Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

  • Dodaj recenzję:
  • 2514
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: dr inż. Mariusz Łaciak
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

rok wydania: 2019, wydanie szóste
ilość stron: 220
ISBN: 9788373946453
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Opisane zostały własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Po raz pierwszy w literaturze krajowej poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki.

Drugi blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska.

Książka będzie użyteczna w pracy zarówno służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże zaznajomić się z zagrożeniami występującymi w branży gazowniczej i pozwoli, często przed czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować.

Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń gazowniczych.

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Spis treści

Wstęp / 9

1. Gazy stosowane w przemyśle / 11
1.1. Własności palne i wybuchowe gazów / 11
1.2. Gazy przemysłowe / 14
1.3. Skroplony gaz ziemny LNG / 17
1.4. Paliwa gazowe / 18
1.5. Analiza procesów spalania w aspekcie kontroli emisji zanieczyszczeń / 20
1.6. Składniki paliw gazowych i ich właściwości toksyczne / 21
1.7. Jakość gazu rozprowadzanego siecią gazową / 26
1.8. Wymagania techniczne dotyczące budowy elementów wyposażenia instalacji rozprowadzania gazów węglowodorowych C3–C4 / 28
1.8.1. Wprowadzenie / 28
1.8.2. Gazy węglowodorowe C3–C4 wykorzystywane do zasilania odbiorców / 29
1.8.3. Sposoby zasilania odbiorców gazem węglowodorowym C3–C4 / 31
1.8.4. Zbiorniki magazynowe gazów węglowodorowych C3–C4 / 34
1.8.5. Przewody instalacji przyłączeniowych gazów węglowodorowych C3–C4 / 41
Pytania / 44

2. Eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych / 45
2.1. Ogólne wymogi eksploatacyjne urządzeń gazowych / 45
2.2. Instalacje i urządzenia gazowe / 46
2.2.1. Zagrożenia i wytyczne / 46
2.2.2. Zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych / 48
2.3. Zakres wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe / 50
2.3.1. Informacje ogólne / 50
2.3.2. Kontrola stanu technicznego kurków głównych / 59
2.3.3. Kontrola innych elementów wyposażenia instalowanych bezpośrednio w sąsiedztwie kurka głównego / 59
2.3.4. Kontrola przewodów gazowych na poziomie piwnic / 60
2.3.5. Przegląd techniczny odcinków przewodów gazowych do zaworów odcinających gazomierzy lub odgałęzień na poszczególnych kondygnacjach / 61
2.3.6. Kontrola stanu technicznego gazomierzy / 62
2.3.7. Zakres kontroli instalacji gazowych w poszczególnych mieszkaniach / 62
2.3.8. Kontrola stanu technicznego urządzeń gazowych / 63
2.3.9. Kontrola sprawności technicznej odprowadzenia spalin z urządzeń gazowych i wentylacji pomieszczeń, w których są instalowane / 65
Pytania / 66

3. Sieci gazowe / 67
3.1. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych / 69
3.2. Przewody wewnętrzne gazowych sieci przemysłowych / 71
3.3. Organizacja i ogólne zasady prowadzenia prac gazoniebezpiecznych / 72
3.4. BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych / 75
3.4.1. Roboty ziemne / 75
3.4.2. Eksploatacja sieci gazowych i przyłączy / 76
3.4.3. Przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji / 78
3.4.4. Klasy lokalizacji i strefy kontrolowane gazociągów / 80
3.4.5. Gazociągi na gruntach niestabilnych / 81
3.4.6. Przeprowadzanie prac na stacjach gazowych / 84
3.4.6.1. Budowa stacji gazowych / 84
3.4.6.2. Oznakowanie stacji gazowych / 88
3.4.6.3. Dokumentacja techniczna i instrukcje / 88
3.4.6.4. Eksploatacja stacji gazowych / 89
3.4.6.5. Redukcja hałasu na stacjach gazowych / 91
3.4.7. Prace gazoniebezpieczne w nawanialniach / 92
3.4.8. Prace gazoniebezpieczne w tłoczni gazu / 92
3.5. Podłączanie nowo wykonanych gazociągów oraz przyłączy domowych / 93
3.6. Przyłącza gazowe / 94
3.7. Wymagania kwalifikacyjne pracowników / 95
3.8. Przyczyny awarii sieci gazowej / 96
3.8.1. Informacje ogólne / 96
3.8.2. Korozja elementów stalowych / 98
3.8.3. Ochrona antykorozyjna / 99
3.9. Stan sieci gazowej / 101
3.10. Kontrola sieci gazowej / 102
3.11. Metody rehabilitacji technicznej gazociągów / 105
Pytania / 109

4. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe / 111
4.1. Warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych / 111
4.1.1. Wprowadzenie / 111
4.1.2. Inicjacja wybuchowa / 114
4.1.3. Wybuch i jego parametry / 117
4.1.4. Zagrożenie w pomieszczeniu kuchennym / 118
4.2. Ocena zagrożenia wybuchem / 120
4.2.1. Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową / 120
4.2.2. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia / 121
4.3. Klasy odporności pożarowej / 124
4.3.1. Część podziemna budynku / 125
4.3.2. Wyłączenia od stosowania klas odporności / 125
4.3.3. Odporność pożarowa elementów budynku / 125
4.3.4. Przekrycie dachu / 127
4.3.5. Pomieszczenia zagrożone wybuchem / 128
4.3.6. Dach nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem / 128
4.4. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów / 129
4.5. Temperatura powierzchni urządzeń i instalacji / 129
4.6. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych / 130
4.6.1. Stacje paliw, zbiorniki paliw / 130
4.6.2. Zbiorniki materiałów palnych / 131
4.6.3. Woda dla stref pożarowych / 131
4.7. Strefy zagrożenia wybuchem i zasady ich wyznaczania / 132
4.7.1. Podstawowe założenia / 132
4.7.2. Zasięg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym / 135
4.7.3. Zasięg stref przy rozpraszaniu strumieniowym / 136
4.8. Wentylacja jako jeden z głównych systemów bezpieczeństwa w gazownictwie / 137
4.8.1. Zasady ustalania wentylacji naturalnej kategorii A / 137
4.8.2. Kryterium występowania wentylacji kategorii B / 139
4.8.3. Wentylacja w kotłowniach gazowych / 141
4.9. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed wybuchem / 142
4.10. Wymagania budowlane / 143
4.11. Oddziaływanie promieniowania cieplnego na ludzi i otoczenie / 144
Pytania / 146

5. Bezpieczeństwo i potencjalne zagrożenia ze strony LNG / 147
5.1. Rodzaje zagrożeń LNG / 147
5.1.1. Chmury (obłoki) par LNG / 148
5.1.2. Niska temperatura / 148
5.1.3. Rozwarstwienie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku / 149
5.1.4. Gwałtowne odparowywanie LNG / 151
5.1.5. BLEVE / 154
5.1.6. Uderzenie hydrauliczne / 154
5.2. Odparowanie metanu – etap rozładunku / 155
5.2.1. Różnica ciśnień roboczych / 156
5.2.2. Energia pochodząca od pomp / 156
5.2.3. Wnikanie ciepła przez rurociąg rozładunkowy / 156
5.2.4. Wnikanie ciepła do zbiorników metanowców / 157
5.2.5. Pary powracające do zbiorników tankowców / 157
5.2.6. Eksploatacja rurociągów procesowych / 157
5.3. Odparowanie metanu – etap magazynowania / 158
5.3.1. Wnikanie ciepła do wnętrza zbiornika / 158
5.3.2. Nagłe spadki ciśnienia barometrycznego / 158
5.4. Oddziaływanie LNG na środowisko / 159
5.5. Zagospodarowanie oparów / 159
5.6. Wymagania bezpieczeństwa w operacjach LNG / 159
5.6.1. Pierwszy poziom zabezpieczenia (ang. primary containment) / 160
5.6.2. Drugi poziom zabezpieczenia (ang. secondary containment) / 161
5.6.3. Systemy ochronne (ang. safeguard systems) / 161
5.6.4. Odległości bezpieczne (ang. separation distances) / 162
5.6.5. Standardy branżowe/zgodność z przepisami / 162
Pytania / 162

6. Piece przemysłowe – obsługa i kontrola / 163
6.1. Zasady obsługi pieców / 166
6.2. Palniki gazowe / 167
6.3. Prawidłowa obsługa palników gazowych / 170
6.4. Eksploatacja pieców grzewczych / 172
6.5. Wybuchy w urządzeniach piecowych / 176
6.6. Uruchamianie pieców / 179
6.7. Szkolenie załogi / 180
Pytania / 181

7. Ochrona środowiska w energetyce / 182
7.1. Struktura zużycia energii / 182
7.2. Elektrownie jako emitery zanieczyszczeń / 182
7.3. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń / 184
7.4. Ochrona wód / 184
7.5. Urządzenia energetyczne emitujące hałas / 188
7.6. Odpady paleniskowe / 192
7.6.1. Właściwości odpadów paleniskowych / 193
7.6.2. Wpływ składowisk odpadów paleniskowych na zanieczyszczenie atmosfery / 194
7.6.3. Szkodliwość odpadów dla zdrowia / 194
7.6.4. Odpady z półsuchej instalacji odsiarczania spalin (IOS) / 195
7.7. Ochrona terenu / 195
Pytania / 196

8. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad bhp / 197
8.1. Odpowiedzialność karna pracodawcy / 198
8.2. Odpowiedzialność pracownika / 198
Pytania / 198

9. Zbiorcze zestawienie pytań i odpowiedzi / 199

Bibliografia / 230