Badania wizualne złączy spawanych

  • Dodaj recenzję:
  • 4547
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora
  • Cena netto: 75,24 zł 79,00 zł

Badania wizualne złączy spawanych

rok wydania: 2019, wydanie piąte
ISBN: 978-83-61272-89-2
ilość stron: 198
format: B5
oprawa: miękka

Wstęp

W normach dotyczących zarządzania jakością zdefiniowano pojęcie specjalnych procesów produkcyjnych, do których zaliczono również spawanie. Spawanie stanowi zatem proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujawnić podczas eksploatacji wyrobu. Z tego powodu zarówno ilość, jak i wielkość niezgodności spawalniczych w wykonywanych złączach powinna być możliwie najmniejsza.

Do wykrywania niezgodności spawalniczych oraz określania ich wymiarów stosuje się różne metody badań nieniszczących. Metodę podstawową, obowiązkowo stosowaną w odniesieniu do wszystkich konstrukcji spawanych, stanowią badania wizualne. Dlatego opracowano poradnik, którego zawartość powinna ułatwić czytelnikowi przyswojenie informacji zarówno z zakresu teoretycznej jak i praktycznej realizacji badań wizualnych, natomiast personelowi badań nieniszczących służyć pomocą przy wykonywaniu ich codziennych obowiązków służbowych. W opracowaniu omówiono współczesny pogląd na budowę materii, pojęcie fali elektromagnetycznej i jej rozprzestrzenianie się w przestrzeni oraz falowo-korpuskularny charakter światła. W zakresie optyki geometrycznej omówiono prawa, którym światło podlega oraz zjawiska wynikające z oddziaływania światła z materią. W sposób zwięzły wyjaśniono podstawowe wielkości fotometryczne i proces reakcji człowieka na światło dzięki posiadanemu zmysłowi wzroku. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm podano i omówiono sposoby przeprowadzania badań wizualnych złączy spawanych ze stali i tworzyw termoplastycznych oraz zasady oceny jakości tych złączy. Wykonywanie badań wizualnych wymaga stosowania odpowiednich środków. Środki te opisano w odrębnych podrozdziałach opracowania. Informacje uzupełniające obejmują dane na temat badań makroskopowych złączy spawanych, fraktografii przełomów, barw nalotowych i różnego typu korozji. Dla łatwego dotarcia czytelników do materiałów źródłowych zestawiono, na końcu opracowania, wykaz norm i wykorzystanej literatury.

Spis treści

1. WSTĘP / 7

2. PODSTAWY BADAŃ WIZUALNYCH / 8
2.1. Współczesny pogląd na budowę materii / 8
2.2. Promieniowanie elektromagnetyczne / 11
2.3. Dualizm falowo-korpuskularny światła / 15
2.4. Optyka geometryczna / 15
2.4.1. Prawo odbicia / 17
2.4.2. Prawo załamania / 21
2.4.3. Wady układów optycznych / 26
2.4.4. Dyspersja światła, barwy światła / 27
2.4.5. Interferencja, ugięcie i polaryzacja światła / 30
2.5. Fotometria / 35
2.5.1. Natężenie źródła światła (światłość) / 37
2.5.2. Strumień świetlny / 38
2.5.3. Natężenie oświetlenia (oświetlenie) / 40
2.5.4. Luminancja (jaskrawość) / 41
2.6. Zmysł wzroku / 44
2.6.1. Rola siatkówki i ośrodkowego układu nerwowego / 46
2.6.2. Ostrość wzroku / 47
2.6.3. Pole widzenia / 49
2.6.4. Kąt widzenia / 49
2.6.5. Widzenie barw / 51
2.6.6. Akomodacja i adaptacja oka / 53
2.6.7. Wybrane wady wzroku / 55
2.6.8. Złudzenia optyczne / 56
2.7. Podstawowe określenia i definicje stosowane w badaniach wizualnych / 58
2.8. Ogólne zasady badań wizualnych / 60

3. BADANIA WIZUALNE ZŁĄCZY SPAWANYCH WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 17637 / 66
3.1. Elementy złącza spawanego / 66
3.2. Pojęcie niezgodności i wady / 67
3.3. Warunki badań / 68
3.4. Personel / 69
3.5. Zakres badań / 69
3.6. Badania wizualne przygotowania elementów do spawania / 70
3.7. Badania wizualne podczas spawania / 70
3.8. Badania wizualne gotowych złączy spawanych / 71
3.8.1. Czyszczenie i obróbka / 71
3.8.2. Kształt i wymiary / 74
3.8.3. Grań i lico spoiny / 75
3.8.4. Obróbka cieplna po spawaniu / 75
3.9. Badania wizualne gotowych złączy spawanych / 75
3.9.1. Spoiny usuwane częściowo / 76
3.9.2. Spoiny usuwane w całości / 76
3.9.3. Badania po naprawie / 76
3.10. Protokół badań wizualnych / 76

4. OCENA JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH Z METALI NA PODSTAWIE BADAŃ WIZUALNYCH / 77
4.1. Poziomy jakości złączy spawanych / 77
4.2. Poziomy akceptacji wskazań / 94
4.3. Przykłady oceny jakości złączy spawanych z metali / 94

5. BADANIA WIZUALNE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH W PÓŁPRODUKTACH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH / 111
5.1. Charakterystyka polimerów / 111
5.2. Badania wizualne połączeń spawanych z tworzyw termoplastycznych według normy PN-EN 13100-1 / 113
5.3. Klasyfikacja niezgodności w połączeniach spawanych z tworzyw termoplastycznych / 114
5.4. Ocena jakości połączeń spawanych z tworzyw termoplastycznych / 119

6. ŚRODKI DO BADAŃ WIZUALNYCH / 132
6.1. Sprawdziany, szablony, przymiary i przyrządy / 132
6.2. Mikroskop / 135
6.3. Lusterka / 138
6.4. Lupy / 138
6.5. Spoinomierze / 143
6.6. Wyposażenie do badań endoskopowych / 145
6.6.1. Boroskopy / 146
6.6.2. Fiberoskopy / 148
6.6.3. Wideoskopy / 151
6.6.4. Postępowanie z wyposażeniem endoskopowym / 156
6.7. Źródła światła / 158
6.8. Środki czystości / 159

7. ZASADY ORGANIZACJI BADAŃ WIZUALNYCH / 161
7.1. Organizacja badań wizualnych / 161
7.2. Instrukcja badania wizualnego / 162
7.3. Przykłady instrukcji badania wizualnego złączy spawanych / 166

8. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE / 171
8.1. Badania makroskopowe złączy spawanych / 171
8.2. Fraktografia przełomów / 174
8.3. Barwy nalotowe i pomiary temperatury / 176
8.4. Wprowadzenie do korozji / 178
8.5. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących według normy PN-EN ISO 9712 / 186

9. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH I ZWIĄZANYCH / 195

10. LITERATURA / 195