Aktualne problemy katastru w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • 3853
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. nauk. Robert Łuczyński
  • szt.
  • Cena netto: 35,24 zł 37,00 zł

Aktualne problemy katastru w Polsce

rok wydania: 2015
ilość stron: 124
ISBN: 978-83-7814-470-0
format: 21,0x27,0 cm

Opis
Tom II serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy ośrodki naukowe w Polsce – Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wyniki badań oparte są na aktualnych przepisach prawa, a w szczególności na znowelizowanym 31 grudnia 2013 roku rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W pracy przedstawiono również wyniki badań związanych z zagadnieniami katastru wodnego, którego powstanie w przyszłości jest uwarunkowane przepisami prawa wodnego oraz problemy związane z rozbieżnościami danych pochodzących z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w porównaniu ze stanem faktycznym.

Autorzy przedstawili wspólne konkluzje oraz propozycje zmian w zakresie obowiązujących procedur i prawa regulującego prowadzenie katastru w Polsce.

Spis treści
Przedmowa / 7
1. Wstęp / 9

2. Ustalenie granicy nieruchomości gruntowej / 12
2.1. Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych / 12
2.2. Atrybuty punktów granicznych / 13
2.3. Ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia / 15
2.4. Ustalenie granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków / 16
2.5. Ustalenie granic nieruchomości a granice projektowane / 19
2.6. Inne formy ustalania granic / 20
2.7. Wznowienie znaków granicznych / 20

3. Analiza źródłowych dokumentów katastralnych wykorzystywanych do regulacji stanu prawnego nieruchomości / 22
3.1. Zabór pruski / 22
3.1.1. Dokumentacja źródłowa / 22
3.1.2. Analiza historii działek / 27
3.2. Zabór austriacki / 40
3.2.1. Dokumentacja źródłowa / 40
3.2.2. Analiza historii działek / 42
3.3. Zabór rosyjski / 59

4. Badania dokładności wyznaczania położenia punktów granicznych w aspekcie nowych zasad określania wartości atrybutu BPP / 65
4.1. Błędy położenia punktów granicznych w odniesieniu do dawnych i współczesnych osnów geodezyjnych / 65
4.2. Szacunkowe określanie wartości atrybutu BPP / 67
4.3. Określanie wartości atrybutu BPP na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych / 69

5. Problematyka ujawniania wód w ewidencji gruntów i budynków / 73
5.1. Grunty zajęte pod wodę rejestrowane w katastrze / 73
5.2. Wpływ wody na status prawny gruntu / 73
5.3. Podstawy prawne katastru wodnego / 75
5.4. Analiza zmian w definicjach wód w ustawie Prawo wodne / 77
5.5. Zmiany w definicji gruntów pod wodami w ewidencji gruntów i budynków / 78
5.6. Udział geodety w procedurze ustalania linii brzegowej / 81

6. Skutki naturalnych zmian przyrody a konieczność aktualizacji bazy danych ewidencyjnych / 84
6.1. Cel weryfikacji danych ewidencyjnych / 84
6.2. Długoterminowe naturalne zmiany środowiska przyrodniczego / 85
6.3. Czynniki naturalne a zmiany w bazie danych ewidencyjnych / 90
6.4. Model pojęciowy bazy danych ewidencji gruntów i budynków / 94
6.5. Dane ewidencyjne wymagające aktualizacji na skutek działania sił przyrody / 97

7. Analiza rozbieżności między danymi z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych a stanem faktycznym nieruchomości / 103
7.1. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości / 103
7.2. Charakterystyka obszaru badań / 105
7.3. Badanie poprawności wprowadzania danych do księgi wieczystej / 106
7.4. Badanie poprawności wprowadzania danych do katastru nieruchomości / 110
7.5. Analiza rozbieżności danych z ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków / 113

8. Podsumowanie i wnioski / 116
Bibliografia / 122