A3/2023 Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5358
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski
  • Rok wydania: 2023
  • ISBN: 978-83-249-8664-4

  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-249-8664-4
numer w serii: A3/2023
ilość stron: 61
oprawa: miękka

Opis

Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i różnych zapraw murarskich. Opracowanie zawiera wymagania dotyczące dokumentacji budowy, określania czynników środowiskowych wpływających na trwałość konstrukcji oraz jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Mury będące przedmiotem opracowania mogą być wykonywane z elementów murowych łączonych zaprawą murarską lub za pomocą kleju murarskiego (poliuretanowego).

W załącznikach zamieszczono, za PN-EN 1996-2, zasady: klasyfikacji warunków środowiskowych stosowania konstrukcji murowej oraz doboru elementów murowych, zapraw i wyrobów dodatkowych do murów.

Konstrukcje murowe budynków wznoszonych na terenach podlegających wpływom górniczym oraz przewidzianych do eksploatacji w specyficznych warunkach należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, wynikających z takiej lokalizacji, oraz procesów technologicznych w nich realizowanych.

Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji murowych: w których elementy murowe łączone są za pomocą zapraw o specjalnym przeznaczeniu, wykonywanych z wielkowymiarowych prefabrykatów murowych, wykonywanych z elementów murowych układanych na sucho, bez użycia zaprawy murarskiej, sprężonych, sklepień (przekryć krzywiznowych) oraz wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych.

 

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8

2. Dokumentacja budowy / 10

3. Wyroby i materiały / 13
3.1. Wymagania ogólne / 13
3.2. Elementy murowe / 13
3.3. Zaprawy murarskie / 16
3.4. Kleje murarskie (poliuretanowe) / 19
3.5. Beton wypełniający / 19
3.6. Stal zbrojeniowa / 20
3.7. Wyroby dodatkowe do murów / 20
3.8. Transport i składowanie / 29
3.9. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 29

4. Wykonywanie konstrukcji murowych / 30
4.1. Zasady wznoszenia murów / 30
4.2. Wiązanie elementów w murze / 32
4.3. Metody murowania / 33
4.4. Spoinowanie muru / 34
4.5. Ściany jednowarstwowe / 36
4.6. Ściany szczelinowe / 37
4.7. Ściany (mury) skrępowane / 41
4.8. Ściany (mury) zbrojone / 41
4.9. Ściany działowe / 42
4.10. Nadproża / 43
4.11. Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe / 45
4.12. Odchyłki wymiarów 46

5. Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych / 49
5.1. Program badań / 49
5.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną / 49
5.3. Badania materiałów i wyrobów / 50
5.4. Badania konstrukcji murowych / 50
5.5. Odbiór końcowy / 51
5.6. Ocena wykonania konstrukcji / 52

Bibliografia / 53
Załącznik Z.1 Klasyfikacja warunków ekspozycji / 57
Załącznik Z.2 Dobór elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość / 60

 

PRZEDMOWA
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego i dlatego też Instytut Techniki Budowlanej (ITB) podjął w 2003 r. inicjatywę ich publikacji, początkowo w ramach serii wydawniczej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, a obecnie w odrębnej serii WTWiORB. Ukazujące się kolejno zeszyty stanowią kontynuację wcześniejszych wydawnictw o takim samym tytule.

Opracowywane i wydawane przez ITB w latach 1960–1990 WTWiORB, na podstawie ustawy Prawo budowlane z roku 1972, były zaliczane do przepisówtechniczno-budowlanych i w związku z tym miały charakter dokumentów obowiązujących.

Zgodnie z aktualną wersją artykułu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) do przepisów techniczno--budowlanych zalicza się jedynie:
− Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich
usytuowanie,
− Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane WTWiORB nie są więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy
pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Roboty budowlane wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.) oraz opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W przypadku umów o realizację obiektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno-użytkowy określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.).

Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danego zeszytu, co umożliwia prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również
zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.

W celu ułatwienia korzystania z tej serii wydawniczej przy opracowywaniu specyfikacji w przypadku zamówień publicznych, kiedy wymagane jest stosowanie podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.), we wstępie lub w pierwszym rozdziale każdego zeszytu, w punkcie omawiającym przedmiot i zakres stosowania danych warunków technicznych, podane są odpowiednie kody CPV.


***
Tytuły opublikowanych dotychczas przez ITB zeszytów WTWiORB zamieszczone są zwykle na przedostatniej stronie okładki zeszytu.
Poniżej podano prawidłowy zapis powoływania zeszytów z serii WTWiORB: Autor − nazwisko, inicjał imienia: tytuł zeszytu. Miasto: ITB, rok wydania (seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, cz. A–E, z. nr).
Np. Lenartowicz R., Świerżewski M.: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych. Warszawa: ITB, 2021 (seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, cz. D, z. 3).


Komitet Redakcyjny
serii Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych
Instytutu Techniki Budowlanej