Wpływ układu przegród w budynku na przepływ dymu w warunkach pożaru

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5273
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej

Praca opublikowana jest w otwartym dostępie (Open Access)

Wpływ układu przegród w budynku na przepływ dymu w warunkach pożaru
ebook PDF

 

 

rok wydania: 2021

ISBN 978-83-249-8583-8

format: PDF
liczba stron: 134 (PDF)
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 7,16 MB

Wpływ układu przegród w budynku na przepływ dymu w warunkach pożaru ebook PDF

 

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 7

Od Autora / 9

1. Wprowadzenie / 13
1.1. Przepływ dymu w obiekcie budowlanym / 13
1.2. Systemy wentylacji pożarowej / 17
1.3. Wentylacja oddymiająca / 18
1.4. Wymiarowanie systemów wentylacji oddymiającej / 21
1.5. Problematyka badań nad przepływem dymu w układach przegród budowlanych / 23

2. Zagrożenia związane z dymem a bezpieczeństwo pożarowe w budynku / 27
2.1. Zagrożenia związane z dymem / 27
2.2. Kryteria akceptowalności ryzyka związanego z zadymieniem / 31

3. Przepływ dymu przez układ przegród budowlanych / 35
3.1. Rozwój pożaru a przepływ dymu w układzie pomieszczeń / 35
3.2. Wypływ dymu z pomieszczenia objętego pożarem / 38
3.3. Określanie masowego strumienia dymu płynącego pod przegrodą poziomą / 41
3.4. Określanie masowego strumienia dymu wpływającego do zbiornika dymu / 46

4. Modelowanie przepływu dymu / 51
4.1. Modelowanie fizykalne / 51
4.2. Modelowanie strefowe / 54
4.3. Metoda obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) / 56

5. Badania eksperymentalne i poczynione założenia / 67
5.1. Podsumowanie autorskich badań eksperymentalnych / 67
5.2. Wybrany układ przegród budowlanych / 70
5.3. Założenia do obliczeń numerycznych / 71
5.4. Określanie masowego strumienia przepływu w wybranej płaszczyźnie / 73
5.5. Model fizykalny wykorzystany do walidacji obliczeń / 75

6. Określenie przepływu dymu w wybranym układzie przegród budowlanych / 79
6.1. Eksperyment 1 – wpływ wielkości i kształtu lokalu oraz lokalizacji pożaru na masowy strumień dymu / 79
6.2. Eksperyment 2 – wpływ wielkości otworu w przegrodzie pionowej na masowy strumień dymu / 85
6.3. Eksperyment 3 – wpływ głębokości przegrody poziomej na przepływ dymu / 99

7. Podsumowanie i wnioski / 111
Bibliografia / 115

 

Streszczenie
Monografia obejmuje zagadnienia związane z niewymuszonym przepływem dymu przez układy przegród budowlanych w wielkokubaturowych obiektach budowlanych, co ma praktyczne znaczenie w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej. Skuteczny system wentylacji musi odbierać każdy przepływ dymu mający miejsce w budynku – a zatem istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy parametrami systemu wentylacji, poziomem bezpieczeństwa w obiekcie budowlanym oraz układem przegród budowlanych, jakie na swojej drodze pokonuje dym. Istniejące modele analityczne przepływu dymu uwzględniają architekturę obiektu jako jeden z warunków brzegowych. Jak pokazują prace walidacyjne, prowadzone również przez Autora, to uwzględnienie jest prawidłowe tylko dla wąskiego zakresu zmienności wymiarów przegród, bliskich konfiguracji eksperymentalnej, będącej odniesieniem dla poszczególnych modeli. Z uwagi na powyższe, w modelach zawarto duże marginesy bezpieczeństwa – często bezzasadne, podnoszące koszty instalacji niewspółmiernie do wpływu tego przewymiarowania na bezpieczeństwo użytkowników budynku.
Rozważania prowadzone w monografii ograniczono do wielkokubaturowego obiektu handlowego, w którym znajdują się lokale handlowe i pasaż handlowy.
Najważniejszym wnioskiem płynącym z badań opisanych w monografii jest możliwość znaczącego podniesienia bezpieczeństwa pożarowego użytkowników lokali handlowych poprzez zwiększenie wymiarów otworów wejściowych do tych lokali. Przeprowadzone badania wskazują, że zwiększenie wejścia generuje mniejszy koszt w odniesieniu do wymiarowania systemu wentylacji, niż wcześniej sugerowano. Wskazuje to na możliwość efektywnego ekonomicznie podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie poprzez zmianę sposobu kształtowania przegród budowlanych.