Efektywność energetyczna budynków – przepisy z komentarzem 2015

  • Dodaj recenzję:
  • 3048
  • Producent: Polcen
  • Autor: Rafał Wąchocki
  • szt.
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł
Efektywność energetyczna budynków – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 roku

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 426
ISBN:978-83-64795-11-4
format: B6
oprawa: miękka

Opis
Niniejszą pozycję – kolejną, 7. z serii przepisów „Z PRAWEM CO DNIA” – kierujemy do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej. Należy podkreślić, że jest ona jednym z najważniejszych obszarów obecnej polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami unijnymi do 2020 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 20 procent. Udział odnawialnych źródeł energii w Europie ma natomiast wzrosnąć do 20 procent (w Polsce – do 15 procent), a efektywność energetyczna – o 20 procent. Doświadczenia licznych krajów wskazują, że jest ona najszybszym i najtańszym sposobem zmniejszania kosztów związanych z energią.

Przepisy zawarte w tej książce mają na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków. W publikacji znajdują się teksty czterech ustaw i trzech rozporządzeń. Każda część została opatrzona fachowym komentarzem. Efektywność energetyczna budynków jest nierozerwalnie związana z publikacją Nowoczesne standardy energetyczne budynków autorstwa dr. inż. Roberta Geryły, również wydaną przez Oficynę Wydawniczą POLCEN.

Spis treści
PRZEDMOWA / 9
USTAWA Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII* [58.1]** / 13
KOMENTARZ / 15
TEKST USTAWY
Rozdział 1
Przepisy ogólne / 27
Rozdział 2
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów / 34
Rozdział 3
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania
biogazu rolniczego lub biopłynów / 43
Rozdział 4
Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii / 56
Rozdział 5
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii / 138
Rozdział 6
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych / 144

* Wszystkie akty prawne znajdujące się w niniejszej książce są teksami ujednoliconymi na dzień wydania. Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
** Pozycja ZAP - Zbiór Aktów Prawnych - odrębne wydawnictwo POLCEN, wymiennokartkowe, aktualizowane kwartalnie.

Rozdział 7
Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania
organizatorów szkoleń / 152
Rozdział 8
Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych / 168
Rozdział 9
Kary pieniężne / 174
Rozdział 10
Zmiany w przepisach obowiązujących / 180
Rozdział 11
Przepisy przejściowe / 210
Rozdział 12
Przepisy końcowe / 229
 
USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ [58] / 231
KOMENTARZ / 233
TEKST USTAWY
Rozdział 1
Przepisy ogólne / 235
Rozdział 2
Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią / 238
Rozdział 3
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej / 241
Rozdział 4
Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej / 243
Rozdział 5
Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej / 258
Rozdział 6
Kary pieniężne / 260
Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących / 262
Rozdział 8
Przepisy dostosowujące i końcowe / 268
 
USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW [56] / 271
KOMENTARZ / 273
TEKST USTAWY
Rozdział 1
Przepisy ogólne / 275
Rozdział 2
Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej / 276
Rozdział 3
Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach / 285
Rozdział 4
Zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków / 289
Rozdział 5
Krajowy plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii / 293
Rozdział 6
Przepisy karne / 294
Rozdział 7
Przepisy zmieniające / 295

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA 27 LUTEGO 2015 R. W SPRAWIE METODOLOGII WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU ORAZ ŚWIADECT W CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ [57.4] / 359
KOMENTARZ / 361
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 363

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA 17 LUTEGO 2015 R. W SPRAWIE WZORÓW PROTOKOŁÓW Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA LUB SYSTEMU KLIMATYZACJI [58.3] / 369
KOMENTARZ / 371
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 373

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA17 LUTEGO 2015 R. W SPRAWIE SPOSOBU DOKONYWANIA I SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU WERYFIKACJI ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ORAZ PROTOKOŁÓW Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA LUB SYSTEMU KLIMATYZACJI [58.2] / 389
KOMENTARZ / 391
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 393

USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW [57.7] / 397
KOMENTARZ      399
TEKST USTAWY /  401
Rozdział 1
Przepisy ogólne /  401   
Rozdział 2
Premia termomodernizacyjna / 410 
Rozdział 3
Premia remontowa / 412 
Rozdział 4
Premia kompensacyjna    
Rozdział 5
Zasady udzielania premii    
Rozdział 6
Przepisy zmieniające i końcowe / 420