D4/2018 Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5146
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 978-83-249-8498-5

  • szt.
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia

ebook PDF

 

rok wydania: 2018
numer w serii: D4/2018
ilość stron: 94
ISBN: 978-83-249-8498-5

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 16 MB


Opis
Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) dotyczą linii kablowych niskiego i średniego napięcia (nn i SN), wykonywanych kablami elektroenergetycznymi i osprzętem znajdującym się w rejestrze wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz spełniających wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych wyrobu. W szczególności przedmiotem pracy jest wykonanie i odbiór elektroenergetycznych linii kablowych wykonanych przy użyciu kabli elektroenergetycznych: – z żyłami aluminiowymi oraz izolacji i powłoce polwinitowej o napięciu 0,6/1 kV (kod CPV 28421130-9), – o izolacji z polietylenu usieciowanego o napięciu 0,6/1 kV (CPV 28421130-9), – jednożyłowych z żyłą aluminiową o izolacji z polwinitu na napięcie znamionowe 0,6 kV i 3,6/6 kV, 6/6 kV (CPV 28421220-6), – z żyłami aluminiowymi oraz izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju uzgodnionym z producentem w zakresie napięć od 3,6/6 kV do 18/30 kV (CPV 28421140-2), – o izolacji papierowej i powłoce ołowianej na napięcie powyżej 3,6/6 kV do 18,30 kV (CPV 28421140-2).


Omawiane WTWiORB swoim zakresem obejmują:
– postanowienia ogólne (budowę, właściwości kabli, właściwości materiałów, urządzeń i sprzętu, temperaturę układania, zginanie kabli, badania),
– wymagania dotyczące:
• technologii układania kabli oraz przepustów w ziemi i w budynkach,
• układania kabli w kanałach,
• prób napięciowych,
• obliczania sił ciągnięcia i nacisku,
• zasad łączenia, odgałęziania i zakańczania kabli (mufy, głowice).

WTWiORB powinno się stosować przy układaniu wymienionych wyżej kabli, w trakcie budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu znamionowym od 1 kV do 30 kV. Zalecenia zawarte w warunkach technicznych należy stosować także przy budowie mostów kablowych o napięciu 1 kV oraz 30 kV. Zasady podane w niniejszym zeszycie WTWiORB nie powinny być stosowane przy układaniu kabli sygnalizacyjnych, światłowodowych i elektroenergetycznych na napięcie 0,6/1 kV, przeznaczonych do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków drogowych oraz sygnalizacji ruchu.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8

2. Dokumentacja techniczna / 12
2.1. Zakres projektu budowlanego linii kablowej / 12
2.2. Dokumentacja projektowa linii kablowej / 13

3. Wyroby do stosowania / 16
3.1. Wymagania formalne / 16
3.2. Kable / 16
3.3. Osprzęt / 18
3.4. Właściwości urządzeń i sprzętu pomocniczego do układania kabli / 23
3.5. Zabezpieczenie końców kabla przed zawilgoceniem / 25
3.6. Transport kabli do miejsca ich ułożenia / 26
3.7. Temperatura otoczenia i kabla / 27
3.8. Zginanie kabli / 28
3.9. Dopuszczalne naprężenia mechaniczne kabli / 29
3.10. Układy kabli jednożyłowych / 29

4. Budowa i montaż linii kablowych / 30
4.1. Informacje ogólne / 30
4.2. Technologia układania kabli za pomocą rolek kablowych  / 36
4.3. Wyznaczanie siły ciągnięcia i nacisku kabla / 39
4.4. Odwijanie kabla z kręgu / 41
4.5. Odwijanie kabla z bębna / 42
4.6. Sposoby ciągnięcia kabli i zakres ich stosowania / 43
4.7. Mechaniczne ciągnięcie kabla / 44
4.8. Ręczne ciągnięcie kabla / 45
4.9. Ręczne przenoszenie kabla / 46
4.10. Przesuwanie kabli przez przepusty / 47
4.11. Układanie kabli w pętle i ósemki / 49
4.12. Wprowadzanie kabli na konstrukcje i słupy / 51
4.13. Układanie kabli i rur w ziemi / 52
4.14. Instalowanie rur – przepustów / 52
4.15. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń / 53
4.16. Układanie kabli w tunelach i innych pomieszczeniach kablowych / 55
4.17. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych / 61
4.18. Osprzęt kablowy / 62
4.19. Własności elektryczne połączeń żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli / 64

5. Odbiór linii kablowych / 66
5.1. Warunki odbioru wykonanej linii kablowej / 66
5.2. Odbiorcze badania (próby) i pomiary techniczne / 67
5.3. Odbiór częściowy / 72
5.4. Odbiór końcowy / 73
5.5. Szczegółowe warunki odbioru robót kablowych / 74
5.6. Zakres odbioru częściowego / 75
5.7. Przekazanie linii kablowej do eksploatacji / 75
5.8. Warunki przyjęcia linii / 76
5.9. Protokół przyjęcia linii kablowej / 76

6. Bibliografia / 77
Załącznik. Tablice pomocnicze / 81