Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 3. Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych

  • Dodaj recenzję:
  • 217454
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Michał Świerżewski

Część D : Roboty instalacyjne, zeszyt 3 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2018
ilość stron: 298
ISBN: 978-83-249-8509-8
oprawa: miękka

Opis

W niniejszym opracowaniu podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wnętrzowych (w tym piorunochronnych) w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym. W rozdziale 9 niniejszych warunków opracowano dodatkowo wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [11], zmieniającym rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wprowadzeniem w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” [11] nowego rozdziału (8a) pt. „Instalacja telekomunikacyjna”, w którym określono szereg uwarunkowań dotyczących poszczególnych typów budynków. Ponieważ w nowym rozporządzeniu brakuje szczegółowych wymagań odnośnie do instalacji telekomunikacyjnych, dotyczących obiektów przemysłowych, konieczne było opracowanie nowych wymagań niezbędnych do ich prawidłowego wykonywania.
W niniejszym zeszycie WTWiORB szczegółowo są opracowane wymagania dotyczące elektrycznych sieci i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV. W zakładach przemysłowych energia elektryczna jest zużywana do zasilania maszyn i urządzeń wprzęgniętych w proces produkcyjny, takich jak: obrabiarki, spawarki, zgrzewarki, urządzenia grzejne, urządzenia elektrochemiczne, pompy, sprężarki, dmuchawy, dźwigi, przenośniki i kompletne zautomatyzowane linie produkcyjne. Energię elektryczną zużywają też urządzenia pomocnicze, zaopatrujące zakład przemysłowy w parę, ciepłą wodę i gazy techniczne. Jest ona również potrzebna do celów oświetleniowych i na drobniejsze pod względem poboru mocy, ale ważne cele, takie jak: łączność, sterowanie, pomiary, sygnalizacja i zabezpieczenia. Energia elektryczna dostarczana jest także do obiektów przemysłowych zagrożonych wybuchem i pożarem, co wymaga zachowania zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa.

Zakłady przemysłowe charakteryzują się tym, że:
 pobierają dużą moc, przeważnie od kilkuset kW do kilkudziesięciu MW,
 mają dużą powierzchniową gęstość obciążenia, wyrażoną w kW/m 2 ,
 mają pojedyncze odbiorniki (silniki, piece) o dużej mocy znamionowej (od kilkuset kW do kilkunastu i więcej MW),
 są zasilane często bezpośrednio z sieci wysokiego napięcia (15, 110 a nawet 220 kV) i na swoim terenie mogą też mieć sieć rozdzielczą średniego napięcia (6 lub 15 kV),
 przerwa w dostawie energii powoduje duże straty wskutek zatrzymania produkcji, grozi uszkodzeniem urządzeń lub przerabianych materiałów, bądź powoduje zagrożenie życia ludzkiego,
 urządzenia elektryczne mogą podlegać silnym narażeniom środowiskowym o dużej wilgotności powietrza, działaniu wody, pyłu, wyziewów chemicznych wstrząsów i drgań,
 nadzór nad eksploatacją urządzeń sprawuje fachowy personel.

W zakładach przemysłowych występują budynki i budowle wykonane według różnych technologii budowlanych, odmiennej wielkości i konstrukcji. Taka sytuacja powoduje, że opracowanie jednolitego systemu wykonania i odbioru instalacji i urządzeń elektrycznych jest trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach przemysłowych powinny zapewniać:
– ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych,                                                                                                                                                                                                                 – bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami,
– ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego,
– spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz norm i wiedzy technicznej.

Opracowanie ma charakter wytycznych i zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych, w tym piorunochronnych, i telekomunikacyjnych w obiektach przemysłowych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa przemysłowego, i obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące:
– dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych,
– podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i urządzeń piorunochronnych,
– wykonania instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i urządzeń piorunochronnych,
– technologii montażu instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
– odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych oraz telekomunikacyjnych w obiektach i budynkach przemysłowych, w tym:
• wymagania dotyczące odbiorów częściowych,
• wymagania dotyczące odbioru końcowego oraz
• zakres badań i sprawdzeń odbiorczych,
– istniejących przepisów technicznych i dokumentów związanych, dotyczących wykonania i odbioru instalacji (elektrycznych, piorunochronnych, telekomunikacyjnych) w obiektach budowlanych, szczególnie przemysłowych.

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień UE ustanawia jednolity system klasyfikacji, wspólne słownictwo dla przetargów publicznych (Common Procurement Vocabulary, CPV). Klasyfikacja ta obejmuje ogół cech zamówień na dostawy, roboty i usługi. Poprzez ujednolicenie odniesień stosowanych przez instytucje zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia CPV poprawia przejrzystość zamówień publicznych objętych dyrektywami
UE. Nowy słownik kodów CPV obowiązuje od 17.09.2008 r. Stosowanie CPV jest obowiązkowe w Polsce od 1 maja 2004 r. W zakresie zagadnień nieuregulowanych w niniejszych warunkach technicznych instalacje telekomunikacyjne powinny spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach dotyczących wykonania takich instalacji. Opracowanie nie zawiera warunków wykonania i odbioru robót realizowanych z zastosowaniem metodologii BIM (Building Information Modeling). Terminy w języku angielskim podawane są w nawiasach.

Spis treści

Przedmowa / 7
1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.2. Terminy i definicje / 12
1.3. Oznaczenia i skróty / 32
1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych / 34
2. Dokumentacja / 37
2.1. Projekt koncepcyjny / 37
2.2. Projekt budowlany i projekt instalacji elektrycznych / 37
2.3. Projekt wykonawczy / 38
2.4. Dokumentacja powykonawcza / 39
2.5. Projekt organizacji robót / 39
2.6. Dokumentacja projektowa sieci / 40
2.7. Projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) / 41
2.8. Projekt instalacji telekomunikacyjnych / 41
3. Urządzenia i wyroby wprowadzone do obrotu / 44
3.1. Wymagania formalne / 44
3.2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń, aparatury i materiałów / 47
4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych w przemyśle / 69
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru / 69
4.2. Organizacja pracy na terenie budowy / 72
4.3. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów, elementów instalacji
i urządzeń na terenie budowy / 73
4.4. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych / 79
4.5. Wykonywanie połączeń szyn, przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń / 82
4.6. Sprawdzenia odbiorcze. Rozruch / 83
4.7. Odbiór robót / 83
4.8. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia / 86
5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych / 88
5.1. Wymagania dotyczące sieci elektroenergetycznych / 88
5.2. Wymagania podstawowe dotyczące montażu stacji i urządzeń zasilających / 103
5.3. Stacje napowietrzne / 104
5.4. Stacje wnętrzowe / 115
5.5. Montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach / 126
5.6. Rozdzielnice o napięciu znamionowym 1 kV / 127
5.7. Zasilanie odbiorników energii elektrycznej w obiektach przemysłowych / 131
5.8. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV / 157
5.9. Instalacje elektryczne wnętrzowe według normy wieloarkuszowej PN-HD 60364 / 157
6. Wymagania dotyczące ochrony odgromowej / 169
6.1. Wymagania ogólne / 169
6.2. Przewody odprowadzające / 170
6.3. Uziomy / 170
6.4. Urządzenia piorunochronne wewnętrzne / 170
6.5. Ochrona w wykonaniu specjalnym. Ochrona wysokich kominów / 171
6.6. Ochrona linowych urządzeń transportowych / 173
6.7. Ochrona dźwigów budowlanych / 174
6.8. Ochrona urządzeń rozdzielczych / 175
6.9. Montaż urządzeń piorunochronnych / 176
6.10. Badania urządzeń piorunochronnych w wykonaniu specjalnym / 176
7. Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem i pożarem / 178
7.1. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem / 178
7.2. Wspólne wymagania dla stref potencjalnie zagrożonych wybuchem / 178
7.3. Źródła emisji czynników palnych / 180
7.4. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych / 181
7.5. Przestrzenie zagrożone wybuchem atmosfer pyłowych / 181
7.6. Wymiary stref zagrożonych wybuchem / 182
7.7. Dokumentacja klasyfikacyjna / 183
7.8. Alternatywna metoda oceny ryzyka obejmująca „poziom zabezpieczenia urządzeń” (EPL) / 186
7.9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym / 186
7.10. Stopnie ochrony osłon urządzeń elektrycznych / 190
7.11. Konstrukcje urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym / 191
7.12. Poziomy zabezpieczenia urządzeń / 196
7.13. Znakowanie urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych / 198
7.14. Wymagania w zakresie doboru urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych wybuchem. Zasady ogólne / 200
7.15. Związek między poziomem zabezpieczenia urządzeń (EPL) i strefami zagrożenia wybuchem / 200
7.16. Dobór urządzeń elektrycznych według poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL) / 201
7.17. Dobór urządzeń elektrycznych według grup / 203
7.18. Dobór urządzeń elektrycznych według temperatury samozapalenia gazów, par lub pyłów oraz temperatury otoczenia / 203
7.19. Dobór opraw oświetleniowych / 205
7.20. Dobór silników elektrycznych / 206
7.21. Wymagania w stosunku do wykonania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem. Zasady ogólne / 207
7.22. Układy sieciowe i ochrona od porażeń prądem elektrycznym / 207
7.23. Ochrona przed wpływami zewnętrznymi / 208
7.24. Urządzenia instalowane ponad przestrzeniami zagrożonymi wybuchem / 208
7.25. Wyrównywanie potencjałów / 209
7.26. Ochrona przed gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej / 209
7.27. Ochrona katodowa części metalowych / 209
7.28. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe / 210
7.29. Silniki elektryczne / 210
7.30. Wymagania w zakresie instalowania przeciwpożarowych wyłączników zasilania / 211
7.31. Wymagania w stosunku do instalowania grzejników rezystancyjnych / 212
7.32. Wymagania w stosunku do oprzewodowania / 212
7.33. Wymagania dla urządzeń w osłonach ognioszczelnych „d” / 215
7.34. Wymagania dotyczące obwodów iskrobezpiecznych / 215
7.35.Wymagania do urządzeń w osłonach gazowych z nadciśnieniem / 216
7.36. Wymagania w stosunku do instalacji urządzeń w wykonaniu Ex„n” / 219
7.37. Odbiór powykonawczy instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem / 220
7.38. Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych wybuchem / 221
7.39. Instalacje elektryczne w obiektach o zwiększonym zagrożeniu pożarem / 224
7.40. Dobór i instalowanie urządzeń / 226
7.41. Odbiór robót / 233
8. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych / 234
8.1. Wymagania ogólne / 234
8.2. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych do 1 kV / 235
8.3. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych powyżej 1 kV / 237
9. Instalacja telekomunikacyjna w obiektach przemysłowych / 256
9.1. Informacje ogólne / 256
9.2. Wymagania ogólne / 256
9.3. Przemysłowa struktura telekomunikacyjna / 257
9.4. Instalacje antenowe / 266
9.5. Dodatkowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 269
9.6. Koordynacja pomiędzy instalacjami elektroenergetycznymi a teletechnicznymi / 269
9.7. Podstawowe wymagania instalacyjne / 272
9.8. Wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych / 275
9.9. Punkt dystrybucyjny / 276
9.10. Montaż instalacji teletechnicznej / 277
9.11. Montaż poszczególnych elementów instalacji teletechnicznej / 281
9.12. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych / 282
10. Transport / 287
10.1. Wymagania ogólne / 287
10.2. Transport materiałów / 287
10.3. Odbiór i przyjęcie materiałów / 288
10.4. Składowanie materiałów elektrycznych / 288
10.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych budowlano-montażowych / 291
Bibliografia / 294
Przepisy prawne / 294
Normy / 296
Literatura / 298