Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki

  • Dodaj recenzję:
  • 228065
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk, Jan Sieczkowski
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2018
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1. Tynki

rok wydania: 2018
ilość stron: 37
ISBN: 978-83-249-8529-6
oprawa: miękka

Słowa kluczowe: warunki techniczne wykonania, warunki techniczne odbioru, tynk, wykonawstwo, odbiór, roboty tynkarskie, warunki techniczne, WTWiORB, roboty wykończeniowe, kontrola, wymagania, tolerancja, przygotowanie podłoża, wyprawa tynkarska, tynk zwykły, tynk elewacyjny, tynk wewnętrzny, tynk zbrojony, tynk bazowy, tynk jednowarstwowy, tynk wielowarstwowy, tynk gipsowy, tynk gipsowo-wapienny, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk mineralny, tynk akrylowy, tynk polimerowy, tynk silikatowy, tynk silikonowy, tynk szlachetny, tynkowanie

Ze wstępu

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Warunki dla rozwiązań szczególnych powinny być ustalane indywidualnie.
Niniejsze warunki techniczne obejmują:
– terminy i definicje,
– wymagania dotyczące dokumentacji budowy,
– warunki wykonania,
– kryteria odbioru robót tynkowych.
Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą:
– tynków o zwiększonej izolacyjności akustycznej, tynków przeciwpożarowych oraz osłaniających
przed promieniowaniem,
– tynków renowacyjnych,
– tynków cienkowarstwowych stosowanych w systemach ociepleniowych ETICS.
– suchych tynków.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są
następującymi kodami według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44111000-1 Materiały budowlane,
45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
1.3. Podział tynków / 9
2. Dokumentacja techniczna / 11
2.1. Projekt budowlany i specyfikacje techniczne / 11
2.2. Dokumentacja powykonawcza / 11
3. Materiały / 12
3.1. Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakładzie / 12
3.2. Masy tynkarskie przygotowywane w zakładzie / 12
3.3. Zaprawy tynkarskie przygotowywane na budowie / 12
3.4. Elementy pomocnicze / 13
3.5. Elementy mocujące / 14
4. Przygotowanie podłoża pod tynk / 14
4.1. Wymagania ogólne / 14
4.2. Podłoża pod tynki wytwarzane w zakładzie / 15
4.3. Podłoża pod tynki wytwarzane na miejscu budowy / 15
5. Wykonywanie robót tynkowych / 21
5.1. Warunki przystąpienia do robót tynkowych / 21
5.2. Wykonywanie tynków z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie  22
5.3. Wykonywanie tynków z zapraw tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy / 22
5.4. Przerwy technologiczne / 25
5.5. Obróbka powierzchni tynku / 26
5.6. Pielęgnacja tynków zwykłych / 27
6. Właściwości tynków / 27
6.1. Grubość tynku / 27
6.2. Przyczepność tynku do podłoża / 28
6.3. Mrozoodporność tynku / 28
6.4. Wygląd powierzchni otynkowanych / 29
6.5. Wady i uszkodzenia powierzchni tynku / 30
6.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku / 31
6.7. Wykończenie tynku na stykach powierzchni i przy przerwach dylatacyjnych / 32
6.8. Wykończenie naroży i obrzeży tynku / 33
7. Odbiór robót / 33
7.1. Kontrola wykonania tynków zwykłych / 33
7.2. Kontrola wykonania tynków pocienionych / 35
7.3. Odbiór końcowy / 36
8. Bibliografia / 36
8.1. Przepisy krajowe / 36
8.2. Polskie Normy / 37


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl