Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 3499
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Jan Strojny, Jan Strzałka
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

rok wydania: 2019, wydanie jedenaste
ilość stron: 224
ISBN: 9788373946392
format: B5
oprawa: miękka

Opis
W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń elektroenergetycznych przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej.

Omówiono również podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego.

Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

NOWE WYDANIE zawiera dodatkowe informacje na temat badań i pomiarów eksploatacyjnych niektórych urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, linie kablowe, urządzenia napędowe, spawarki, urządzenia prostownikowe i akumulatorowe).

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Spis treści

Wstęp / 9
1. Pola elektromagnetyczne / 11
1.1. Informacje wstępne / 11
1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka / 14
1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki / 17
1.4. Środki i metody ograniczające narażenie na PEM / 20
Pytania / 21

2. Elektryczność statyczna / 22
2.1. Zagrożenia powodowane elektrycznością statyczną / 23
2.2. Zapobieganie elektryczności statycznej / 27
2.3. Ochrona urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi wprowadzanymi przez personel / 29
Pytania / 31

3. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych / 32
3.1. Warunki pracy urządzeń elektrycznych / 32
3.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna / 34
3.3. Instrukcja eksploatacji / 34
3.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji / 35
3.5. Organizacja bezpiecznej pracy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 marca 2020 r.) / 36
3.6. Sprzęt ochronny / 42
3.7. Zapobieganie zagrożeniom pożarowym / 44
Pytania / 44

4. Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych / 45
4.1. Generatory / 45
4.1.1. Zasady budowy i działania / 45
4.1.2. Uruchomienie generatora synchronicznego / 47
4.1.3. Zasady ruchu i eksploatacji generatorów / 47
4.1.4. Przeciążenie generatora / 48
4.1.5. Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora / 48
Pytania / 48

4.2. Transformatory energetyczne / 49
4.2.1. Podział transformatorów / 49
4.2.2. Budowa i parametry transformatorów / 50
4.2.3. Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych / 52
4.2.4. Oględziny, przeglądy i remonty transformatorów / 53
4.2.5. Postępowanie w przypadku awarii i zakłóceń / 53
4.2.6. Zakres badań eksploatacyjnych transformatorów energetycznych / 54
4.2.7. Badania i pomiary transformatorów energetycznych / 61
4.2.7.1. Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów / 61
4.2.7.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów / 63
4.2.7.3. Badania oleju / 63
4.2.7.4. Pomiar rezystancji uziemień roboczych transformatorów / 64
Pytania / 64

4.3. Stacje elektroenergetyczne / 64
4.3.1. Podział stacji ze względu na warunki eksploatacji / 64
4.3.2. Czynności łączeniowe / 66
4.3.3. Oględziny i przeglądy / 67
4.3.4. Zakres i terminy pomiarów i prób eksploatacyjnych / 68
4.3.5. Urządzenia zawierające sześciofluorek siarki SF / 72
Pytania / 73

4.4. Sieci napowietrzne / 73
4.4.1. Wymagania dotyczące montażu linii napowietrznych / 75
4.4.2. Zasady eksploatacji linii napowietrznych / 76
4.4.3. Zakres badań eksploatacyjnych linii napowietrznych / 77
Pytania / 79

4.5. Linie kablowe / 79
4.5.1. Klasyfikacja i określenia / 79
4.5.2. Zasady eksploatacji linii kablowych / 80
4.5.3. Badania i pomiary eksploatacyjne linii kablowych / 83
4.5.3.1. Sprawdzenie ciągłości żył / 83
4.5.3.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej / 84
4.5.3.3. Próba napięciowa kabla / 84
Pytania / 86

4.6. Instalacje elektryczne / 86
4.6.1. Uklady sieciowe / 88
4.6.2. Zasady doboru i układania przewodów w instalacjach / 89
4.6.3. Dobór zabezpieczeń przewodów / 91
4.6.4. Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji / 92
4.6.5. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych / 93
Pytania / 96

4.7. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej / 96
4.7.1. Zastosowanie i budowa kondensatorów elektroenergetycznych / 96
4.7.2. Zasady eksploatacji baterii kondensatorów / 97
Pytania / 103

4.8. Elektryczne urządzenia napędowe / 103
4.8.1. Rozruch i regulacja prędkości silników asynchronicznych / 106
4.8.2. Dobór silników do warunków  107
4.8.3. Zabezpieczenia silników / 108
4.8.4. Zasady eksploatacji silników / 109
4.8.5. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń napędowych / 109
4.8.6. Zakres badań eksploatacyjnych silników elektrycznych / 111
4.8.7. Badania i pomiary urządzeń napędowych / 113
4.8.7.1. Pomiar rezystancji uzwojeń silników / 113
4.8.7.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników / 113
4.8.7.3. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej / 114
Pytania / 114

4.9. Urządzenia oświetleniowe / 114
4.9.1. Określenia i wymagania / 114
4.9.2. Oględziny i przeglądy / 117
Pytania / 119

4.10. Urządzenia elektrotermiczne / 119
4.10.1. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrotermicznych / 120
4.10.1.1. Urządzenia reyzstancyjne (oporowe) / 120
4.10.1.2. Urządzenia elektrodowe / 120
4.10.1.3. Urządzenia łukowe / 121
4.10.1.4. Urządzenia indukcyjne / 121
4.10.2. Pomiary i regulacja temperatury w urządzeniach elektrotermicznych / 122
4.10.3. Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych / 122
4.10.4. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych / 123
4.10.5. Zakres badań i wymagań technicznych urządzeń elektrotermicznych / 124
Pytania / 125

4.11. Zespoły prądotwórcze / 126
4.11.1. Ogólne zasady eksploatacji / 126
4.11.2. Uruchomienie i zatrzymywanie zespołu prądotwórczego / 126
4.11.3. Środki ostrożności przy obsłudze zespołów prądotwórczych / 127
Pytania / 128

4.12. Elektrofiltry / 128
4.12.1. Wymagania dotyczące instalacji / 129
4.12.2. Zasady eksploatacji elektrofiltrów / 130
Pytania / 131

4.13. Urządzenia prostownikowe i akumulatory / 132
4.13.1. Rodzaje i charakterystyka akumulatorów / 133
4.13.2. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorów / 135
4.13.3. Oględziny i przeglądy urządzeń prostownikowych i akumulatorów / 136
4.13.4.  Przebieg  oraz  ocena  wyników  pomiarów  urządzeń  prostownikowych i akumulatorów / 137
Pytania / 139

4.14. Urządzenia energoelektroniczne / 139
4.14.1. Budowa i właściwości urządzeń energoelektronicznych / 140
4.14.2.  Zabezpieczenia  przetężeniowe  i  ziemnozwarciowe  urządzeń  energoelektronicznych / 141
4.14.3. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach energoelektronicznych / 142
4.14.4. Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych / 143
4.14.5. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych / 145
4.14.6. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych / 145
Pytania / 146

4.15. Urządzenia spawalnicze / 146
4.15.1. Klasyfikacja i zasady eksploatacji / 146
4.15.2. Badania i pomiary eksploatacyjne spawarek elektrycznych / 149
4.15.2.1. Pomiar rezystancji izolacji spawarki / 149
4.15.2.2. Pomiar rezystancji izolacji transformatorów zainstalowanych w spawarkach / 150
4.15.2.3. Pomiar napięcia biegu jałowego po stronie wtórnej spawarek i zgrzewarek / 150
4.15.2.4. Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej / 151
Pytania / 151

5. Zasady stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem / 152
5.1. Klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożenia / 152
5.2.  Zasady  budowy  i  doboru  urządzeń  elektrycznych  do  pracy  w  warunkach zagrożenia wybuchem / 153
5.3.  Zasady  eksploatacji  urządzeń  elektrycznych  w  warunkach  zagrożenia wybuchowego / 155
5.4. Oględziny i przeglądy urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego / 156
Pytania / 159

6. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa / 160
6.1. Rodzaje i charakterystyka przepięć / 160
6.2. Zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych / 160
6.3. Zasady ochrony przeciwprzepięciowej / 163
Pytania / 165

7. Ochrona przeciwporażeniowa / 166
7.1. Działanie prądu elektrycznego na człowieka / 166
7.2. Zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem / 167
7.3. Organizacyjne środki ochrony przeciwporażeniowej / 167
7.4. Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej / 168
7.4.1. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1 kV / 168
7.4.1.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) / 169
7.4.1.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) / 171
7.4.2. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV / 180
7.5. Przewody ochronne i wyrównawcze / 183
7.6.  Badania  odbiorcze  i  eksploatacyjne  środków  ochrony  przeciwporażeniowej / 185
7.6.1. Ogólne zasady wykonywania badań / 185
7.6.2. Zasady wykonywania badań i pomiarów / 185
7.6.2.1. Badania i pomiary ochrony podstawowej / 185
7.6.2.2. Badania i pomiary ochrony przy uszkodzeniu / 186
7.6.2.3. Badania i pomiary eksploatacyjne w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV / 190
Pytania / 193

8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej / 194
Pytania / 197

9. Zbiorcze zestawienie pytań i odpowiedzi / 198

Bibliografia / 221


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl