Docieplanie budynków od wewnątrz ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4370
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Robert Wójcik

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 59,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 61,90 zł 70,00 zł 65,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Docieplanie budynków od wewnątrz
ebook PDF

 

 

rok wydania: 2018

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 14,2 MB
ilość stron: 210
ISBN: 978-83-64094-59-0

Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika IZOLACJE

Spis treści
O Autorze / 6
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Specyfika docieplania od wewnątrz / 9
1.2. Wymagania konserwatorskie / 13

2. Właściwości ciepłochronne przegród zewnętrznych w budynkach historycznych / 15
2.1. Charakterystyki cieplne materiałów / 15
2.2. Materiały ścienne / 16
2.2.1. Uwagi ogólne / 16
2.2.2. Wyroby porowate i drążone / 19
2.2.3. Zaprawy / 21
2.3. Ustroje ścienne / 22
2.3.1. Ściany masywne (pełne) / 22
2.3.2. Mury szczelinowe / 24
2.3.3. Mury zasypkowe / 25
2.3.4. Mury okładzinowe / 29
2.3.5. Ściany monolityczne bezspoinowe / 29
2.3.6. Ściany z betonu komórkowego / 30
2.3.7. Ściany drewniane / 31
2.3.8. Ściana szachulcowa (ryglowa, mur pruski) / 32
2.4. Potencjał oszczędności energii w budynkach historycznych / 33

3. Materiały i metody stosowane do docieplania od wewnątrz / 42
3.1. Uwagi ogólne / 42
3.2. Przesłanki wyboru materiału termoizolacyjnego do dociepleń wewnętrznych / 44
3.3. Wybrane materiały termoizolacyjne stosowane do dociepleń wewnętrznych / 47
3.3.1. Mineralne materiały komórkowe / 47
3.3.2. Mineralne materiały włókniste / 51
3.3.3. Syntetyczne materiały komórkowe / 53
3.3.4. Aerożel stabilizowany włóknami / 56
3.3.5. Materiały naturalne / 57
3.3.6. Maty refleksyjne / 63
3.3.7. Próżniowe panele izolacyjne / 64
3.4. Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz / 64
3.4.1. Kryteria klasyfikacji / 64
3.4.2. Metoda limitowanego oporu cieplnego / 65
3.4.3. Metoda jednostronnej bariery / 69
3.4.4. Metoda aktywna kapilarnie / 71
3.4.5. Metoda pełnej bariery dwustronnej / 71
3.4.6. Metoda punktowo-kapilarna / 72
3.4.7. Metoda aktywnego docieplania, liniowo-kapilarna / 73

4. Innowacyjne rozwiązania w dociepleniach od wewnątrz / 74
4.1. Uwagi ogólne / 74
4.2. Próżniowe panele izolacyjne / 75
4.3. Optymalizacja zjawisk cieplno-wilgotnościowych w strefie brzegowej docieplenia / 83
4.4. Złącze materiału termoizolacyjnego typu „hydro-dioda” / 88

5. Badania i naprawa docieplanych przegród murowych / 93
5.1. Informacje ogólne / 93
5.2. Ocena stanu technicznego budynku i badania cieplno­wilgotnościowe docieplanych przegród / 97
5.2.1. Badania struktury przegród / 97
5.2.2. Rozpoznanie mechanizmów zawilgacania przegród / 99
5.3. Przykłady zalecanych prac naprawczych / 104
5.3.1. Odgrzybianie docieplanych powierzchni     104
5.3.2. Odsalanie muru / 106
5.3.3. Naprawa elewacji ceglanej / 107
5.3.4. Hydrofobizacja elewacji / 110
5.3.5. Zabezpieczanie budynku przed zawilgacaniem wodami gruntowymi / 112
5.3.6. Zalecenia dotyczące wykonywania dociepleń / 113
5.3.7. Kontrolne badania powykonawcze / 115
5.3.8. Docieplenia wadliwe i usuwanie szkodliwych substancji / 115
5.4. Szczegółowy zakres ekspertyzy dotyczącej docieplenia / 117

6. Projektowanie dociepleń wewnętrznych / 122
6.1. Uwagi ogólne / 122
6.2. Kryterium całkowitej izolacyjności termicznej / 124
6.2. Kryterium dyfuzji pary wodnej / 131
6.3.1. Właściwości dyfuzyjne materiałów / 131
6.3.2. Projektowanie w celu uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej / 133
6.4. Kryterium mostków termicznych / 153
6.5. Kryterium głębokości przemarzania / 164
6.6. Kryterium rozszerzalności termicznej / 166
6.7. Kryterium pojemności cieplnej / 168
6.8. Kryterium stateczności cieplnej / 169

7. Ocena efektywności docieplania / 176
8. Bezpieczeństwo pożarowe systemów dociepleniowych stosowanych od wewnątrz / 182
9. Akustyka docieplanych pomieszczeń / 188
Literatura / 194

O Autorze
Profesor Robert Wójcik w Instytucie Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wykłada fizykę budowli, budownictwo ogólne oraz przedmioty związane z remontami i modernizacją budowli. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cieplno-wilgotnościowego zabezpieczania obiektów. Jest rzeczoznawcą budowlanym oraz mykologicznym. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa otrzymał nagrodę ministra infrastruktury.
W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę odtwarzania izolacji poziomej w istniejących murach z wykorzystaniem iniekcji termohermetycznej. Kapituła konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć polskiej nauki” uznała to opracowanie za jedno z 10 najważniejszych osiągnięć naukowych w ostatnich latach w Polsce. Opatentowaną metodę z pozytywnym efektem wdrożono w setkach budynków zabytkowych i niezabytkowych na terenie Polski oraz za granicą.
Autorskie koncepcje w cieplno-wilgotnościowej ochronie budowli, np. opatentowany sposób docieplania budynków od wewnątrz z wykorzystaniem instalacji grzewczej, są weryfikowane w bardzo dobrze wyposażonych i stale udoskonalanych laboratoriach fizyki budowli oraz laboratorium ochrony budowli przed wilgocią i wodą naporową, funkcjonujących w Instytucie Budownictwa UWM.
Autor wykonuje liczne ekspertyzy oraz projekty dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej budowli. Swoje doświadczenia praktyczne przedstawił w rozdziale XI monografii Budownictwo ogólne, t. 2, Fizyka budowli pod red. prof. Piotra Klemma oraz w monografii Docieplanie budynków od wewnątrz.

Ze wstępu
Przesłanką do napisania monografii jest coraz szerzej akceptowana w środowiskach fizyków budowli, architektów i konserwatorów zabytków zmiana poglądów dotyczących termorenowacji obiektów historycznych. Docieplenie od wewnątrz jest szukaniem możliwie dobrego kompromisu między ograniczeniem strat ciepła i podwyższeniem komfortu cieplnego mieszkań z jednej strony, a kosztami ogrzewania i potrzebą zachowania zabytkowego charakteru budynku z drugiej. Stanowiska w tej sprawie są prezentowane w obszernej literaturze krajowej i zagranicznej [4, 20, 24, 25, 27, 35, 42, 48, 50, 54, 80, 97, 98].


W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego. Na FOT. 1 przedstawiono budynek kotłowni węglowej, zmodernizowanej na Centrum Transferu Technologii UWM. Nowa funkcja obiektu wymagała wykonania naprawy i docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych z zachowaniem zabytkowego charakteru elewacji. Przy okazji tego typu doświadczenia praktyczne przenosi się również na budynki, które nie są zabytkowe. Szybki rozwój technologii docieplania od wewnątrz jest również możliwy dzięki rozwojowi i stałemu udoskonalaniu metod ochrony budynków przed wilgocią. Na podstawie wieloletnich badań obiektów poddawanych termomodernizacji można sformułować tezę, że skuteczność i trwałość dociepleń wewnętrznych w głównej mierze zależy od niezawodnego zabezpieczenia budynku przed wilgocią oraz zapewnienia wymaganej wymiany powietrza wewnętrznego.