Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków

  • Dodaj recenzję:
  • 3770
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  • Autor: January B. Bień, Monika Gałwa-Widera, Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk, Katarzyna Wystalska,
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł
  • Niedostępny

Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków
Monografia 360

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 280
ISBN: 978-83-7193-654-8

Spis treści
Część 1
Gospodarka osadami ściekowymi w małych i średnich oczyszczalniach ścieków
January B. Bień, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela, Katarzyna Wystalska, Monika Gałwa-Widera
Wprowadzenie

1. Osady ściekowe - nieodłączny element oczyszczania ścieków
1.1. Charakterystyka osadów ściekowych
1.2.Ilości wytwarzanych osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków
Literatura

2. Problemy małych i średnich oczyszczalni ścieków
2.1. Definicja małych i średnich oczyszczalni
2.2. Ilość ścieków oczyszczanych i wytwarzanych osadów ściekowych
2.2.1.  Ilości dopływających ścieków
2.2.2. Metody obliczeniowe ilości osadów
Literatura

3. Stan obecny gospodarki osadowej w małych i średnich oczyszczalniach ścieków
3.1. Stosowane metody przeróbki osadów ściekowych
3.1.1. Zagęszczanie i odwadnianie
3.1.2. Stabilizacja
3.1.3. Higienizacja
3.2. Metody ostatecznego zagospodarowania osadów
Literatura

4. Rozwiązania technologiczne przeróbki osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach
4.1. Zagęszczanie osadów ściekowych
4.1.1. Zagęszczanie grawitacyjne
4.1.2. Zagęszczanie mechaniczne
Literatura
4.2. Stabilizacja osadów ściekowych
4.2.1. Przemiany zachodzące podczas stabilizacji tlenowej
4.2.2. Wymiarowanie komór tlenowej stabilizacji osadów
4.2.3. Kryteria oceny efektywności procesu i zakłócenia technologiczne
4.2.4. Możliwości zastosowania stopnia stabilizacji tlenowej
4.2.4.1. Klasyczna tlenowa stabilizacja osadu (KTSO)
4.2.4.2. Autotermiczna termofitowa stabilizacja tlenowa (ATST)
4.2.4.3. Wstępna autotermiczna termofitowa stabilizacja osadu (WATST)
4.2.4.4. Symultaniczna tlenowa stabilizacja osadu
Literatura
4.3. Stabilizacja beztlenowa osadów ściekowych
4.3.1. Czynniki wpływające na przebieg procesu fermentacji
4.3.2. Parametry charakteryzujące przebieg fermentacji
4.3.3. Urządzenia do procesów stabilizacji osadów
4.3.3.1. Osadniki gnilne
4.3.3.2. Osadniki Imhoffa
4.3.3.3. Wydzialone otwarte komory fermentacyjne (WKFo)
4.3.3.4 Wydzialone zamknięte komory fermentacyjne (WKFz)
4.3.4. Wybrane urządzenia w procesie fermentacji metanowej
4.3.4.1. Urządzenia stosowane do mieszania zawartości komór
4.3.4.2. Urządzenia stosowane do podgrzewania osadów ściekowych
4.3.5. Powstawanie i wykorzystanie biogazu
4.3.5.1. Oczyszczanie biogazu
4.3.5.2. Magazynowanie biogazu
4.3.5.3. Wykorzystanie biogazu
Literatura

5. Kondycjonowanie osadów ściekowych
5.1. Metody chemiczne
5.1.1. Koagulacja konwencjonalna
5.1.2. Koagulacja polimeryczna
5.1.3. Łączne dozowanie koagulantów oraz polimerów
5.2. Metody fizyczne
5.2.1. Metody mechaniczne
5.2.2. Metody termiczne
5.2.3. Inne fizyczne metody kondycjonowania
Literatura

6. Odwadnianie osadów ściekowych
6.1. Taśmowe prasy filtracyjne
6.2. Wirówki
6.3. Pozostałe urządzenia do odwadniania osadów ściekowych
Literatura

7. Higienizacja osadów ściekowych
    Literatura

8. Suszenie osadów ściekowych
8.1. Suszenie słoneczne
8.1.1. Rozwiązania konstrukcyjne i zagadnienia technologiczne suszenia słonecznego osadów ściekowych
8.1.2. Wybrane technologie słonecznego suszenia osadów ściekowych
8.2. Suszenie mechaniczne
8.2.1. Sposoby i efekty suszenia mechanicznego osadów
8.2.2. Wybrane technologie mechanicznego suszenia osadów ściekowych
Literatura

9. Kompostowanie
9.1. Teoretyczne podstawy kompostowania
9.2.  Technologie kompostowania
9.3. Jakość kompostu
Literatura

10. Możliwości ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych
10.1. Wykorzystanie przyrodnicze
10.1.1. Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych
10.1.2. Techniki wprowadzania osadów ściekowych do gruntu
10.2. Przekształcanie termiczne
Literatura

Część 2
Uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków
January B. Bień, Monika Gałwa-Widera
Wprowadzenie

1. Uwarunkowania prawne
    Literatura

2. Pojęcie podstawowe - uciążliwości zapachowe
2.1. Skuteczność dezodoryzacji
2.2. Zapachowa jakość powietrza
Literatura

3. Podstawy teoretyczne procesu dezodoryzacji
3.1. Podstawy procesu absorpcji
3.2. Teoretyczne podstawy procesu adsorpcji
3.3. Teoretyczne podstawy biofiltracji
3.4. Metody oparte na utlenianiu
3.4.1. Charakterystyka procesu IonActOx
3.4.2. Charakterystyka procesu PhoCatOx
3.4.3. System Jimco
3.4.4. Instalacja NOX
3.4.5. Biopłuczki
3.5. Metody kombinowane
3.5.1. Reaktory plazmowe
3.5.2. Ozonowanie i naświetlanie promieniowaniem UV
3.5.3. Filtracja z użyciem katalizatorów żelaznych
3.5.4. Procesy kondensacji
Literatura

4. Odory w sieciach kanalizacyjnych
4.1. Występowanie odorów - przyczyny powstawania
4.2. Odory w sieciach kanalizacyjnych
4.3. Usuwanie odorów
4.4. Biofiltry
4.5. Biofiltry do włazów kanalizacyjnych
Literatura

5. Odory z oczyszczalni ścieków
5.1. Uciążliwości zapachowe
5.2. Wybrane techniki dezodoryzacji w oczyszczalni ścieków
5.3. Bariery antyodorowe
Literatura

6. Odory z kompostowni i składowisk odpadów
Literatura