C13/2018 Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5142
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 978-83-249-8521-0

  • szt.
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw

ebook PDF

 

rok wydania: 2018
numer w serii: C13/2018
ilość stron: 36
ISBN: 978-83-249-8521-0

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 8 MB

 

Opis
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru przekryć dachowych i tarasowych, wykonywanych w odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni izolacji wodochronnej. W opracowaniu nie podano szczegółowych wymagań dotyczących całości przekrycia w rozumieniu definicji zamieszczonych w punkcie 1.2, lecz jedynie wymagania dotyczące wyrobów izolacyjnych, czyli termo- i hydroizolacyjnych. Wymagania dotyczące pozostałych warstw przedstawiono jedynie sygnalnie. Opracowanie obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji, warunków dopuszczenia do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych, wykonywania izolacji wodochronnych i termicznych przekryć w układach odwróconych oraz kryteriów odbioru. Roboty izolacyjne objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze. Podane zalecenia nie są obligatoryjne i mają stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców robót hydroizolacyjnych oraz inspektorów nadzoru w procesie projektowania, wykonywania i odbioru robót. Przedstawione wymagania mogą być traktowane jako pomoc przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
1.3. Zalety i wady stropodachów o odwróconym układzie warstw / 9
2. Dokumentacja / 10
2.1. Wymagania ogólne / 10
2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 10
3. Wymagania ogólne dotyczące stropodachów o odwróconym układzie warstw. Wyroby stosowane w obrębie przekrycia i ich funkcje / 12
3.1. Wymagania ogólne / 12
3.2. Wyroby stosowane w przekryciach i ich funkcje / 13
4. Wymagania formalne dotyczące materiałów i wyrobów stosowanych w przekryciach o odwróconym układzie warstw / 14
4.1. Wymagania ogólne / 14
4.2. Przyjęcie wyrobów na budowę i ich przechowywanie / 16
5. Podłoża w stropodachach o odwróconym układzie warstw / 16
5.1. Wymagania ogólne / 16
5.2. Podłoża z płyt żelbetowych / 17
5.3. Podłoża z gładzi cementowej lub z gotowych mieszanek na bazie cementu / 18
6. Warstwy hydroizolacyjne / 18
6.1. Wyroby hydroizolacyjne / 18
6.2. Układanie warstw hydroizolacyjnych / 20
7. Warstwy termoizolacyjne / 23
7.1. Wyroby termoizolacyjne / 23
7.2. Wymagania w zakresie układania warstw termoizolacyjnych / 25
8. Zasady wykonywania elementów wykończeniowych / 26
8.1. Dylatacje / 26
8.2. Obróbki elementów wyprowadzonych ponad powierzchnię warstwy nawierzchniowej / 27
8.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych / 28
9. Odbiór robót / 29
9.1. Kontrola jakości robót / 29
9.2. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru robót / 29
Bibliografia / 30
Normy i dokumenty normatywne / 30
Przepisy prawne / 30
Literatura / 31