Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej. Teoria i ćwiczenia laboratoryjne

  • Dodaj recenzję:
  • 4258
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Beata Krawczyk, Roman Kotłowski, Marta Śpibida, Magdalena Wysocka
  • Cena netto: 20,95 zł 22,00 zł

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej. Teoria i ćwiczenia laboratoryjne

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 120
ISBN: 978-83-7348-783-3
oprawa: miękka

Opis

Skrypt przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rekomendujemy go zwłaszcza studentom kierunku biotechnologia w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu mikrobiologii o zagadnienia związane z wykrywaniem i identyfikacją drobnoustrojów metodami klasycznej mi­krobiologii. Niniejszy podręcznik prezentuje problemy związane z drobnoustrojami istotnymi dla zdrowia człowieka, zawiera opisy metod służących ich identyfikacji oraz stanowi rodzaj przewodnika po wybranych rodzajach bakterii.

Skrypt składa się z 14 ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być pomocne w ucze­niu się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w trakcie mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego. Aby przygotować się do realizacji zaproponowanych zajęć laboratoryjnych, student powinien wcześniej odbyć kurs z mikrobiologii podsta­wowej (ogólnej) i poznać podstawowe techniki mikrobiologiczne oraz budowę bakte­rii. Opisane ćwiczenia pozwolą poszerzyć wiedzę o metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej.

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów / 9

ĆWICZENIE 1. Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych – ewaluacja trzech technik oraz kontrola czystości środowiska pracy / 13
Wstęp teoretyczny / 13
Zagadnienia do przygotowania / 14
Materiały / 14
1.1. Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych / 14
1.2. Tworzenie subkultur bakterii / 15
1.3. Badanie wpływu temperatury na wytwarzanie barwników bakteryjnych / 16
Wykonanie / 16
1.4. Kontrola czystości środowiska / 16
Raport i opracowanie wyników / 17
Literatura / 17

ĆWICZENIE 2. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej i studia morfologiczne nieznanej bakterii / 18
Wstęp teoretyczny / 18
Zagadnienia do przygotowania / 18
Materiały / 18
2.1. Barwienie i obserwacja mikro- i makroskopowa mikroorganizmów / 19
2.2. Wykrywanie form przetrwalnych bakterii / 21
Procedura barwienia / 22
2.3. Wykrywanie materiałów zapasowych – barwienie granulozy / 23
2.4. Barwienie granuli cytoplazmatycznych / 23
Raport i opracowanie wyników / 23
Literatura / 24

ĆWICZENIE 3. Analiza żywotności komórek bakteryjnych / 25
Wstęp teoretyczny / 25
Zagadnienia do przygotowania / 26
Materiały / 27
3.1. Metoda płytkowa stosowana do oznaczania liczby drobnoustrojów / 27
Raport i opracowanie wyników / 28
3.2. Metoda mikroskopii fluorescencyjnej / 29
Wykonanie / 29
Raport i opracowanie wyników / 29
Literatura / 30

ĆWICZENIE 4. Charakterystyka fizjologiczna bakterii: testy fermentacji i oksydacji / 31
Wstęp teoretyczny / 31
Zagadnienia do przygotowania / 32
Materiały / 32
4.1. Badanie zdolności bakterii do fermentacji / 33
4.2. Badanie zdolności bakterii do oksydacji / 37
Raport i opracowanie wyników / 39
Literatura / 40

ĆWICZENIE 5. Charakterystyka fizjologiczna bakterii – reakcje hydrolityczne / 41
Wstęp teoretyczny / 41
Zagadnienia do przygotowania / 41
Materiały / 41
5.1. Test na hydrolizę skrobi / 42
5.2. Test na hydrolizę kazeiny / 43
5.3. Test na hydrolizę tłuszczów / 43
5.4. Test na hydrolizę tryptofanu do indolu / 43
5.5. Test na hydrolizę mocznika / 44
Raport i opracowanie wyników / 45
Literatura /45

ĆWICZENIE 6. Charakterystyka fizjologiczna bakterii – testy biochemiczne / 46
Wstęp teoretyczny / 46
Zagadnienia do przygotowania / 46
Materiały / 46
6.1. Test na wytwarzanie siarkowodoru (H2S) / 47
6.2. Test na wykorzystanie cytrynianu sodu jako jedynego źródła węgla / 47
6.3. Deaminacja fenyloalaniny (test PPA) / 48
6.4. Test IMViC / 48
6.5. Podłoże mleczne z lakmusem / 49
Raport i opracowanie wyników / 50
Raport z charakterystyki fizjologicznej bakterii (ćwiczenie 4–6) – podsumowanie / 50
Literatura / 50

ĆWICZENIE 7. Gram-ujemne patogeny jelitowe. Identyfikacja pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae i zminiaturyzowane testy biochemiczne / 51
Wstęp teoretyczny / 51
Zagadnienia do przygotowania / 53
7.1. Testy probówkowe i płytkowe / 53
7.2. Zminiaturyzowane testy biochemiczne / 55
Literatura / 63

ĆWICZENIE 8. Izolacja i identyfikacja fenotypowa bakterii z rodzaju Staphylococcus / 64
Wstęp teoretyczny / 64
Zagadnienia do przygotowania / 67
Materiały / 67
8.1. Wzrost na podłożu z mannitolem i 7,5% NaCl / 68
8.2. Badanie właściwości hemolitycznych oraz oznaczanie typu hemolizy / 69
8.3. Test na wytwarzanie katalazy / 69
8.4. Test na fermentację D-trehalozy / 69
8.5. Oznaczanie czynnika CF i test na koagulazę / 69
8.6. Test wrażliwości na lizostafynę / 70
8.7. Test na fermentację cukrów na podłożu Hugh–Leifsona / 70
8.8. Test na wykrywanie DNazy / 71
8.9. Testy wrażliwości na antybiotyki: furazolidon, nowobiocynę, polimyksynę B / 71
Raport i opracowanie wyników / 72
Literatura / 72

ĆWICZENIE 9. Diagnostyka paciorkowców i enterokoków / 74
Wstęp teoretyczny / 74
Zagadnienia do przygotowania / 75
Materiały / 76
9.1. Obserwacja morfologii kolonii na podłożu agarowym oraz badanie właściwości hemolitycznych paciorkowców na podłożu krwawym / 77
9.2. Testy fizjologiczne – identyfikacja różnych grup streptokoków / 79
9.3. Identyfikacja enterokoków oraz różnicowanie w obrębie rodzaju Enterococcus / 82
9.4. Inne testy stosowane w identyfikacji paciorkowców / 85
Raport i opracowanie wyników / 85
Literatura / 87

ĆWICZENIE 10. Badanie lekowrażliwości bakterii przy użyciu metod fenotypowych / 88
Wstęp teoretyczny / 88
Materiały / 93
10.1. Jakościowe badanie wrażliwości szczepów z wykorzystaniem metody dyfuzyjno-krążkowej / 93
10.2. Ilościowe określanie wrażliwości szczepów na antybiotyki / 93
Raport i opracowanie wyników / 94
10.3. Oznaczanie oporności na metycylinę dla szczepów S. aureus(szczepy MRSA) / 95
Raport i opracowanie wyników / 97
Literatura / 97

ĆWICZENIE 11. Test na wytwarzanie reduktazy przez bakterie mlekowe / 98
Wstęp teoretyczny / 98
Zagadnienia do przygotowania / 99
Materiały / 99
Wykonanie / 99
Raport i opracowanie wyników / 100
Literatura / 100

ĆWICZENIE 12. Identyfikacja bakterii obecnych w wodzie środowiskowej / 101
Wstęp teoretyczny / 101
Zagadnienia do przygotowania /101
Materiały / 102
12.1. Test domniemania / 102
12.2. Test potwierdzający / 104
12.3. Test końcowego potwierdzenia / 106
12.4. Zastosowanie podłoża chromogennego do badania próbek wody / 106
Raport i opracowanie wyników / 107
Literatura / 108

ĆWICZENIE 13. Komensalizm, synergizm i antagonizm mikroorganizmów/ 109
Wstęp teoretyczny / 109
Zagadnienia do przygotowania / 109
Materiały / 109
13.1. Komensalizm / 110
13.2. Synergizm bakteryjny / 111
13.3. Antagonizm mikrobiologiczny / 114
Raport i opracowanie wyników / 114
Literatura / 115

ĆWICZENIE 14. Budowa ekosystemu na podstawie kolumny Winogradskiego / 116
Wstęp teoretyczny / 116
Zagadnienia do przygotowania / 117
Materiały / 117
Wykonanie / 118
Raport i opracowanie wyników / 119
Literatura / 119


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl