Emisja metali ciężkich zawartych w wodach opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5326
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  • Autor: Grażyna Sakson-Sysiak
  • Rok wydania: 2019
  • ISBN: 978-83-7283-964-0

  • szt.
  • Cena netto: 40,86 zł 42,90 zł
  • Niedostępny

Emisja metali ciężkich zawartych w wodach opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych

rok wydania: 2019
ilość stron: 121
ISBN: 978-83-7283-964-0
format: B5
oprawa: miękka

Opis
W niniejszej monografii podjęto próbę kompleksowej analizy emisji metali ciężkich w skali dużej rzeczywistej zlewni miejskiej, wyposażonej w mieszany system kanalizacyjny – ogólnospławny i rozdzielczy. Dokonano także analizy możliwości jej prognozowania i ograniczenia. Rezultatem badań i analiz prezentowanych w opracowaniu jest poszerzenie naukowych podstaw optymalizacji rozwiązań stosowanych w gospodarce wodami opadowymi, opartych nie tylko o parametry ilościowe, ale również jakościowe, a także tworzenia zrównoważonych systemów odwodnień obszarów zurbanizowanych.

 

Spis treści
1. Wprowadzenie / 5
1.1. Zarys problematyki badawczej / 5
1.2. Źródła i występowanie metali ciężkich w spływach opadowych z obszarów zurbanizowanych / 7
1.3. Zawartość metali ciężkich w spływach opadowych w świetle badań zagranicznych i krajowych / 11
1.4. Wymagania formalne dotyczące odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i zawartości metali ciężkich w wodzie i ściekach w Polsce / 15

2. Zakres i metodyka badań / 17
2.1. Charakterystyka zlewni / 17
2.2. Punkty poboru próbek do badań / 21
2.3. Metodyka pomiarów / 21
2.4. Inne wykorzystane dane / 22

3. Zawartość metali ciężkich w spływach z powierzchni uszczelnionych / 24
3.1. Zakres badań / 24
3.2. Analiza wyników badań / 27
3.2.1. Zawartość metali ciężkich w spływach z dachów i powierzchni komunikacyjnych / 27
3.2.2. Wpływ parametrów opadów na zawartość metali ciężkich w spływach opadowych / 36
3.3. Wnioski z przeprowadzonych badań / 40

4. Emisja metali ciężkich z sieci kanalizacyjnej do wód powierzchniowych / 42
4.1. Wprowadzenie / 42
4.2. Metodyka badań / 43
4.3. Analiza wyników badań / 44
4.3.1. Charakterystyka zrzutów z wylotów kanalizacji deszczowej i przelewów burzowych / 44
4.3.2. Ładunki metali ciężkich emitowanych do odbiorników wodnych / 52
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań / 55

5. Skuteczność usuwania metali ciężkich zawartych w odprowadzanych do gruntu spływach z dachów / 57
5.1. Wprowadzenie / 57
5.2. Zakres badań / 58
5.3. Analiza wyników badań / 60
5.4. Wnioski z przeprowadzonych badań / 66

6. Modelowanie spłukiwania metali ciężkich ze zlewni zurbanizowanej / 67
6.1. Wprowadzenie / 67
6.2. Zakres badań / 70
6.3. Analiza wyników badań / 72
6.4. Możliwości wykorzystania modelowania w zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych / 81
6.5. Wnioski z przeprowadzonych badań / 83

7. Możliwości ograniczenia ładunków metali ciężkich odprowadzanych ze zlewni zurbanizowanej / 84
7.1. Metody usuwania metali ciężkich z wód opadowych / 84
7.2. Rozwiązania stosowane w zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi przyczyniające się do zmniejszenia emisji metali ciężkich / 86
7.3. Inne sposoby umożliwiające zmniejszenie emisji metali ciężkich / 92
7.4. Ocena możliwości ograniczenia emisji metali ciężkich z łódzkiej zlewni / 92

8. Kierunki dalszych badań / 96
9. Wnioski końcowe / 97
10. Literatura / 99

Streszczenie / 120
Summary / 121