Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

  • Dodaj recenzję:
  • 3954
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Olga Martyniuk, Justyna Martyniuk-Pęczek, Tomasz Parteka

Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 130
ISBN: 978-83-7348-751-2
oprawa: miękka

Opis

Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń przestrzeni wokół miast. Przemieszczanie się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego spowodowało, że w niektórych polskich strefach podmiejskich wytworzyły się struktury terytorialne, które określamy jako gniazda przedsiębiorczości. Może to oznaczać, że aktywność gospodarcza ich mieszkańców może być wyższa niż aktywność mieszkańców miasta centralnego. Dodatkowo, wydaje się to stanowić wyróżnik polskich stref podmiejskich w porównaniu z terenami suburbanizacyjnymi innych krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych.

Temat relacji pomiędzy procesami suburbanizacji a rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest efektem pracy autorów nad projektem naukowym pt. Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno-ekonomicznych rozwoju sektora MSP, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy UMO-2013/09/B/HS4/01175). Celem naukowym projektu było określenie wpływu rozwoju lokalnych MSP na procesy suburbanizacji w wybranych obszarach podmiejskich na przykładzie Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego (TOM). Badania relacji pomiędzy poziomem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP a procesami suburbanizacji na przykładzie TOM można określić jako kontynuację i pogłębianie wcześniejszych badań z zakresu urbanistyki, socjologii, geografii ekonomicznej i rozwoju regionalnego, dotyczących procesu suburbanizacji. Innowacyjny charakter opracowania polega na próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób podmioty z sektora MSP wpływają na formę funkcjonowania metropolii, czego efektem jest zaproponowany przez autorów model polskiego miasta krawędziowego oparty na rozwoju gniazd przedsiębiorczości.

Spis treści

Wstęp

1. Istota współczesnej suburbanizacji
1.1. Pojęcie suburbanizacji
1.2. Ewolucja amerykańskiego procesu suburbanizacji
1.3. Przestrzenne modele amerykańskiej suburbanizacji
1.4. Globalne modele przestrzenne rozwoju współczesnych obszarów metropolitalnych

2. Przestrzenne modele suburbanizacji w Polsce
2.1. Definiowanie pojęcia suburbanizacji w polskiej przestrzeni badawczej
2.2. Procesy suburbanizacji w Polsce
2.3. Koncepcja przestrzennych modeli suburbanizacji w Polsce

3. Charakterystyka i rozwój sektora MSP w Polsce
3.1. Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorstw sektora MSP
3.2. Cechy charakterystyczne MSP
3.3. Znaczenie sektora MSP dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
3.4. Rozwój sektora MSP w Polsce w latach 1980-2014

4. Sektor MSP w Polsce w układzie krajowym i metropolitalnym
4.1. Przyczyny przedsiębiorczości w Polsce i na świecie
4.2. Sektor MSP w województwie pomorskim na tle Polski
4.3. Sektor MSP w miastach centralnych i gminach Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego (TOM)
4.4. Proces rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP w ujęciu metropolitalnym na przykładzie TOM

5. Przestrzenne modele gniazd przedsiębiorczości w TOM
5.1. Sektor MSP w gniazdach przedsiębiorczości
5.2. Analiza struktury przestrzennej gniazd przedsiębiorczości
5.3. Cechy struktury urbanistyczno – architektonicznej w mikroskali na przykładzie gniazd przedsiębiorczości
5.4. Przestrzenne modele działania MSP w gniazdach przedsiębiorczości
5.5. Modele rozwoju terytorialnego MSP w gniazdach przedsiębiorczości

6. Determinanty lokalizacji MSP w gniazdach przedsiębiorczości i strefach podmiejskich
6.1. Klasyfikacja i charakterystyka determinant lokalizacji przedsiębiorstw
6.2. Analiza determinant lokalizacji MSP w badanych gminach i gniazdach przedsiębiorczości w TOM
6.3. Ocena atrakcyjności lokalizacji MSP w strefach podmiejskich TOM
6.4. Polityka podatkowa badanych gmin a aktywność gospodarcza MSP
6.5. Ryzyko lokalizacji w decyzjach lokalizacyjnych MSP

Podsumowanie. Perspektywa miasta krawędziowego na bazie polskich gniazd przedsiębiorczości

Bibliografia