Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

  • Dodaj recenzję:
  • 3362
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Wojciech Werpachowski
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

rok wydania: 2016
ilość stron: 196
ISBN: 978-83-7814-595-0

Opis
Kluczową rolę w gospodarce narodowej odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Znaczący udział takich firm w produkcie krajowym stawia przed nimi poważne zadania związane z konkurencyjnością i innowacyjnością. Monografia porusza ważne problemy związane z efektywnością i produktywnością polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, odzieżowym i poligraficznym. Opracowanie może być wykorzystywane we wszystkich uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku Zarządzanie Produkcją.

Spis treści
Wstęp / 9
Rozdział 1 Doskonalenie zarządzania współczesną firmą (Wojciech Werpachowski) / 11
1.1. Początkowa faza doskonalenia firmy / 11
1.2. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania / 11
1.3. Wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością / 12
1.3.1. Filozofie zarządzania / 12
1.3.2. Metody zarządzania / 12
1.3.3. Narzędzia zarządzania / 15
1.4. Realizacja procesów ciągłego doskonalenia / 15
Rozdział 2 Funkcjonowanie współczesnych organizacji (Dorota Wolak, Wojciech Werpachowski) /22
2.1. Zadania i działalność gospodarcza firm / 23
2.2. Maksymalizacja zysku (korzyści dla firmy) / 25
2.3. Obniżanie kosztów / 26
2.4. Optymalizowanie poziomu jakości wyrobów i usług / 27
2.5. Spełnianie wymagań europejskich w zakresie jakości / 27
2.6. Dążenie firmy do doskonałości / 28
2.7. Wdrażanie filozofii doskonalenia (Total Quality Management) / 29
Bibliografia / 30
Rozdział  3 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Maria Kukurba) / 31
3.1. Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy / 35
3.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / 37
3.3. Drzewo wartości / 42
3.4. Mierniki wartości / 45
3.5. Zarządzanie wartością a struktura wynagrodzeń menedżerów / 49
3.6. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w Thyssen Krupp Group / 52
Podsumowanie / 56
Rozdział 4 Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności (Jolanta Korkosz-Gębska) / 57
4.1. Przegląd wybranych poglądów na odpowiedzialność biznesu / 58
4.2. Normy i standardy SOB / 62
4.3. Strategie przedsiębiorstw wobec SOB / 65
4.4. Cykl PDCA we wdrażaniu idei SOB / 67
4.5. Szanse i zagrożenia we wdrażaniu idei SOB / 68
4.6. Przykłady dobrych praktyk SOB w MŚP / 71
Bibliografia  / 76
Rozdział 5 Zarządzanie jakością i zmianami (Emilia Błońska) / 78
5.1. Podejście systemowe w doskonaleniu jakości wyrobów i usług / 80
5.2. Innowacje systemowe w zakresie zarządzania firmą / 82
5.3. Podejście procesowe w doskonaleniu jakości wyrobów i usług / 84
5.4. Ciągłe doskonalenie / 90
5.5. Total Quality Management (TQM) / 91
5.6. Europejski Model Doskonałości (EFQM) / 93
5.7. Zrównoważona produkcja przedsiębiorstw z sektora MŚP / 95
5.8. Efektywność energetyczna / 97
5.9. Filozofi a KAIZEN i metoda Poka – Yoke / 98
Rozdział 6 Charakterystyka sektora MŚP (Krzysztof Krystosiak, Dorota Wolak, Anna Żmijewska) / 100
6.1. Identyfikacja branży opakowaniowej w Polsce / 100
6.2. Identyfikacja branży spożywczej w Polsce / 104
6.3. Identyfikacja branży odzieżowej w Polsce / 106
6.4. Rynek odzieżowy w Polsce / 113
6.5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw odzieżowych / 115
Rozdział 7 Wewnętrzne ograniczenia rozwoju sektorów (Anna Żmijewska) / 117
7.1. Ograniczenia w sektorze spożywczym / 117
7.2. Uwarunkowania prawne związane z rozwojem MŚP / 118
7.3. Pozycja przedsiębiorstw MŚP w procesie rozwoju / 121
7.4. Czynniki stymulujące rozwój sektora spożywczego / 121
Podsumowanie / 123
Bibliografia / 123
Rozdział 8 Jakość wizualna w przemyśle poligraficznym (Katarzyna Kołomańska) / 124
8.1. Paradygmat jakości wizualnej / 126
8.2. Domena jakości wizualnej / 126
8.3. Zarządzanie wizualne / 128
8.4. Eksploatacja otoczenia wizualnego w poligrafii / 132
8.5. Definicja i funkcje warstwy wizualnej w poligrafii / 136
8.6. Ocena poziomu jakości wizualnej jako element oceny / 138
8.7. Przemysł poligraficzny jako element sterowania jakością / 143
8.8. Zalety wykorzystania zarządzania jakością wizualną / 146
8.9. Poprawa jakości wizualnej w poligrafii / 146
Wnioski / 147
Podsumowanie / 148
Bibliografia /148
Rozdział 9 Analiza problemów druku fleksograficznego (Krzysztof Krystosiak) / 150
9.1. Identyfikacja branży opakowaniowej w Polsce / 151
9.1.1. Polska poligrafia na tle Europy / 152
9.1.2. Obecna sytuacja przedsiębiorstw poligraficznych / 152
9.1.3. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw branży opakowaniowej / 153
9.2. Analiza problemów jakościowych w drukarni / 154
9.2.1. Analiza przyczyn źródłowych / 157
9.3. Analiza anova dla procesu reklamacji / 160
9.3.1. Warunki stosowalności jednoczynnikowej analizy wariancji / 161
9.3.2. Zarządzanie reklamacjami  / 161
9.3.3. Metodyka oraz wyniki badań / 162
Bibliografia / 166