Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5220
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Artur Piekarczuk
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 978-83-249-8503-6

  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Prace Naukowe ITB
oświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych

ebook PDF

 

rok wydania: 2018
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 244
ISBN: 978-83-249-8503-6

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania:20 MB


Opis
Przedmiotem monografii są samonośne struktury łukowe wykonywane z cienkościennych blach profilowanych metodą walcowania na zimno w systemie K-span. Struktury te przeznaczone są do wykonywania przekryć obiektów, pełniących funkcję użyteczności publicznej oraz przemysłowych, gospodarczych i technicznych. W części opisowej monografii przedstawiono główne przesłanki do realizacji pracy oraz syntetyczne zestawienie stanu wiedzy opracowanego na podstawie dostępnych materiałów źródłowych w zakresie rozwiązań technicznych i problemów badawczych, a także projektowych, dotyczących przedmiotowych struktur. Część studialna pracy zawiera koncepcję własnych metod badań laboratoryjnych wraz z prezentacją wyników oraz przygotowanie niezbędnych danych i realizację obliczeń numerycznych stalowych elementów cienkościennych z blach profilowanych wybranego systemu. Część problemowa dotyczy analizy wyników badań i obliczeń oraz opracowania na ich podstawie własnego algorytmu obliczeń wraz z kryterium oceny nośności przedmiotowych struktur. W tej części zamieszczono również podsumowanie pracy z opisem jej rezultatów oraz wskazaniem dalszych możliwych kierunków prac dla innych badaczy zainteresowanych tą tematyką. Poszczególne części monografii, tj. opisowa, studialna i problemowa, stanowią podstawę do sformułowania osiągnięć poznawczych i naukowych.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 9
1. Wprowadzenie / 13

2. Przekrycia łukowe z podwójnie giętych blach profilowanych / 17
2.1. Geneza przekryć łukowych z blach podwójnie giętych / 17
2.2. Przegląd technologii podwójnie giętych przekryć łukowych / 20
2.3. Stal stosowana do produkcji podwójnie giętych blach profilowanych / 32

3. Studium problemów projektowania i oceny przekryć z podwójnie giętych blach profilowanych / 39
3.1. Archiwalna dokumentacja systemowa K-span ABM / 39
3.2. Trudności projektowe i ich skutki / 43
3.3. Identyfikacja zaistniałych problemów / 46
3.4. Zadania podjęte w celu rozwiązania wybranych problemów projektowania przekryć łukowych / 52

4. Metodyka realizowanych badań eksperymentalnych przekryć łukowych / 57
4.1. Założenia / 57
4.2. Badania elementów w skali mikro / 59
4.3. Badania elementów w skali makro / 68
4.4. Optyczny układ pomiarowy metodą CKO / 79

5. Zastosowane procedury analiz numerycznych / 83
5.1. Wstęp / 83
5.2. Opis i ograniczenia zastosowanej metody elementów skończonych / 84
5.3. Weryfikacja i walidacja obliczeń numerycznych / 90
5.4. Wybór modelu materiału stali w blachach profilowanych / 92
5.5. Przygotowanie modelu obiektu do analiz numerycznych / 106

6. Wyniki własnych badań eksperymentalnych / 125
6.1. Badania właściwości stali / 125
6.2. Wyniki badań elementów próbnych w skali mikro / 126
6.3. Wyniki badań elementów próbnych w skali makro / 131

7. Wyniki analiz numerycznych i porównanie z wynikami badań eksperymentalnych / 147
7.1. Element próbny w skali mikro / 147
7.2. Element próbny w skali makro / 162
7.3. Podsumowanie porównania wyników badań i obliczeń / 174
7.4. Komentarz do wyników obliczeń pełnowymiarowych elementów próbnych / 179

8. Autorski algorytm obliczeń cienkościennych struktur łukowych z blach podwójnie giętych / 183
8.1. Koncepcja algorytmu obliczeń / 183
8.2. Algorytm obliczeń / 185
8.3. Kryterium nośności elementu prętowego / 210

9. Podsumowanie i wnioski / 221
Bibliografia / 227