Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji

  • Dodaj recenzję:
  • 1146
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Tomasz Nowakowski
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł
Rok: 2008, Tomasz Nowakowski, liczba stron:143, ISBN: 978-83-60956-06-9
 
Publikacja jest drugim z cyklu poradnikiem prawno - metodycznym przedstawiającym zakres oraz metodykę sporządzania analiz realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska oraz ocen ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jako elementu analizprywatyzacyjnych, a także regulacji prawnych dotyczących ww. zagadnienia. Autor proponuje taki zakres analizy, który odpowiadając zakresowi wynikającemu z ww. rozporządzenia Rady Ministrów, byłby dostosowany do zakresu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. W pierwsze części każdego rozdziału przedstawiono ogólne obowiązki dotyczące ochrony środowiska w omawianym zakresie, w drugiej omówiono poszczególne zagadnienia, które powinny być opisane w raporcie z analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań środowiska. Każda z części analizy omówiona jest poprzez zaprezentowanie:
• podstawowych regulacji prawnych dotyczących danego zagadnienia,
• zakresu analizy,
• możliwych do stwierdzenia zagrożeń dla prowadzonej działalności
Książka adresowana jest do osób zajmujących się prywatyzacją przedsiębiorstw, inwestorów zainteresowanych ich kupnem, konsultantów przygotowujących analizy środowiskowe w procesie prywatyzacji. Informacje zawarte w publikacji mogą być także pomocne dla Ministerstwa Skarbu Państwa i Delegatur w przygotowywaniu projektów prywatyzacji oraz programów prywatyzacji 
majątku państwowego.

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie
2. Podstawowe regulacje prawne
2.1. Podstawowe akty prawne dotyczące analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego
2.2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony zabytków
2.3. Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, a przegląd ekologiczny i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. Zakres analizy reakcji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Wstęp
3.3. Lokalizacja i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.4. Syntetyczny opis technologii
3.5. Gospodarka wodno-ściekowa i opis zanieczyszczeń wód
3.6. Opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza
3.7. Gospodarka odpadami
3.8. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
3.9. Ochrona przed hałasem
3.10. Ochrona powierzchni ziemi
3.11. Awarie przemysłowe
3.12. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
3.13. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 
3.14. Ocena zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń
3.15. Stan prawny
3.16. Niezbędne działania
4. Zakres oceny ochrony zabytków
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy
4.3. Sposób zabezpieczenia zabytków 
5. Metodyka sporządzania analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Etapy [racy
6. Bibliografia