Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 4092
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Marek Gałusza, Marian Śmidowski, Kazimierz Werner
  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

rok wydania: 2019, wydanie czternaste
ilość stron: 132
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2019 r.

Opis

Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Książka podzielona jest na dwie części:

Część I - zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Część II - przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie oraz wzór oceny stanu bhp w zakładzie.

Spis treści

Wstęp / 9
Wykaz najważniejszych skrótów / 10

I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1.Źródła prawa pracy / 11
1.1.Obowiązujące źródła prawa / 11
1.2.Źródła prawa pracy / 11
1.3.Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy / 13
1.4.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy / 13
1.5.Zasada uprzywilejowania pracownika / 13

2.Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy / 14
2.1.Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika / 14
2.2.Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia / 14

3.Badania lekarskie pracowników / 15
3.1.Wstępne badania lekarskie / 15
3.2.Okresowe badania lekarskie / 15
3.3.Skierowanie na badania lekarskie / 16

4.Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 16

5.Obiekty budowlane / 21
5.1.Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki / 21
5.2.Oddawanie do użytku obiektów budowlanych / 22
5.3.Utrzymanie obiektów budowlanych / 23
5.4.Pomieszczenia higienicznosanitarne / 25
5.4.1.Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych / 25
5.4.2.Szatnie pracownicze / 25
5.4.3.Umywalnie i pomieszczenia natryskowe / 26
5.4.4.Pomieszczenia do wypoczynku / 26
5.4.5.Ustępy / 27
5.4.6.Jadalnie / 27
5.4.7.Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej / 28
5.4.8.Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników / 28
5.5.Pomieszczenia magazynowe i składowanie materiałów / 29
5.5.1.Pomieszczenia magazynowe zamknięte / 29
5.5.2.Magazynowanie na składowiskach otwartych, magazyny budowlane / 30

6.Pomieszczenia pracy / 30
6.1.Wymagania techniczne – ogólne / 31
6.2.Oświetlenie / 32
6.3.Ogrzewanie i wentylacja / 32

7.Procesy pracy / 33
7.1.Wymagania ogólne / 33
7.2.Organizacja stanowisk pracy / 33

8.Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy / 35
8.1.Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / 35
8.2.Ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy / 36
8.2.1.Ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki fizyczne i psychiczne / 37
8.2.2.Ryzyko zawodowe powodowane czynnikami chemicznymi / 37
8.2.3.Ryzyko zawodowe powodowane szkodliwymi czynnikami biologicznymi / 38
8.2.4.Ryzyko zawodowe powodowane obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego / 41
8.2.5.Ryzyko zawodowe powodowane występowaniem atmosfery wybuchowej / 42
8.2.6.Podstawowe definicje oceny ryzyka zawodowego / 42
8.2.7.Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego / 44
8.2.8.Przebieg oceny ryzyka zawodowego / 44
8.2.9.Informacje o ryzyku zawodowym występującym w pracy / 45

9.Maszyny i inne urządzenia techniczne / 47
9.1.Zasadnicze wymogi budowy maszyn / 47
9.2.Ocena zgodności / 48
9.3.Normy zharmonizowane / 48
9.4.Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – regulacje prawne / 49
9.5.Wzór książki kontroli maszyn i urządzeń / 51

10.Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy / 54
10.1.Przepisy prawa dotyczące ergonomii / 54
10.2.Definicja ergonomii / 54
10.3.Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy / 55

11.Dodatkowe kwalifikacje zawodowe pracowników / 55
11.1.Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci / 56
11.2.Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych / 57
11.3.Obsługa maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych / 58
11.4.Kierowanie pojazdami w transporcie drogowym / 58
11.5.Transport wewnątrzzakładowy – obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym / 59
11.6.Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest / 60
11.7.Wykonywanie prac spawalniczych / 60
11.8.Prace budowlane / 60
11.9.Prace z zakresu gospodarki leśnej / 61
11.10.Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych / 61

12.Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe / 63
12.1.Akty prawne normujące bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe / 63
12.2.Obowiązki w zakresie bhp pracodawców zatrudniających pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / 64
12.3.Zapewnienie pracownikom okularów korygujących / 64
12.4.Czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego / 65
12.5.Ocena warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi / 65

13.Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy / 66
13.1.Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy / 66
13.2.Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów w zakresie ograniczenia bądź likwidacji zagrożeń powodowanych niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami / 67
13.3.Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy / 72

14.Profilaktyczne posiłki i napoje / 74
14.1.Zapewnienie wody do picia / 74
14.2.Posiłki profilaktyczne / 75
14.3.Napoje w warunkach szczególnych / 75

15.Prace szczególnie niebezpieczne / 76
15.1.Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych / 77
15.2.Zasady bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych / 77
15.2.1.Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części / 77
15.2.2.Prace w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych / 77
15.2.3.Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych / 79
15.2.4.Praca na wysokości / 81

16.Transport wewnątrzzakładowy / 85
16.1.Transport ręczny / 85
16.2.Mechaniczny sposób przemieszczania materiałów / 87
16.2.1.Drogi zakładowe / 87
16.2.2.Drogi transportowe oraz drogi komunikacyjne dla pieszych wewnątrz obiektów produkcyjnych i magazynowych / 88

17.Środki ochrony indywidualnej / 89

18.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / 92
18.1.Wypadki przy pracy / 92
18.2.Obowiązki pracodawcy / 93
18.3.Powołanie zespołu powypadkowego / 94
18.4.Zabezpieczenie miejsca wypadku / 94
18.5.Obowiązki zespołu powypadkowego / 95
18.6.Protokół powypadkowy / 96
18.7.Rejestr wypadków przy pracy i statystyczna karta wypadku przy pracy / 96
18.8.Wypadek na terenie innego zakładu / 97
18.9.Wypadki w drodze do pracy lub z pracy / 97
18.10.Wypadki przy pracy ubezpieczonych z danego tytułu / 98
18.11.Choroby zawodowe / 98
18.11.1.Pojęcie choroby zawodowej / 98
18.11.2.Tryb zgłaszania i orzekania o chorobie zawodowej / 99
18.11.3.Obowiązki pracodawcy / 100
18.11.4.Postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych / 101
18.12.Procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej / 101
18.13.Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / 102
18.14.Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach / 103
18.14.1.Wypadek w szczególnych okolicznościach / 103
18.14.2.Choroba zawodowa nabyta w szczególnych okolicznościach / 104
18.14.3.Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku i choroby zawodowej / 104
18.14.4.Postępowanie w sprawie świadczeń / 105

19.Ochrona przeciwpożarowa / 105
19.1.Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej / 105
19.2.Pojęcie ochrony przeciwpożarowej / 105
19.3.Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 106
19.4.Wyposażenie w sprzęt gaśniczy / 106
19.5.Sposób rozmieszczania gaśnic / 106
19.6.Konserwacje gaśnic / 107
19.7.Drogi ewakuacji / 107
19.8.Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego / 108

20.Ochrona środowiska / 109

21.Zatrudnianie kobiet i młodocianych / 110
21.1.Ochrona pracy kobiet / 110
21.2.Uprawnienia związane z rodzicielstwem / 111
21.3.Zatrudnianie młodocianych / 113

22.Zasady współdziałania i koordynacji robót przy równoczesnym wykonywaniu prac w zakładzie przez różne podmioty gospodarcze / 114

23.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunkach poza-pracowniczych / 115
23.1.Umowy cywilnoprawne / 115
23.2.Działalność gospodarcza na własny rachunek / 116
23.3.Osoby niebiorące udziału w procesie pracy / 117

24.Organy nadzoru nad warunkami pracy / 117
24.1.Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) / 117
24.2.Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) / 118
24.3.Administracja architektoniczno-budowlana i nadzór budowlany / 119
24.4.Państwowa Straż Pożarna (PSP) / 121
24.5.Urząd Dozoru Technicznego (UDT) / 122
24.6.Inspekcja Ochrony Środowiska / 123
24.7.Nadzór górniczy – Urzędy górnicze / 123
24.8.Społeczna inspekcja pracy / 123

II. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE

25.Podstawy prawne dokonywania oceny stanu bhp w zakładzie / 124

26.Dokumenty niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy / 125

27.Tematyka oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy / 125

28.Sposób wykonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie / 126
28.1.Przykładowa lista kontrolna / 126
28.2.Część opisowa oceny stanu bhp / 129

29.Wzór oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie / 129

Literatura / 132