniczna wózków podnośnikowych
6.1. Przeglądy, naprawy, remonty wózków
6.2. Modernizacje, przeróbki wózków podnośnikowych
6.3. Parkowanie wózków
6.4. Ładowanie akumulatorów
6.5. Obsługa butli i instalacji gazowej w wózkach

Rozdział 7. Drogi, zasady transportu w zakładzie
7.1. Wymagania i wyznaczanie oraz oznakowanie dróg, ramp w zakładzie
7.2. Zasady – regulamin transportu w zakładzie
7.3. Używanie wózków z napędem spalinowym w pomieszczeniach
7.4. Jazda wózkiem podnośnikowym po drodze publicznej

Rozdział 8. Transport i magazynowanie
8.1. Zasady magazynowania materiałów
8.2. Zasady transportu ładunków wózkami podnośnikowymi
8.3. Załadunek i rozładunek pojazdów
8.4. Transport wózkami podnośnikowymi materiałów niebezpiecznych
8.5. Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych

Rozdział 9. Czynności realizowane przez operatora podczas eksploatacji wózka podnośnikowego
9.1. Czynności obsługującego wózek podnośnikowy w czasie pracy
9.2. Zagrożenia
9.3. Czynności niedozwolone
9.4. Wyposażenie operatorów w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 9.5. Ergonomia na stanowisku operatora wózka
9.6. Kontrole bezpieczeństwa pracy wózków podnośnikowych
9.7. Instruktaż stanowiskowy operatora wózka podnośnikowego – wymagania
9.8. Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka podnośnikowego – wymagania
9.9. Stanowiskowa instrukcja bhp operatora wózka podnośnikowego – wymagania.

Załączniki

Wybrane akty prawne związane z eksploatacją jezdniowych wózków podnośnikowych. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Imienne zezwolenie na obsługę wózków

Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego jezdniowego wózka + załącznik do wniosku

Wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji UDT

Książka Pracy Wózka

Dziennik Konserwacji Wózka

Przykładowe znaki bezpieczeństwa