Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

  • Dodaj recenzję:
  • 2514
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: dr inż. Mariusz Łaciak
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

rok wydania: 2017, wydanie piąte
ilość stron: 220
ISBN: 9788373946453
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Opisane zostały własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Po raz pierwszy w literaturze krajowej poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki.

Drugi blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska.

Książka będzie użyteczna w pracy zarówno służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże zaznajomić się z zagrożeniami występującymi w branży gazowniczej i pozwoli, często przed czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować.

Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń gazowniczych.

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Spis treści

Wstęp / 7

1. Gazy stosowane w przemyśle / 9
1.1. Własności palne i wybuchowe gazów / 9
1.2. Gazy przemysłowe / 12
1.3. Skroplony gaz ziemny LNG / 15
1.4. Paliwa gazowe / 15
1.5. Analiza procesów spalania w aspekcie kontroli emisji zanieczyszczeń / 18
1.6. Składniki paliw gazowych i ich właściwości toksyczne / 19
1.7. Jakość gazu rozprowadzanego siecią gazową / 24
1.8. Wymagania techniczne dotyczące budowy elementów wyposażenia in-stalacji rozprowadzania gazów węglowodorowych C3–C4 / 25
1.8.1. Wprowadzenie / 25
1.8.2. Gazy węglowodorowe C3–C4 wykorzystywane do zasilania odbiorców / 26
1.8.3. Sposoby zasilania odbiorców gazem węglowodorowym C3–C4 / 28
1.8.4. Zbiorniki magazynowe gazów węglowodorowych C3–C4 / 31
1.8.5. Przewody instalacji przyłączeniowych gazów węglowodorowych C3–C4 / 38
Pytania / 42

2. Eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych / 43
2.1. Ogólne wymogi eksploatacyjne urządzeń gazowych / 43
2.2. Instalacje i urządzenia gazowe / 44
2.2.1. Zagrożenia i wytyczne / 44
2.2.2. Zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych / 46
2.3. Zakres wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe / 48
2.3.1. Kontrola stanu technicznego kurków głównych / 57
2.3.2. Kontrola innych elementów wyposażenia instalowanych bezpośrednio w sąsiedztwie kurka głównego / 57
2.3.3. Kontrola przewodów gazowych na poziomie piwnic / 58
2.3.4. Przegląd techniczny odcinków przewodów gazowych do zaworów odcinających gazomierzy lub odgałęzień na poszczególnych kondygnacjach / 59
2.3.5. Kontrola stanu technicznego gazomierzy / 60
2.3.6. Zakres kontroli instalacji gazowych w poszczególnych mieszkaniach / 60
2.3.7. Kontrola stanu technicznego urządzeń gazowych / 61
2.3.8. Kontrola sprawności technicznej odprowadzenia spalin z urządzeń gazowych i wentylacji pomieszczeń, w których są instalowane / 63
Pytania / 64

3. Sieci gazowe / 65
3.1. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych / 67
3.2. Przewody wewnętrzne gazowych sieci przemysłowych / 69
3.3. Organizacja i ogólne zasady prowadzenia prac gazoniebezpiecznych / 70
3.4. BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych / 73
3.4.1. Roboty ziemne / 73
3.4.2. Eksploatacja sieci gazowych i przyłączy / 74
3.4.3. Przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji / 76
3.4.4. Przeprowadzanie prac na stacjach gazowych / 78
3.5. Podłączanie nowo wykonanych gazociągów oraz przyłączy domowych / 86
3.6. Przyłącza gazowe / 87
3.7. Wymagania kwalifikacyjne pracowników / 88
3.8. Usuwanie awarii sieci gazowych / 89
3.9. Stan sieci gazowej / 90
3.10. Kontrola sieci gazowej / 91
3.11. Metody rehabilitacji technicznej gazociągów / 93
Pytania / 98

4. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe / 100
4.1. Warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych / 100
4.1.1. Inicjacja wybuchowa / 103
4.1.2. Wybuch i jego parametry / 106
4.1.3. Zagrożenie w pomieszczeniu kuchennym / 108
4.2. Ocena zagrożenia wybuchem / 110
4.2.1. Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową / 110
4.2.2. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia / 111
4.3. Klasy odporności pożarowej / 113
4.3.1. Część podziemna budynku / 114
4.3.2. Wyłączenia od stosowania klas odporności / 115
4.3.3. Odporność pożarowa elementów budynku / 115
4.3.4. Przekrycie dachu / 117
4.3.5. Pomieszczenia zagrożone wybuchem / 117
4.3.6. Dach nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem / 118
4.4. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów / 118
4.5. Temperatura powierzchni urządzeń i instalacji / 119
4.6. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych / 120
4.6.1. Stacje paliw, zbiorniki paliw / 120
4.6.2. Zbiorniki materiałów palnych / 121
4.6.3. Woda dla stref pożarowych / 121
4.7. Strefy zagrożenia wybuchem i zasady ich wyznaczania / 122
4.7.1. Podstawowe założenia / 122
4.7.2. Zasięg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym / 125
4.7.3. Zasięg stref przy rozpraszaniu strumieniowym / 125
4.8. Wentylacja jako jeden z głównych systemów bezpieczeństwa w gazownictwie / 127
4.8.1. Zasady ustalania wentylacji naturalnej kategorii A / 127
4.8.2. Kryterium występowania wentylacji kategorii B / 129
4.8.3. Wentylacja w kotłowniach gazowych / 131
4.9. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed wybuchem / 132
4.10. Wymagania budowlane / 133
4.11. Oddziaływanie promieniowania cieplnego na ludzi i otoczenie / 133
Pytania / 136

5. Bezpieczeństwo i potencjalne zagrożenia ze strony LNG / 137
5.1. Rodzaje zagrożeń LNG / 137
5.1.1. Chmury (obłoki) par LNG / 138
5.1.2. Niska temperatura / 138
5.1.3. Rozwarstwienie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku / 139
5.1.4. Gwałtowne odparowywanie LNG / 141
5.1.5. BLEVE / 144
5.1.6. Uderzenie hydrauliczne / 144
5.2. Odparowanie metanu – etap rozładunku / 145
5.2.1. Różnica ciśnień roboczych / 145
5.2.2. Energia pochodząca od pomp / 146
5.2.3. Wnikanie ciepła przez rurociąg rozładunkowy / 146
5.2.4. Wnikanie ciepła do zbiorników metanowców / 147
5.2.5. Pary poracające do zbiorników tankowców / 147
5.2.6. Eksploatacja rurociągów procesowych / 147
5.3. Odparowanie metanu – etap magazynowania / 148
5.3.1. Wnikanie ciepła do wnętrza zbiornika / 148
5.3.2. Nagłe spadki ciśnienia barometrycznego / 148
5.4. Oddziaływanie LNG na środowisko149
5.5. Zagospodarowanie oparów / 149
5.6. Wymagania bezpieczeństwa w operacjach LNG / 149
5.6.1. Pierwszy poziom zabezpieczenia (ang. primary containment) / 150
5.6.2. Drugi poziom zabezpieczenia (ang. secondary containment) / 151
5.6.3. Systemy ochronne (ang. safeguard systems) / 151
5.6.4. Odległości bezpieczne (ang. separation distances) / 152
5.6.5. Standardy branżowe/zgodność z przepisami / 152
Pytania / 153

6. Piece przemysłowe – obsługa i kontrola / 154
6.1. Zasady obsługi pieców / 157
6.2. Palniki gazowe / 158
6.3. Prawidłowa obsługa palników gazowych / 161
6.4. Eksploatacja pieców grzewczych / 163
6.5. Wybuchy w urządzeniach piecowych / 167
6.6. Uruchamianie pieców / 169
6.7. Szkolenie załogi / 171
Pytania / 172

7. Ochrona środowiska w energetyce / 173
7.1. Struktura zużycia energii / 173
7.2. Elektrownie jako emitery zanieczyszczeń / 173
7.3. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń / 175
7.4. Ochrona wód / 175
7.5. Urządzenia energetyczne emitujące hałas / 178
7.6. Odpady paleniskowe / 182
7.6.1. Właściwości odpadów paleniskowych / 183
7.6.2. Wpływ składowisk odpadów paleniskowych na zanieczyszczenie atmosfery / 184
7.6.3. Szkodliwość odpadów dla zdrowia / 185
7.6.4. Odpady z półsuchej instalacji odsiarczania spalin (IOS) / 186
7.7. Ochrona terenu / 186
Pytania / 187

8. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad bhp / 188
8.1. Odpowiedzialność karna pracodawcy / 189
8.2. Odpowiedzialność pracownika / 189
Pytania / 189

9. Zbiorcze zestawienie pytań i odpowiedzi / 190

Bibliografia / 217