Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5216
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: pod redakcją Mariana Kawuloka
  • Rok wydania: 2021
  • ISBN: 978-83-249-8616-3

  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł

Prace Naukowe ITB
Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych

ebook PDF

 

rok wydania: 2021
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 292
ISBN: 978-83-249-8616-3

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania:16 MB

Opis

Prezentowana monografia wieloautorska stanowi zbiór 21 referatów przedstawionych na IV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Obiekty budowlane na terenach górniczych. Hasło przewodnie konferencji brzmiało: Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Monografia zawiera zagadnienia związane z prawidłowym projektowaniem nowych i utrzymaniem istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. Materiał podzielono na cztery części: Oddziaływania górnicze (dotyczy m.in. trafności i wiarygodności prognoz oraz opinii górniczo-geologicznych), Budownictwo kubaturowe – statyka (zawiera rozdziały omawiające m.in. oddziaływania górnicze i ich wpływ na obiekty budowlane, uwarunkowania dotyczące projektowania budynków, pomiarów i usuwania wychyleń budowli, działania a priori i a posteriori, wpływ pustek w podłożu na konstrukcje), Budownictwo kubaturowe – dynamika (omówiono tutaj m.in. metody oceny odporności dynamicznej obiektów, wpływ uwzględnienia interakcji konstrukcji z podłożem) oraz Inżynieria komunikacyjna i infrastruktura (ta część dotyczy m.in. oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektów mostowych oraz sieci gazowej, wpływu deformacji górniczych na nawierzchnie drogowe i słupy linii energetycznej). Podejmowana tematyka jest jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych przez mieszkańców gmin górniczych w Polsce. Autorami referatów są uznani specjaliści w zakresie poruszanej tematyki.

Spis treści

Przedmowa / 11

I. ODDZIAŁYWANIA GÓRNICZE

1. Dokładność, trafność i wiarygodność prognoz górniczych deformacji powierzchni
Andrzej KOWALSKI / 15
1.1. Chaos czy determinizm procesu deformacji? / 15
1.2. Rozróżnianie dokładności od wiarygodności i trafności prognozy / 16
1.3. Stan wiedzy / 16
1.4. Dokładność prognoz deformacji / 19
1.5. Wiarygodność prognoz / 21
1.6. Trafność prognoz / 23
1.7. Zakończenie / 24
Bibliografia / 24

2. Opinie górniczo-geologiczne dla budownictwa na terenach górniczych
Jerzy MAJCHRZAK / 27
2.1. Wprowadzenie / 27
2.2. Podstawy prawne sporządzania opinii / 29
2.3. Zasady stosowane przy sporządzaniu opinii górniczo-geologicznych / 31
2.4. Podsumowanie / 38
Bibliografia / 39
Załącznik. Wzór formularza opinii górniczo-geologicznej / 41

3. Wstrząsy górnicze w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym – intensywność drgań i przyspieszenie projektowe
Grzegorz MUTKE, Jacek CHODACKI, Krystyna STEC / 43
3.1. Charakterystyka sejsmiczności w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym / 43
3.2. Charakterystyka parametrów drgań powierzchni od wstrząsów górniczych / 47
3.3. Prognozowanie drgań wywołanych wstrząsami / 50
3.4. Intensywność sejsmiczna i Górnicza Skala Intensywności Sejsmicznej / 52
3.5. Przyspieszenie projektowe / 55
Bibliografia / 56

II. BUDOWNICTWO KUBATUROWE (STATYKA)

4. Oddziaływania górnicze i ich wpływ na obiekty budowlane
Marian KAWULOK / 61
4.1. Wprowadzenie / 61
4.2. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię / 63
4.3. Oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej na obiekty budowlane / 64
4.4. Uwaga końcowa / 71
Bibliografia / 71

5. Uwarunkowania dotyczące projektowania obiektów na terenach górniczych
Michał BAL / 73
5.1. Wprowadzenie / 73
5.2. Uwarunkowania prawne / 74
5.3. Obiekty budowlane projektowane na terenach górniczych / 78
5.4. Podsumowanie / 83
5.5. Podstawy prawne / 84

6. Ocena odporności statycznej budynków w świetle najnowszych doświadczeń
Leszek CHOMACKI, Wiesław MIKA / 85
6.1. Wprowadzenie / 85
6.2. Kryteria oceny odporności budynków i uwarunkowania prawne / 86
6.3. Metody oceny odporności statycznej budynków / 87
6.4. Wiarygodność dokonywanych ocen odporności / 89
6.5. Kierunki prowadzonych badań / 90
6.6. Propozycje zmian w zakresie kryteriów dopuszczania eksploatacji górniczej / 93
Bibliografia / 94

7. Pomiary wychylonych od pionu obiektów budowlanych
Tomasz NIEMIEC, Radosław ZABOREK / 97
7.1. Rektyfikacja i potrzeba pomiarów wychyleń obiektów / 97
7.2. Pomiary elementów pionowych i poziomych / 98
7.3. Czynniki wpływające na wyniki pomiarów / 100
7.4. Wymagania normatywne / 101
7.5. Metody pomiaru wychyleń od pionu budynków / 102
7.6. Podsumowanie / 109
Bibliografia / 110

8. Projektowanie usuwania wychyleń budowli ze względu na minimalizację pracy wykonywanej przez układ rektyfikujący
Krzysztof GROMYSZ / 111
8.1. Wprowadzenie / 111
8.2. Charakterystyki rektyfikowanych budowli / 112
8.3. Wartości charakterystyk rektyfikowanego zbiornika / 115
8.4. Analiza pracy wykonanej przez siłowniki / 120
8.5. Podsumowanie 121
Bibliografia / 122

9. Działania a priori i a posteriori w ocenie zachowania konstrukcji na terenach górniczych
Lidia FEDOROWICZ, Jan FEDOROWICZ / 125
9.1. Wprowadzenie / 125
9.2. Postępowanie a priori i a posteriori w analizach inżynierskich i badawczych / 127
9.3. Podsumowanie i wnioski / 132
Bibliografia / 134

10. Prognozowanie uszkodzeń budynków w warunkach ciągłych deformacji terenu górniczego
Leszek CHOMACKI 137
10.1. Wprowadzenie / 137
10.2. Przegląd metod prognozowania uszkodzeń / 138
10.3. Przeprowadzone badania i ich wyniki 142
10.4. Podsumowanie i wnioski / 147
Bibliografia / 147

11. Skuteczność wzmocnienia budynku kościoła w warunkach wpływów podziemnej eksploatacji górniczej
Łukasz DROBIEC, Marian KAWULOK, Leszek SŁOWIK / 149
11.1. Wprowadzenie / 149
11.2. Opis obiektu / 150
11.3. Wzmocnienia i naprawy wykonane do 2017 r. / 151
11.4. Wzmocnienia i naprawy wykonane po 2017 r. / 152
11.5. Warunki górnicze / 154
11.6. Wyniki geodezyjnych pomiarów powierzchni i kościoła / 156
11.7. Wyniki przeglądów konstrukcji po 2017 r. / 160
11.8. Podsumowanie / 160
Bibliografia / 160

12. Uszkodzenia budynku szkoły w warunkach intensywnych wpływów górniczych
Wiesław MIKA, Mariusz STAWINOGA / 161
12.1. Wprowadzenie / 161
12.2. Charakterystyka budynku / 162
12.3. Warunki górnicze / 164
12.4. Uszkodzenia budynku / 165
12.5. Prace naprawcze i zabezpieczające / 169
Bibliografia / 170

13. Wpływ ujawnienia się pustek w podłożu gruntowym na konstrukcję istniejącego budynku
Kazimierz KONIECZNY / 171
13.1. Wstęp / 171
13.2. Przykład I / 172
13.3. Podsumowanie / 182
Bibliografia / 182

III. BUDOWNICTWO KUBATUROWE (DYNAMIKA)

14. Porównanie wpływu wstrząsów górniczych na budynki z innymi wybranymi oddziaływaniami dynamicznymi
Krzysztof GROMYSZ / 185
14.1. Wprowadzenie / 185
14.2. Program badań / 186
14.3. Aparatura pomiarowa / 189
14.4. Przebieg i wyniki pomiarów / 189
14.5. Częstotliwościowa struktura drgań / 191
14.6. Wpływ drgań na budynki i ludzi / 195
14.7. Podsumowanie / 197
Bibliografia / 198

15. Metody oceny odporności dynamicznej obiektów budowlanych poddanych oddziaływaniom parasejsmicznym indukowanym eksploatacją górniczą
Janusz RUSEK, Leszek SŁOWIK, Dagmara RATAJ, Jakub KRUPA / 199
15.1. Wstęp / 199
15.2. Ocena odporności dynamicznej istniejących obiektów budowlanych poddanych wpływom wstrząsów górniczych / 200
15.3. Metodyka oceny odporności liniowych obiektów infrastruktury podziemnej / 206
15.4. Podsumowanie i wnioski końcowe / 209
Bibliografia / 210

16. Wpływ uwzględnienia interakcji konstrukcji z podłożem na odpowiedź dynamiczną konstrukcji
Natalia PIETRZAK / 213
16.1. Wprowadzenie / 213
16.2. Interakcja konstrukcji z podłożem – uwzględnienie wpływu odkształcalnego podłoża / 214
16.3. Wpływ zmiany gęstości ośrodka na rozchodzenie się fali dynamicznej / 219
16.4. Podsumowanie / 224
Bibliografia / 224

IV. INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA I INFRASTRUKTURA

17. Wpływ deformacji ciągłych terenu na nawierzchnie drogowe w świetle najnowszych badań
Marta KADELA, Beata PARKASIEWICZ / 229
17.1. Wprowadzenie / 229
17.2. Problematyka oceny wpływu oddziaływań górniczych na nawierzchnie drogowe / 231
17.3. Analiza numeryczna układu nawierzchnia drogowa-podłoże górnicze na wybranym przykładzie / 234
17.4. Podsumowanie / 239
Bibliografia / 239

18. Elementy oceny bezpieczeństwa obiektów mostowych poddanych wpływom eksploatacji górniczej
Piotr BĘTKOWSKI / 241
18.1. Wpływ górniczych deformacji terenu na obiekty mostowe / 241
18.2. Profilaktyka. Wymagania projektowe / 243
18.3. Kontrola stanu technicznego / 246
18.4. Pomiary / 247
18.5. Monitoring / 248
18.6. Nowoczesne zarządzanie informacją / 249
18.7. Podsumowanie / 251
Bibliografia / 251

19. Zastosowanie czujnika hydraulicznego do ciągłego geometrycznie pomiaru przemieszczeń pionowych gruntu
Rafał SIEŃKO, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz HOWIACKI / 253
19.1. Wstęp / 254
19.2. Automatyczny czujnik hydrauliczny / 257
19.3. Budowa czujnika hydraulicznego / 258
19.4. Instalacja czujnika w nasypie drogowym / 259
19.5. Przykładowe wyniki pomiarów przemieszczeń pionowych / 261
19.6. Wnioski / 263
Bibliografia / 264

20. Uszkodzenia i zabezpieczenia sieci gazowej na terenach objętych wpływami górniczymi
Piotr KALISZ / 265
20.1. Wprowadzenie / 265
20.2. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na gazociągi / 266
20.3. Stosowane zabezpieczenia sieci gazowej na terenach górniczych / 268
20.4. Skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na gazociągi / 272
20.5. Zakończenie / 275
Bibliografia / 276

21. Wpływ deformacji górniczych na zmianę oddziaływań na słupy linii energetycznych
Grzegorz WANDZIK / 277
21.1. Wprowadzenie / 277
21.2. Klasyfikacja oddziaływań na linie elektroenergetyczne / 278
21.3. Zagrożenia związane z deformacjami terenu / 278
21.4. Czynniki decydujące o wrażliwości linii / 279
21.5. Metody obliczeniowe / 281
21.6. Ocena wrażliwości. Przykładowe analizy / 283
Bibliografia / 288