D3/2021 Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 3: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 217454
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Michał Świerżewski

  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne Zeszyt 3: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D3/2021

rok wydania: 2021
ilość stron: 292
ISBN: 978-83-249-8610-1
oprawa: miękka

Słowa kluczowe: roboty instalacyjne, instalacja elektryczna, instalacja piorunochronna, instalacja teletechniczna, obiekt przemysłowy, dokumentacja, wymagania, zasilanie, rozdzielanie, urządzenie elektryczne, wykonanie, odbiór, strefa zagrożona wybuchem, kosztorysowanie, transport, zabezpieczenie, ochrona

Opis

W niniejszym opracowaniu podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych (w tym piorunochronnych) w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym.

W rozdziale 9 niniejszego zeszytu opracowano dodatkowe wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych, będące uzupełnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w rozdz. 8a „Instalacja telekomunikacyjna” działu IV „Wyposażenie techniczne budynków”).

W rozporządzeniu tym określono szereg ogólnych uwarunkowań dotyczących poszczególnych typów budynków, ale brakuje wymagań szczegółowych odnośnie do instalacji telekomunikacyjnych w budynkach przemysłowych, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.

W przedstawianym zeszycie WTWiORB szczegółowo są opracowane wymagania dotyczące elektrycznych sieci i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV. Instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach przemysłowych powinny zapewniać: ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, a także spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz norm i wiedzy technicznej.

Niniejszy zeszyt ma charakter wytycznych i zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych (piorunochronnych) i telekomunikacyjnych w obiektach przemysłowych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa przemysłowego, i obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych, wykonania instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i urządzeń piorunochronnych, technologii montażu instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych oraz telekomunikacyjnych w obiektach i budynkach przemysłowych (w tym wymagania dotyczące odbiorów częściowych, wymagania dotyczące odbioru końcowego oraz zakres badań i sprawdzeń odbiorczych), a także wykazu istniejących przepisów technicznych i dokumentów związanych, dotyczących wykonania i odbioru instalacji (elektrycznych, piorunochronnych, telekomunikacyjnych) w obiektach budowlanych, szczególnie przemysłowych.

Opracowanie nie zawiera warunków wykonania i odbioru robót realizowanych z zastosowaniem metodologii BIM (Building Information Modeling).

 

Spis treści

Przedmowa / 7
1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.2. Terminy i definicje / 12
1.3. Oznaczenia i skróty / 31
1.4. Wymagania bhp przy wykonywaniu robót elektrycznych / 33


2. Dokumentacja / 36
2.1. Projekt koncepcyjny / 36
2.2. Projekt budowlany i projekt instalacji elektrycznych / 36
2.3. Projekt wykonawczy / 37
2.4. Dokumentacja powykonawcza / 38
2.5. Projekt organizacji robót / 38
2.6. Dokumentacja projektowa sieci / 39
2.7. Projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) / 40
2.8. Projekt instalacji telekomunikacyjnych / 40

3. Urządzenia i wyroby wprowadzone do obrotu / 43
3.1. Wymagania formalne / 43
3.2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń, aparatury i materiałów / 46

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych w przemyśle / 67
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru / 67
4.2. Organizacja pracy na terenie budowy / 69
4.3. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów, elementów instalacji i urządzeń na terenie budowy / 71
4.4. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych / 76
4.5. Wykonywanie połączeń szyn, przewodów oraz przyłączanie / do aparatów i urządzeń / 79
4.6. Sprawdzenia odbiorcze. Rozruch / 80
4.7. Odbiór robót / 81
4.8. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia / 84

5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych / 85
5.1. Wymagania dotyczące sieci elektroenergetycznych / 85
5.2. Wymagania dotyczące montażu stacji i urządzeń zasilających / 100
5.3. Stacje napowietrzne / 101
5.4. Stacje wnętrzowe [70] 111
5.5. Montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach / 122
5.6. Rozdzielnice o napięciu znamionowym 1 kV / 123
5.7. Zasilanie odbiorników energii elektrycznej w obiektach przemysłowych / 127
5.8. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV / 151
5.9. Instalacje elektryczne wnętrzowe według normy wieloarkuszowej  PN-HD 60364 / 151

6. Wymagania dotyczące ochrony odgromowej / 163
6.1. Wymagania ogólne / 163
6.2. Przewody odprowadzające / 164
6.3. Uziomy / 164
6.4. Urządzenia piorunochronne wewnętrzne / 164
6.5. Ochrona w wykonaniu specjalnym / 165
6.6. Ochrona linowych urządzeń transportowych / 167
6.7. Ochrona dźwigów budowlanych / 169
6.8. Ochrona urządzeń rozdzielczych / 169
6.9. Montaż urządzeń piorunochronnych / 170
6.10. Badania urządzeń piorunochronnych w wykonaniu specjalnym / 170

7. Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem i pożarem / 172
7.1. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem / 172
7.2. Wspólne wymagania dotyczące stref potencjalnie zagrożonych / wybuchem / 172
7.3. Źródła emisji czynników palnych / 174
7.4. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych / 174
7.5. Przestrzenie zagrożone wybuchem atmosfer pyłowych / 175
7.6. Wymiary stref zagrożonych wybuchem / 176
7.7. Dokumentacja klasyfikacyjna / 177
7.8. Alternatywna metoda oceny ryzyka obejmująca „poziom zabezpieczenia urządzeń” (EPL) / 180
7.9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym / 180
7.10. Stopnie ochrony osłon urządzeń elektrycznych / 184
7.11. Konstrukcje urządzeń elektrycznych w wykonaniu / przeciwwybuchowym / 185
7.12. Poziomy zabezpieczenia urządzeń / 190
7.13. Znakowanie urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych / 191
7.14. Wymagania w zakresie doboru urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych wybuchem / 193
7.15. Związek między poziomem zabezpieczenia urządzeń (EPL) i strefami zagrożenia wybuchem / 193
7.16. Dobór urządzeń elektrycznych według poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL) / 194
7.17. Dobór urządzeń elektrycznych według grup / 196
7.18. Dobór urządzeń elektrycznych według temperatury samozapalenia gazów, par lub pyłów oraz temperatury otoczenia / 196
7.19. Dobór opraw oświetleniowych / 198
7.20. Dobór silników elektrycznych / 199
7.21. Wymagania w stosunku do wykonania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem / 200
7.22. Układy sieciowe i ochrona od porażeń prądem elektrycznym / 200
7.23. Ochrona przed wpływami zewnętrznymi / 201
7.24. Urządzenia instalowane ponad przestrzeniami zagrożonymi wybuchem / 201
7.25. Wyrównywanie potencjałów 201
7.26. Ochrona przed gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej / 202
7.27. Ochrona katodowa części metalowych / 202
7.28. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe / 203
7.29. Silniki elektryczne / 203
7.30. Wymagania w zakresie instalowania przeciwpożarowych wyłączników zasilania / 204
7.31. Wymagania w stosunku do instalowania grzejników rezystancyjnych / 205
7.32. Wymagania w stosunku do oprzewodowania / 205
7.33. Wymagania dotyczące urządzeń w osłonach ognioszczelnych „d” / 207
7.34. Wymagania dotyczące obwodów iskrobezpiecznych / 208
7.35. Wymagania do urządzeń w osłonach gazowych z nadciśnieniem / 209
7.36. Wymagania w stosunku do instalacji urządzeń w wykonaniu Ex„n” / 212
7.37. Odbiór powykonawczy instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem / 212
7.38. Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych wybuchem / 214
7.39. Instalacje elektryczne w obiektach o zwiększonym zagrożeniu / pożarem / 217
7.40. Dobór i instalowanie urządzeń / 219
7.41. Odbiór robót / 226

8. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych / 227
8.1. Wymagania ogólne / 227
8.2. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych do 1 kV / 228
8.3. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych powyżej 1 kV / 230

9. Instalacja telekomunikacyjna / w obiektach przemysłowych / 248
9.1. Informacje ogólne / 248
9.2. Wymagania ogólne / 248
9.3. Przemysłowa struktura telekomunikacyjna / 249
9.4. Instalacje antenowe / 258
9.5. Dodatkowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 260
9.6. Koordynacja pomiędzy instalacjami elektroenergetycznymi a teletechnicznymi / 261
9.7. Podstawowe wymagania instalacyjne / 264
9.8. Wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych / 267
9.9. Punkt dystrybucyjny / 268
9.10. Montaż instalacji teletechnicznej / 268
9.11. Montaż poszczególnych elementów instalacji teletechnicznej / 273
9.12. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych 274

10. Transport / 279
10.1. Wymagania ogólne / 279
10.2. Transport materiałów / 279
10.3. Odbiór i przyjęcie materiałów / 280
10.4. Składowanie materiałów elektrycznych / 280
10.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych budowlano-montażowych / 283

Załącznik 1 / 284

Protokół odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnej w budynku (obiekcie budowlanym) / 284

Bibliografia / 286