Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4750
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Ryszard Malarski

  • szt.
  • Cena netto: 42,76 zł 44,90 zł
  • Niedostępny

Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-189-1
ilość stron: 264
format: B5

Opis

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów geodezyjnych studiów I i II stopnia. Może być także przydatny dla inżynierów i techników geodetów oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych. Opracowanie w podstawowej części obejmuje zakres wykładów z geodezyjnych pomiarów szczegółowych nauczanych na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień starano się uwzględniać wymogi nowych technologii pomiarowych, jednak główny nacisk położono na zagadnienia z zakresu metod klasycznych, dostosowane do obowiązujących w geodezji nowych instrukcji i standardów technicznych. Celem opracowania nie jest więc zastąpienie obowiązujących standardów technicznych, a jedynie uzupełnienie procesu dydaktycznego o współczesne treści.

Ze względu na szeroką tematykę przedmiotu zagadnienia związane z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi metodą tachimetryczną oraz zastosowaniem satelitarnych technik pomiarowych i naziemnego skaningu laserowego w pomiarach szczegółowych będą omówione w odrębnym podręczniku.

Spis treści

Przedmowa / 7

1. POWIERZCHNIE ODNIESIENIA I UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH W GEODEZYJNYCH POMIARACH SZCZEGÓŁOWYCH / 9
1.1. Państwowy system odniesień przestrzennych / 10
1.2. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 i PL-2000 / 13
1.3. Układy wysokościowe / 16

2. OSNOWY GEODEZYJNE / 18

3. POMIARY KĄTOWE / 25
3.1. Metoda kierunkowa / 26
3.2. Metoda wypełnienia horyzontu / 31
3.3. Analiza błędów występujących w pomiarach kątowych / 36
3.4. Ocena dokładności kątów na podstawie wyników pomiarów / 48
3.5. Redukcje odwzorowawcze kierunków i kątów poziomych / 58
3.6. Uwagi praktyczne do precyzyjnego pomiaru kątów / 61

4. METODYKA POMIARÓW LINIOWYCH / 63
4.1. Elementy metrologii długości / 63
4.2. Klasyfikacja i ogólne zasady pomiaru dalmierzami elektrooptycznymi / 66
4.3. Poprawki wprowadzane do długości boków pomierzonych dalmierzem elektrooptycznym / 70
4.4. Redukcje geometryczne i odwzorowawcze długości / 75
4.4.1. Redukcje geometryczne długości w osnowach pomiarowych i w pomiarach sytuacyjnych / 75
4.4.2. Redukcje geometryczne w precyzyjnych pomiarach długości / 80
4.4.3. Redukcje odwzorowawcze długości / 85
4.5. Polowe sprawdzenie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego / 90

5. POMIARY MIMOŚRODOWE W SIECIACH POZIOMYCH / 93
5.1. Sposoby wyznaczania elementów mimośrodu stanowiska i celu / 94
5.2. Redukcje do centrów znaków geodezyjnych kierunków, kątów i długości pomierzonych mimośrodowo / 96
5.3. Analiza dokładności pomiarów mimośrodowych / 103

6. NAWIĄZANIE SIECI GEODEZYJNYCH DO PUNKTÓW OSNÓW WYŻSZYCH KLAS / 110
6.1. Zakładanie punktów kierunkowych i punktów przeniesienia współrzędnych / 111
6.2.Nawiązania bezpośrednie i pośrednie ciągów poligonowych / 117

7. OPRACOWANIE NUMERYCZNE POZIOMEJ SIECI GEODEZYJNEJ / 122
7.1. Wyrównanie sieci kątowo-liniowej nawiązanej klasycznie do punktów sieci wyższej klasy / 124
7.2. Wyrównanie swobodne nawiązanej sieci kątowo-liniowej / 132

8. TRANSFORMACJE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW SIECI GEODEZYJNEJ / 140
8.1. Ogólne związki czteroparametrowej transformacji liniowej / 141
8.2. Transformacja Helmerta współrzędnych płaskich / 144
8.3. Transformacja wysokości na małych obszarach / 156
8.4. Transformacja współrzędnych przestrzennych / 159

9. NIWELACJA TRYGONOMETRYCZNA W POMIARACH SZCZEGÓŁOWYCH / 168
9.1. Ogólne zasady pomiaru metodą niwelacji trygonometrycznej / 170
9.2. Wyznaczanie różnicy wysokości przy przyjęciu powierzchni kuli za powierzchnię odniesienia / 174
9.2.1. Wyznaczenie różnicy wysokości na podstawie pomierzonego kąta pionowego i długości skośnej / 175
9.2.2. Wyznaczenie różnicy wysokości na podstawie pomierzonego kąta pionowego i długości poziomej / 177
9.2.3. Analiza wpływu krzywizny Ziemi i refrakcji na różnicę wysokości w niwelacji trygonometrycznej / 182
9.2.4. Wyznaczanie różnicy wysokości na podstawie pomiarów synchronicznych kątów pionowych / 183
9.3. Analiza dokładności wyznaczenia różnicy wysokości metodą niwelacji trygonometrycznej / 187
9.4. Wyznaczanie wysokości punktów niedostępnych / 190
9.5. Wyznaczanie różnic wysokości punktów w ciągach niwelacji trygonometrycznej / 200
9.6. Przegląd metod wyznaczania współczynnika refrakcji pionowej / 204

10. OPRACOWANIE NUMERYCZNE SIECI NIWELACJI TRYGONOMETRYCZNEJ / 210
10.1. Wyrównanie różnic wysokości punktów wyznaczonych metodą niwelacji trygonometrycznej / 210
10.2. Wyrównanie kątów pionowych / 216

11. ELEMENTY PROJEKTOWANIA SIECI GEODEZYJNYCH / 221
11.1. Analiza dokładności pojedynczych wcięć metodami analitycznymi / 221
11.2. Analiza dokładności pojedynczych wcięć metodą graficzną / 236
11.3. Zakładanie pojedynczych punktów metodą wcięć z obserwacjami nadliczbowymi / 248
11.4. Projektowanie pomiarów w sieciach kątowo-liniowych / 255
11.5. Projektowanie wcięć wysokościowych z obserwacjami nadliczbowymi / 259
Bibliografia / 263