D2/2022 Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 217354
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Andrzej Boczkowski, Iwonna Wybrańska

  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł

D2/2022 Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Niniejsza publikacja zastępuje wydanie z 2012 r.
wydanie poprawione i uzupełnione.

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-249-8629-3
ilość stron: 368
numer w serii: D2/2022

Komitet redakcyjny serii
Redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Zastępca redaktora naczelnego dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB
Sekretarz mgr Danuta Szczepańska
Członkowie dr inż. Jan Bobrowicz, dr inż. Barbara Francke, mgr inż. Jan Sieczkowski

Recenzenci
dr inż. Marcin Sulkowski, mgr inż. Jacek Kosiorek
Redaktor prowadzący serii
mgr inż. Jan Sieczkowski
Opracowanie redakcyjne
dr Michał Gajownik, mgr Danuta Szczepańska
Projekt okładki
Ewa Kossakowska


Spis treści
Przedmowa / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.2. Terminy i definicje / 11
1.3. Oznaczenia i skróty / 25
1.4. Uczestnicy procesu budowlanego / 27
1.5. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych / 29

2. Dokumentacja techniczna / 32

3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych budynków / 33
3.1. Wymagania formalne / 33
3.2. Wymagania techniczne / 36
3.3. Zalecane wymagania w zakresie reakcji na ogień elementów instalacji elektrycznych kabli i przewodów / 49

4. Wykonanie instalacji elektrycznej. Wymagania ogólne / 57

5. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energię elektryczną / 62
5.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków / 62
5.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających / 63
5.3. Rezerwowanie zasilania / 66
5.4. Budynki zasilane napięciem do 1 kV / 67
5.5. Budynki zasilane napięciem powyżej 1 kV 69
5.6. Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających / 71
5.7. Wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń zasilających / 73
5.8. Urządzenia rozdzielcze / 73
5.9. Przygotowanie budowlane pomieszczeń do instalacji rozdzielnic / 77
5.10. Ustawienie i zamocowanie rozdzielnic prefabrykowanych 80
5.11. Montaż uzupełniający rozdzielnic średnionapięciowych / 80
5.12. Stacja usytuowana na zewnątrz budynku użyteczności publicznej w oddzielnym prefabrykowanym budynku (stacja wolno stojąca) / 81
5.13. Uziemienie stacji / 83
5.14. Podział urządzeń na części transportowe / 84
5.15. Ochrona urządzeń zasilających przed działaniem łuku elektrycznego / 85
5.16. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych (AKPIA) / 85

6. Instalacje odbiorcze / 92
6.1. Wymagania ogólne / 92
6.2. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych / 93
6.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych, wilgotnych i mokrych (bardzo wilgotnych) / 93
6.4. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z wyziewami żrącymi / 95
6.5. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach gorących / 96
6.6. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem pożarowym / 96
6.7. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym / 98
6.8. Wymagania dla instalacji oświetleniowych w różnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej / 98
6.9. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem narażeń (uszkodzeń) mechanicznych / 103
6.10. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z urządzeniami przetwarzania danych (serwerownie) / 104
6.11. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach / 112
6.12. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach kondygnacji podziemnych / 113
6.13. Instalacje elektryczne na zewnątrz pomieszczeń / 114
6.14. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych / 115

7. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych budynku / 126
7.1. Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym / 126
7.2. Wymagania dotyczące układów sieci i elementów instalacyjnych / 150
7.3. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym / 167
7.4. Urządzenia i instalacje ochrony przed skutkami prądów przetężeniowych / 175
7.5. Instalacje ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego / 180
7.6. Instalacje elektryczne funkcjonujące w warunkach pożaru / 183
7.7. Instalacje ochrony przed skutkami obniżenia napięcia / 186
7.8. Instalacje ochrony przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia / 187

8. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonania / 192
8.1. Wymagania ogólne / 192
8.2. Trasowanie / 195
8.3. Instalacje wykonywane przewodami szynowymi / 196
8.4. Instalacje elektryczne w korytkach i na drabinkach kablowych oraz na uchwytach, wspornikach i wieszakach / 197
8.5. Instalacje w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych / 199
8.6. Instalacje elektryczne w kanałach (listwach) naściennych / 200
8.7. Instalacje elektryczne w kanałach podłogowych / 202
8.8. Instalacje pod tynkiem – instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych (osłonowych) / 204
8.9. Instalacje w tynku / 205
8.10. Instalacje zatapiane – instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego / 206
8.11. Montaż elementów instalacji elektrycznych / 207

9. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna / 217
9.1. Wymagania ogólne / 217
9.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna / 218
9.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 221
9.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 221
9.5. Wymagania szczegółowe dla instalacji telekomunikacyjnych / 231
9.6. Wymagania instalacyjne / 233
9.7. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych / 241
9.8. Instalacje telefonii lokalnej stacjonarnej / 245
9.9. Instalacje radiowo-telewizyjne / 259

10. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku / 264
10.1. Wymagania ogólne / 264
10.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (zewnętrzny LPS). 266
10.3. Układy uziomów w warunkach ogólnych / 273
10.4. Wewnętrzny LPS / 280
10.5. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części instalacji piorunochronnej z innymi metalowymi częściami / 287
10.6. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie / 287
10.7. Zasady montażu elementów instalacji piorunochronnej / 293

11. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku / 296
11.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych w budynku / 296
11.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej / 296
11.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych / 300
11.4. Warunki odbioru instalacji urządzeń zasilających / 306
11.5. Warunki odbioru pozostałych instalacji i urządzeń elektrycznych / 310
11.6. Odbiór instalacji piorunochronnej budynku / 310
11.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych / 312
11.8. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji / 316

Bibliografia / 318
Załącznik 1. Dokumentacja / 327
Załącznik 2. Wzór protokołu odbioru końcowego instalacji elektrycznej w budynku (obiekcie budowlanym) / 332
Załącznik 3. Wzór protokołu badań odbiorczych instalacji elektrycznej / 334
Załącznik 4. Protokół badań urządzenia piorunochronnego / 344
Załącznik 5. Metryka urządzenia piorunochronnego / 345
Załącznik 6. Druki stosowane na budowiev347
Załącznik 7. Stanowisko inwestora / 348
Załącznik 8. Protokół odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnej w budynku (obiekcie budowlanym) / 349
Załącznik 9. Budowa i instalacja stacji ładowania (ładowarek) do samochodów elektrycznych dla zewnętrznych stanowisk postojowych na parkingach i wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej (garażach wielostanowiskowych) / 351