Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej

  • Dodaj recenzję:
  • 4151
  • Producent: Agenda Wydawnicza SIMP
  • Autor: Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora
  • szt.
  • Cena netto: 74,29 zł 78,00 zł

Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej

rok wydania: 2018
ilość stron: 268
ISBN: 9788387982737
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Spawanie stanowi proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujaw­nić dopiero podczas jego eksploatacji. Wynika stąd, że spawanie powinno być zawsze realizowane przez wykwalifikowany personel, natomiast parametry spawania w sposób permanentny nadzorowane i monitorowane.

Odstępstwa od prawidłowej technologii spawania mogą być przyczyną powstawa­nia w wykonywanych połączeniach niezgodności spawalniczych, powodujących z re­guły obniżenie ich wytrzymałości i trwałości. Może to prowadzić do poważnych awarii konstrukcji i powstawania dużych strat materialnych. Z tego powodu zarówno ilość jak i wielkość niezgodności w wykonywanych złączach powinna być możliwie najmniejsza.

Do wykrywania oraz określania wymiarów niezgodności spawalniczych w złączach konstrukcji spawanych stosuje się różne metody badań nieniszczących.

Z ich zestawu każdy wytwórca może wybrać metodę najefektywniejszą i najekonomiczniejszą dla realizowanego wyrobu. Jednak warunkiem właściwego wyboru metody (lub metod) kontroli jest znajomość ich cech charakterystycznych, zakresu zastosowa­nia, skuteczności, istniejącego wyposażenia, kryteriów oceny jakości itp. Aby wybór uła­twić opracowano poradnik (podręcznik), który czytelnikom będzie służył pomocą pod­czas zdobywania niezbędnej wiedzy z zakresu badań nieniszczących złączy spawanych lub podczas wykonywania obowiązków służbowych związanych z kontrolą konstrukcji spawanych.

W poradniku wyjaśniono pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości oraz omó­wiono budowę złączy spawanych z metali. Scharakteryzowano najczęściej sto­sowane w praktyce spawalniczej metody i techniki badań nieniszczących. Poda­no sposoby oceny jakości złączy spawanych według obowiązujących przepisów i zasady wyboru tych metod. Dostęp do materiałów źródłowych ułatwiają czytelnikowi załączone na końcu opracowania wykaz literatury i wykorzystanych norm.

Poradnik przeznaczony jest dla inżynierów i technologów spawalników oraz inspek­torów spawalniczych, dla studentów wyższych uczelni technicznych lub uczniów szkół średnich o kierunku mechanicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości o kontroli jakości stosowanej w spawalnictwie. Jako zbiór podstawowych informacji na temat badań nieniszczących, poradnik jest przydatny wszystkim tym czy­telnikom, którzy planują uzyskanie odpowiedniego stopnia kwalifikacji według wymagań normy PN-EN ISO 9712.