Geometria wykreślna. Ćwiczenia / Descriptive Geometry. Exercises

  • Dodaj recenzję:
  • 4004
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Cecylia Łapińska, Alicja Ogorzałek
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Geometria wykreślna. Ćwiczenia / Descriptive Geometry. Exercises

rok wydania: 2018
ilość stron: 160
ISBN: 978-83-7814-832-6
oprawa: miękka

Opis

The computer is a great tool that aids the design process. However, it does not replace the engineer in creative thinking. Descriptive geometry is a subject that helps shape the creative spatial imagination, yet it does not have a good reputation as it is quite difficult for students. Authors believe that this collection of exercises might also profitably serve as a guide or a training set to develop logical thinking and spatial imagination.

Komputer jest świetnym narzędziem wspomagającym projektowanie, jednak nie zastępuje inżyniera w twórczym myśleniu. W kształceniu twórczej wyobraźni przestrzennej pomaga niewątpliwie geometria wykreślna, przedmiot niemający jednak dobrej sławy, gdyż sprawia wielu studentom (i studentkom) spore trudności. Prezentowany zbiór zadań może być bardzo pożyteczny jako przewodnik lub zestaw treningowy do rozwijania logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej.

Spis treści

PRZEDMOWA / PREFACE / 7
OZNACZENIA / NOTATION / 8
WPROWADZENIE / INTRODUCTION / 9

1. GEOMETRIA ELEMENTARNA / ELEMENTARY GEOMETRY / 12
1.1. Konstrukcje wielokątów / Constructions of polygons 12
1.2. Wielokąty o równym polu / Polygons equal in area / 18
1.3. Przekształcenia płaszczyzny / Transformations of a plane / 20
1.4. Wielościany / Polyhedra / 26
1.5. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 30

2. RYSUNEK AKSONOMETRYCZNY / AXONOMETRIC DRAWING / 32
2.1. Aksonometria wielościanów / Axonometric drawing of polyhedra / 32
2.2. Czytanie rysunków aksonometrycznych / Reading axonometric drawings / 44
2.3. Aksonometria brył obrotowych / Axonometry of solids of revolution / 46
2.4. Sprzężone układy aksonometryczne / Associated axonometric systems / 52
2.5. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 54

3. RZUTY MONGE’A / MONGE’S PROJECTIONS / 56
3.1. Pojęcia podstawowe / Basic notions / 56
3.2. Elementy wspólne / Common elements / 62
3.3. Wielościany z wycięciami / Polyhedra with removed part / 66
3.4. Transformacja układu rzutni / Transformation of the projection system / 72
3.5. Kład płaszczyzny / Rabatment / 78
3.6. Zadania różne / Varieties / 82
3.7. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 84

4. GEOMETRIA DACHÓW / GEOMETRY OF ROOFS / 86
4.1. Dachy na budynkach wolno stojących / Roofs on detached buildings / 86
4.2. Dachy z elementem przyległym / Roofs on not detached buildings / 90
4.3. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 91

5. POWIERZCHNIE OBROTOWE / SURFACES OF REVOLUTION / 92
5.1. Przekroje powierzchni obrotowych / Sections of surfaces of revolution / 92
5.2. Przebicie prostą powierzchni obrotowej / Piercing of surfaces of revolution / 98
5.3. Płaszczyzny styczne do kul lub stożków / Planes tangent to spheres or cones / 100
5.4. Wzajemna styczność / Mutual tangency / 106
5.5. Walec i stożek w położeniu ogólnym / Cylinder and cones in general position / 110
5.6. Przenikanie powierzchni obrotowych / Intersections of cylinders and cones / 114
5.7. Walcowe otwory w wielościanach / Cylindrical holes in polyhedra / 118
5.8. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 120

6. RZUT CECHOWANY / MARKED (TOPOGRAPHIC) PROJECTION / 122
6.1. Cecha, moduł, nachylenie / Mark, modulus, slope / 122
6.2. Kład płaszczyzny / Rabatment / 130
6.3. Budowa bryły / Construction of a solid / 132
6.4. Elementy wspólne / Common elements / 134
6.5. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 136

7. PERSPEKTYWA / PERSPECTIVE / 138
7.1. Ogólne konstrukcje rzutu środkowego / Basic constructions of central projection / 138
7.2. Płaszczyzna podstawy / The ground plane / 142
7.3. Perspektywa wielościanów / Perspective drawing of polyhedrons / 144
7.4. Głębokość i wysokość – punkty na powierzchni bryły / Depth and height – points on a surface of a solid / 146
7.5. Przebicie bryły prostą / Intersection of solids and lines / 150
7.6. Zadania różne / Various tasks / 152
7.7. Restytucja parametrów perspektywy / Restitution of the perspective parameters / 156
7.8. Zrób to sam(a) / Do it yourself / 158

LITERATURA / BIBLIOGRAPHY / 160

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl