Dokumentowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych, czyli jak sprawdzić, czy kupowany lub przewidziany do zastosowania wyrób posiada oczekiwane właściwości. Poradnik ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4967
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Lucjan Myrda

  • szt.
  • Cena netto: 30,56 zł 33,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Dokumentowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych,
czyli jak sprawdzić, czy kupowany lub przewidziany do zastosowania wyrób posiada oczekiwane właściwości
Poradnik ebook PDF

 

rok wydania: 2022
ilość stron: 66
stan prawny: lipiec 2022
ISSN: 2300-0368

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 8,27 MB

Opis

Problem dokumentowania właściwości wyrobów i materiałów jest skomplikowany oraz niezrozumiały dla wielu osób działających w branży budowlanej. Poradnik ma wskazać sposoby prawidłowego dokumentowania właściwości pożarowych wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania lub zastosowanych w budynku na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów polskich. Systemy światowy, unijny i krajowy przyjęły ideę potwierdzania właściwości wyrobów, która opiera się na zasadzie zaufania do producenta. Ten po przeprowadzeniu wymaganych prób i badań deklaruje właściwości wyrobu. Za te czynności bierze na siebie pełną odpowiedzialność, ponieważ deklarowanie właściwości towarów i wyrobów znajdujących się w obrocie jest wyłączną kompetencją i obowiązkiem producenta.

Poradnik skierowany jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego. Mogą z niego korzystać również funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlani oraz inne osoby zajmujące się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawiciele firm działających w tej dziedzinie.

Książka zawiera materiały pomocnicze dotyczące dokumentowania właściwości wyrobów budowlanych.

Spis treści

A Wprowadzenie / 7

1. Cel i zakres opracowania / 7

2. Historia systemu oceny zgodności / 8

3. Podstawowe określenia stosowane w ocenie zgodności wyrobów budowlanych / 10

4. Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobów / 15

B DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH DOPUSZCZANYCH W TRYBIE EUROPEJSKIM / 21

1. Zasady podstawowe / 18
1.1 Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobu zakupionego lub wbudowanego / 18
1.2 Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobu przewidywanego do zastosowania na etapie projektowania budynku lub realizacji budowy / 18

2. Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu w trybie europejskim poza Polską, w państwach Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Turcji / 17

3. Derogacje w zakresie Deklaracji Właściwości Użytkowych w trybie europejskim / 18
3.1 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów, produkowanych jednostkowo lub na zamówienie, w nieseryjnym procesie produkcyjnym / 18
3.2 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów produkowanych na terenie budowy / 19
3.3 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów produkowanych w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków / 19

4. Dokumentowanie właściwości wyrobów dopuszczonych w procedurach uproszczonych w trybie europejskim / 20
4.1 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu, przy stosowaniu procedur uproszczonych, przez zastąpienie badania typu lub obliczenia typu odpowiednią dokumentacją techniczną / 20
4.2 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu przy stosowaniu procedur uproszczonych przez mikroprzedsiębiorstwa / 21
4.3 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu przy zastosowaniu innych procedur / 21

C. DOKUMENTOWANIE I SPRAWDZANIE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PRZY ZASTOSOWANIU INNYCH PROCEDUR / 22

1. Zasady podstawowe / 22
1.1 Udostępnianie kopii Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych / 23
1.2 Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobu zakupionego lub wbudowanego24
1.3 Sprawdzenie właściwości pożarowych wyrobu przewidywanego do zastosowania – na etapie projektowania budynku lub realizacji budowy / 31

2. Dokumentowanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu w trybie krajowym w państwach Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Turcji / 25
3. Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów importowanych spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Turcji / 26

4. Dokumentowanie właściwości wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym / 26

5. Dokumentowanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu bez badań lub obliczeń, zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub w decyzji Komisji / 27

6. Dokumentowanie właściwości wyrobów zabezpieczanych środkami ogniochronnymi / 28

7. Możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w konkretnym obiekcie / 29

8. Nadzór i kary za nieprzestrzeganie zasad dopuszczenia wyrobów do obrotu / 29

D. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA / 40

E. MATERIAŁY POMOCNICZE DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH / 32

1. Materiały pomocnicze dotyczące klas reakcji na ogień / 34

2. Obowiązujące określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy reakcji na ogień oraz klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny / 34
1.1 Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych (z wyłączeniem posadzek, w tym wykładzin podłogowych) / 36
1.2 Klasy reakcji na ogień posadzek (w tym wykładzin podłogowych) / 37
1.3 Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku, z wyłączeniem ścian zewnętrznych, przy działaniu ognia z zewnątrz budynku / 37
1.4 Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku / 38
1.5 Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów / 38
1.6 Klasy reakcji na ogień kabli i przewodów / 39

F. PODSUMOWANIE / 40
1. Zakończenie procesu oceny zgodności wyrobu / 40
2. Weryfikacja właściwości pożarowych przez nabywcę wyrobu / 40

H. ZAŁĄCZNIKI – zestawienie
Załącznik nr 1 – Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE – wzór / 45
Załącznik nr 2 – Krajowa Deklaracji Właściwości Użytkowych na znak B – wzór / 47
Załącznik nr 3 – Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/213/WE) – wyciąg / 49
Załącznik nr 3a Klasy reakcji na ogień drewnianych wyrobów podłogowych / 49
Załącznik Nr 3b Klasy reakcji na ogień paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych / 50
Załącznik nr 4 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE – wyciąg / 52
Załącznik nr 5 – Decyzja Komisji z dnia 6 września 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do odporności pokryć dachowych na ogień zewnętrzny (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2266 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2000/553/WE) – wyciąg / 53
Załącznik nr 6 – Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych, w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/81/UE) – wyciąg / 55
Załącznik nr 7 – Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień, niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza, materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399)
(tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/83/UE) – wyciąg / 56
Załącznik nr 8 – Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy Odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych włóknem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 392) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/738/UE) – wyciąg / 59
Załącznik nr 9 – Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/737/UE) – wyciąg / 58
Załącznik nr 10 – Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/403/WE) – wyciąg / 60
Załącznik nr 11 – Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagający dopuszczenia do użytkowania – wyciąg z Załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. [12] / 62
Załącznik nr 12 – Wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEV) wg PN-EN 12101-2 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła” / 64
WYKAZ PRZEPISÓW I NORM (wg stanu na 5.07.2022) / 66