Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3707
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł

Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych C11/2017

rok wydania: 2017
ilość stron: 27
ISBN: 978-83-249-8483-1

Opis
W niniejszym zeszycie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podano wymagania odnośnie do pokryć dachowych z dachówki ceramicznej i cementowej z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża, właściwości wyrobów pokrywczych oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru pokrycia dachowego. Pracę uzupełniono o wymagania formalne dotyczące: dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie oraz podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja techniczna / 9
2.1. Wymagania ogólne / 9
2.2. Projekt techniczny / 9
2.3. Dokumentacja powykonawcza  / 11
3. Wymagania w zakresie ustalenia układu warstw przekrycia dachowego / 11
4. Podkłady pod pokrycia dachowe / 12
5. Wyroby pokrywcze / 13
5.1. Wymagania ogólne / 13
5.2. Przyjęcie wyrobów na budowie i ich przechowywanie / 15
5.3. Właściwości dachówek ceramicznych i cementowych / 15
6. Wymagania w zakresie wykonania  robót dekarskich / 17
6.1. Prace przygotowawcze / 17
6.2. Wymagania dotyczące wykonania pokryć / 18
7. Elementy wykończeniowe pokrycia dachowego / 20
7.1. Zasady odprowadzenia wody z powierzchni połaci dachowej  /20
7.2. Obróbki blacharskie / 21
8. Kontrola jakości robót / 21
8.1. Wymagania ogólne / 21
8.2. Etapy kontroli / 21
8.3. Kontrola podkładu / 21
8.4. Kontrola materiałów pokrywczych i materiałów pomocniczych / 22
8.5. Kontrola wykonania pokrycia / 24
9. Odbiór robót / 25
Bibliografia / 26